Annons

Per Faxneld:Problematiskt med Satan som god förebild

Satan har inte alltid stått som symbolen för det onda. Många revolutionära rörelser har sedan 1800-talet lyft upp den rebelliske Satan som moraliskt rättesnöre, och inom poesin har djävulen ofta lovsjungits. I dag är dock Satan föga opportun som politisk förebild, vilket till exempel MUF fått erfara.

Under strecket
Publicerad

Att Satan ofta använts som en bild för nesligheten hos ens politiska motståndare förvånar knappast. Mer överraskande är kanske att Satan i flera olika sammanhang tillgripits som en symbol för den politiska godheten, en bild för de egna omhuldade idealen. Ett sådant radikalt grepp emanerade ur romantikernas omtolkningar av John Miltons ”Paradise Lost” (1671). Många av det tidiga 1800-talets rebelliska romantiker såg Satan, protagonisten i Miltons verk, som dess hjälte även i moralisk mening; en läsning tämligen säkert stick i stäv med författarens intentioner. De drog vidare en parallell mellan Satan och Prometheus, och den sammanblandningen kom att ge satan en alltmer ädel framtoning som en symbol för uppror mot en förtryckande överhet.

Djävulens roll som upprorsmakare har frekvent betonats i kristen tradition, och det har därför legat nära till hands för konservativa kristna att se verkliga revolter som utslag av satanisk aktivitet. Franska revolutionen uppfattades av många just så, särskilt med tanke på de försök att avkristna landet som följde i dess spår. Senare skulle revolutionärer också själva ta till sig denna bild, och se Satan som en symbolisk ideologisk anfader. Inspirerad av romantiken skrev den uppburne franske historikern, republikanen och sociale debattören Jules Michelet (1798–1874) boken ”Häxan” (”La Sorcière”, 1862). Michelet tänkte sig att det verkligen praktiserades satanism bland de som fordom anklagades för häxeri, och att satanismen var ett rättmätigt uttryck för klasshat från feodalsamhällets betrampade. Överheten hade kyrkan och Gud på sin sida och medeltidens bondebefolkning fick då i sin desperation vända sig till Guds motståndare Satan, som för Michelet dessutom förkroppsligade vetenskapen, förnuftet och det naturliga.

Annons
Annons
Annons