Annons
X
Annons
X

”Principen att prioritera vård efter behov sätts ur spel”

Vi ser en risk att värdebaserad vård sätter gällande prioriteringsordning inom hälso- och sjukvården ur spel. Principerna som ligger till grund för prioriteringar i vården slår fast att behov och solidaritet är överordnade kostnadseffektivitet, skriver Stefan Lindgren och Karl Sallin, Svenska Läkaresällskapet, i en replik.

Debatten om styrningen i vården
Stefan Lindgren och Karl Sallin
Stefan Lindgren och Karl Sallin Foto: Pressbilder

REPLIK | SJUKVÅRD

När verksamheterna utvecklas utan krav på, eller i strid med, vetenskap och beprövad erfarenhet, undergrävs de professionellas möjligheter att göra sina jobb.

Nordenström, Andreen Sachs och Rehnquist har uppenbarligen inte uppfattat vår argumentation vad beträffar värdebaserad vård (”NKS tar en risk med ny och oprövad styrmodell” SvD Debatt 8/12 2016). Det finns därför skäl att lyfta den igen.

För det första saknar värdebaserad vård ordentlig utvärdering och införandet i stor skala på NKS blir därmed ett experiment som kan få stora konsekvenser. Vi vill därför här ta tillfället i akt att uppmana SBU att göra en ordentlig sammanställning över kunskapsläget när det gäller styrmodellen.

Annons
X

Men frågan om det vetenskapliga underlaget är större än så. Offentlig verksamhet, inte minst hälso- och sjukvården, har under decennier präglats av olika managementideologier som utan föregående utvärdering okritiskt införts. Vanligen har det skett i strid med professionella bedömare och utan vetenskaplig grund. Någon verklig ambition eller möjlighet att i efterhand utvärdera dessa storskaliga experiment har inte heller funnits.

För legitimationsyrken i hälso- och sjukvården finns ytterligare en dimension. Dessa yrkeskategorier är legalt bundna att arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Att inte göra så kan innebära att det formella förtroendet att utöva yrket återkallas genom delegitimering. När verksamheterna utvecklas utan krav på, eller i strid med, vetenskap och beprövad erfarenhet, undergrävs de professionellas möjligheter att göra sina jobb. Vårdens fotfolk lämnas här i en närmast ironisk belägenhet. Konsekvensen för ett arbete utfört i strid med lagstiftarens instruktion, men med den politiska styrningens goda minne eller rent av på dess uppmaning, kan i praktiken bli sanktion i form av yrkesförbud.

För det andra ser vi en risk att fundamentet i värdebaserad vård (värde = utfall/kostnad) sätter gällande prioriteringsordning inom hälso- och sjukvården ur spel. Principerna som ligger till grund för prioriteringar i hälso- och sjukvård slår fast att behovs- och solidaritetsprincipen är överordnad kostnadseffektivitetsprincipen. Denna hierarki har stöd i hälso- och sjukvårdslagen. Kvoten utfall/kostnad är ett direkt uttryck för kostnadseffektivitet och till sin natur utilitaristisk. Att styra hälso- och sjukvård utifrån den förefaller inte vara förenligt med nuvarande ordning.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Nordenström et al skriver att NKS inte planerar att införa värdebaserad ersättning och tonar ner betydelsen av grundfundamentet (trots att upphovsmannen Porter är tydlig med kvoten som bärande element). Vår kritik gäller nu inte NKS utan värdebaserad ersättning och kvoten utfall/kostnad som sådan. Inom ramen för Sveus samarbetar ett antal regioner och landsting kring att utforma just ett värdebaserat ersättningssystem. Den intressanta frågan är om Nordenström et al försvarar kvoten som grund för ersättning eller inte?  

  I stället för att bemöta våra två invändningar tillskriver Nordenström et al Svenska Läkarsällskapet en utvecklingsfientlig attityd. I Läkaresällskapet är vi tydligen emot transparens, teknologi, patientdelaktighet och valfrihet bland annat då ”denna utveckling av vården […] förändrar den traditionella läkar–patient-relationen och […] ifrågasätter läkarnas auktoritet”.

  Inget kunde vara mer felaktigt. Svenska Läkaresällskapet är starka tillskyndare av utveckling för en förbättrad hälso- och sjukvård, för patienternas och samhällets bästa. Vad vi vill poängtera är att förändringsarbetet måste grundas i ett vetenskapligt förhållningssätt och samverkan mellan alla berörda. Blir hälso- och sjukvården bättre om värdebaserad vård införs? Den frågan skulle inte behöva debatteras på detta sätt i SvD – den borde redan ha varit besvarad genom ordentliga utvärderingar.

  Läkaresällskapet är dessutom en läkarorganisation för patienten. Vi värnar särskilt om patientgrupper med nedsatt autonomi och svåra sjukdomstillstånd för vilka delaktighet och egenvård är svårare att realisera. Dessa grupper måste också beaktas i sjukvårdens ”resa” mot ökad effektivitet och kvalitet.

  Om förändringar i hälso- och sjukvården hotar läkarens auktoritet eller inte menar vi är av underordnad betydelse. Däremot bör samma krav ställas på nya styr- och ersättningsmodeller som på nya behandlingsmetoder – det ska finnas vetenskapligt stöd och en plan för utvärdering. Likaså ska etiska principer beaktas. Förändringar på oklar grund hotar läkarens och andra professionellas möjlighet att göra ett bra jobb. Det drabbar patienter och skattebetalare. På sikt urholkas förtroendet för det offentliga systemet.

  Stefan Lindgren

  ordförande Svenska Läkaresällskapet

  Karl Sallin

  ledamot i Svenska Läkaresällskapets nämnd och tidigare ordförande i SLS projekt En värdefull vård

  Annons

  Stefan Lindgren och Karl Sallin

  Foto: Pressbilder Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X