Annons

Polis i EU ska fåavlyssna i Sverige

Regeringen vill ge utländsk polis rätt att själva avlyssna telefonsamtal, e-post och datatrafik på svenskt territorium. Både justitieombudsmannen och advokatsamfundet är oroliga över medborgarnas rättssäkerhet.

Publicerad

I dag måste en utländsk åklagare begära hjälp av en svensk domstol med teleavlyssning av en misstänkt person i Sverige. Om ansökan godkänns får svensk polis i uppdrag att verkställa beslutet.
Men enligt en proposition som nu färdigställs inom justitiedepartementet ska hemlig teleavlyssning och teleövervakning i fortsättningen även kunna ske från utlandet. Villkoren är att det finns tekniska möjligheter och att en svensk domstol sagt ja.
I sin årliga skrivelse till riksdagen om avlyssning ser regeringen samtidigt fram emot att svensk polis genom beslutet får bättre möjligheter att använda teleavlyssning i övriga EU.

Den nya lagen planeras träda i kraft den 1 juli.
– Den reglering vi föreslår innebär att samma villkor ska gälla som för en inhemsk brottsutredning. Misstanken måste gälla ett brott som skulle ge minst två års fängelse i Sverige, säger Ulf Wallentheim, biträdande enhetschef på justitiedepartementet.
Reglerna utformas så att även framtida teknik omfattas.
– I dag kan det gälla avlyssning av satellitsamtal eller att man använder master vid gränsen som kan läsa av trafik i det andra landet, säger Ulf Wallentheim.
För närmare teknisk information hänvisar han till polisen. Säpo har dock under veckan inte velat svara på SvD:s frågor om vilka former av teleavlyssning som är möjliga att utföra från utlandet.
Tydliga ledtrådar finns dock i den EU-konvention om internationell rättshjälp från år 2000 som Sverige tillträder genom beslutet.
I en lagrådsremiss som justitiedepartementet lämnade i februari framgår att avlyssningen enligt konventionens förarbeten ska gälla telemeddelanden ”i sin vidaste bemärkelse” och inte vara begränsad till telefonsamtal. Där sägs vidare att den hemliga teleavlyssningen kan avse ”t.ex. telefonsamtal, telefax, telegram samt elektronisk post och annan datakommunikation.”
– Det är den bredaste definition som man kan tänka sig. Det inkluderar e-post och allting och avlyssning från utlandet är tekniskt möjlig, säger Jonas Birgersson, vd för Bredband2. Han tycker att det är bekymmersamt om polisen i länder med annan syn på integritet nu får ökade möjligheter till avlyssning i Sverige.

Annons
Annons
Annons
Annons