Annons
X
Annons
X

”Privatisera parkeringen och inför marknadspris”

I Sverige finns 5,5 miljoner personbilar och den sammanlagda parkeringsytan för dessa kan uppskattas till 550 kvadratkilometer. Det är mer än fem gånger så stor yta som staden Paris. Debattörerna Sara C Widås Johansson, arkitekt, och Alexander Ståhle, tekn dr, föreslår att parkering ska prissättas marknadsmässigt.

Inför marknadsprissättning av all parkering, låt priset styras av utbud och efter­frågan, skriver författarna.
Inför marknadsprissättning av all parkering, låt priset styras av utbud och efter­frågan, skriver författarna. Foto: Tomas Oneborg (Arkiv 2013)

DEBATT | MARKANVÄNDNING

Det har blivit allt svårare att hävda parkering, privatpersoners bilförvaring, på stadens offentliga mark.

Vilket värde har parkering och för vem? Vad ska den kosta och vilken plats ska den ta? Urbaniseringen och det kraftfulla byggandet gör parkeringsfrågan het. Den föråldrade svenska politiken är en bromskloss för städerna. En attraktiv växande stad kräver marknadsprissättning och privatisering av parkeringen.

Den pågående urbaniseringen har stor påverkan på vårt resande. Bilbehov och bilberorende minskar allt mer. Nya studier av Stockholm och Göteborg visar att bilinnehavet minskar ju tätare och mer centralt man bor. I vissa centrala stadsdelar är innehavet så lågt som 0,3 bilar per hushåll. I innerstäderna kan bilbehovet betraktas som närmast noll för icke funktionshindrade då allt kan nås inom gång­avstånd eller med turtät kollektivtrafik.

Annons
X

Analyser av bostads- och kontorsmarknaderna i Göteborg, Stockholm och Halmstad visar också att tillgång till parkering knappt har någon värdeskapande effekt på bostadspriser och kontorshyror. Bilens nu­varande plats ifrågasätts i nästan alla storstäder i dag med hänvisning till ökande krav på attraktivitet. Det har blivit allt svårare att hävda parkering, privatpersoners bilförvaring, på stadens offentliga mark.

Mark i tätbebyggt område delas i Sverige upp i allmän platsmark respektive privat kvartersmark. Allmän platsmark är till för gemensamma behov och utgörs av parker, torg och gator. I dag tillåts uppställning av privat ägda bilar på allmän platsmark. Gatuparkeringen i Sveriges tätorter uppgår till unge­fär 200 kvadratkilometer. Det är en yta motsvarande hela Göteborg. Bara i Stockholms inner­stad utgör gatuparkeringen 38 hektar, vilket är lika stort som Gamla stan. Och det är ändå bara en del av den totala parkeringsytan.

I Sverige finns 5,5 miljoner personbilar och den sammanlagda parkeringsytan för dessa kan uppskattas till 550 kvadratkilometer. Det är mer än fem gånger så stor yta som staden Paris. Parkering är ett svårt mark­använd­ningsproblem.

I staden är konkurrensen om marken hård. Trots det tas parkeringsavgifter på gatumark bara ut på vissa platser, och där så görs medger kommunerna vanligtvis så kallad boendeparkering till en mycket låg kostnad. Frågan är hur mycket samma parkeringsyta vore värd om den hyrdes ut som lokaler? I ett överslag ser vi att Sveriges 60 största tätortskommuner med en ändrad markanvändning kan öka sina hyresintäkter med 15 miljarder per år. Pengar för exempelvis sjukvård, skola eller kollektivtrafik. Samma yta använd för bostäder ger med en nätt tvåvåningsbebyggelse en byggrätt om 200 kvadratkilometer, vilket motsvarar 2,3 miljoner nya bostäder med ett uppskattat byggrättsvärde om 400 miljarder. I Stockholms innerstad skulle värdet av byggrätten med en fyravåningsbebyggelse uppgå till 45 miljarder. För den summan kan Stockholm finansiera 40 kilometer tunnelbana med 20 nya stationer.

I nya bostadsprojekt ålägger kommunen byggherrar att bygga en viss mängd parkering enligt den så kallade parkeringsnormen. Den brukar vara mellan 0,5 och 1 parkeringsplatser per bostad. En parkeringsplats i garage i ett bostadshus kostar cirka 400 000 kronor att bygga, vilket adderar till kostnaden för samtliga bostäder. De som inte har bil betalar i dag alltså för parkeringsplatser de inte använder. Varken parkering på allmän plats eller kvartersmark prissätts i dag marknadsmässigt.

En marknadsanpassning av parkering öppnar upp för stadsutveckling. Minskad parkeringsyta kan till exempel innebära bredare trottoarer, plats för uteserveringar, lekytor, cykelbanor, verksamhetslokaler, mer träd och grönska och plats för nya bostäder. Vi anser att följande åtgärder behövs inom par­keringspolitiken för att påbörja processen för en effek­tivare markanvändning och en mer hållbar stadsutveckling.

• Inför marknadsprissättning av all parkering, låt pris styras av utbud och efterfrågan.

• Avveckla boendeparkering på gata och allmän plats.

• Sälj all kommunal parkering, som inte är på gata eller allmän plats, till privata aktörer.

• Ta bort parkeringsnormen eller inför en maxnorm.

Denna reform av svensk parkeringspolitik möjliggör en optimerad användning av parkerings­platser, avveckling av boendeparkeringsbidraget, möjligheter för kommunala parkeringshus att övergå till annan användning, större flexibilitet för fastighetsägare och stadsplanerare.

Reformen kan införas successivt och plats­anpassat för att inte skada bilägare och andra inve­steringar. I San Francisco har man prövat dynamisk prissättning så att det alltid fanns 15 procent lediga parkeringsplatser. I centrala Köpenhamn har man sedan 60-talet varje år tagit bort 2 procent av parkerings­ytan, vilket resulterat i det som i dag kallas Ströget. Statistik från liknande projekt i New York visar tydligt på ökad handel, ökade fastighetsvärden och färre skadade i trafiken. Exempel finns från hela världen. Nyligen beslutades att ta bort all gatu­parkering och privatbilism i centrala Oslo för att skapa en attraktivare stad.

Självklart kommer bilen vara en del av städernas transportsystem i en överskådlig framtid. Tillgänglighet för funktionshindrade, utryckningsfordon och varutransporter måste säkras. Men vi kan ­skapa en smartare stad. En stad med utrymme för människor, möten och stadsliv, en växande stad med en mångfald av kontor och bostäder, en attraktiv stad där människor är viktigare än bilar, där barn och gamla får plats att vara och leka på ­gatorna. Parkering är ett enskilt privat intresse som tillgodoses bäst på en marknad, inom ramen för en kommunal planering som säkerställer attraktivitet, hållbarhet och framtida värdeskapande stads­utveckling.

Sara C Widås Johansson

arkitekt MSA och grundare av Happy Sweden

Alexander Ståhle

tekn dr stadsbyggnad KTH och författare till boken ”Alla behöver närhet”

Sara C Widås Johansson och Alexander Ståhle Foto: Privat, Adam af Ekenstam
Annons
Annons
X

Inför marknadsprissättning av all parkering, låt priset styras av utbud och efter­frågan, skriver författarna.

Foto: Tomas Oneborg (Arkiv 2013) Bild 1 av 2

Sara C Widås Johansson och Alexander Ståhle

Foto: Privat, Adam af Ekenstam Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X