Annons

Övervakning på jobbet måste ske rättssäkert

Under strecket
Publicerad

SLUTREPLIK PERSONLIG INTEGRITET

I en replik på min artikel (den 18 oktober) om behovet av en lag om personlig integritet i arbetslivet skriver Lars Gellner, Svenskt Näringsliv, (den 21 oktober) att rättsläget på området inte alls är oklart och att det skulle vara mot bättre vetande som jag hävdar detta.

Man behöver dock inte gå längre än till den aktuella utredningens (SOU 2009:44) inledning för att finna stöd för min ståndpunkt. ”Det regelverk som finns till skydd för arbetstagares personliga integritet i arbetslivet är svåröverskådligt. Det består av disparata regler i olika lagstiftningar. Skyddet är endast delvis reglerat och innebörden av vissa bestämmelser får anses oklar.” Utredningen konstaterar också att arbetssökande idag saknar möjligheter att angripa integritetskränkande kontrollåtgärder som vidtas av en arbetsgivare hos vilken de söker arbete.

Gellners främsta argument mot den föreslagna lagen är dock att den i hans mening riskerar att ”omintetgöra” det drogförebyggande arbetet i arbets- livet. Enligt förslaget ska drogtester dock vara tillåtna om de behövs av säkerhetsskäl, är ett led i rehabilitering eller av avgörande betydelse för verksamheten på grund av dess speciella karaktär. Utöver det finns möjlighet att teckna kollektivavtal.

Det är beklagligt att Svenskt Näringsliv väljer att använda det viktiga drogförebyggande arbetet på arbetsplatserna som slagträ i debatten. Testning är endast en liten del av detta. Alna, som ägs av fack och arbetsgivare gemensamt, varnar till och med för att det finns en övertro på drogtester, som tenderar att ersätta andra viktigt insatser på arbetsplatsen.

Viss kontroll- och övervakning är ett naturligt inslag i arbets- livet. Men det måste ske på ett rättssäkert sätt och för ändamål som är godtagbara. Den nu föreslagna lagen vore ett steg i rätt riktning.

STURE NORDH

ordförande, TCO

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons