Ömma tår stör logiskt tänkande

Under strecket
Publicerad
Annons

När den svenska näringsministern Leif Pagrotsky i SvD av den 16 december karaktäriserar de principiella meningsskiljaktigheterna i samgåendet mellan Telia och Sonera som ”finnkamp” väljer han tyvärr billig polemik i stället för att försöka sig på en saklig bedömning av de olika uppfattningarna. Pagrotskys kommentar ”För den svenska regeringen har det varit viktigt att värna om minoritetsägarna i Telia Sonera. Men den aspekten har man tyvärr lite förståelse för på den finska sidan. De ser mycket till de två huvudägarna, den svenska och finska statens, intressen” kan definitivt inte accepteras på östra sidan om Bottenviken.

De två finländska ministrarna som primärt varit inblandade i ägarkontrollen av Sonera har på ett distinkt sätt och med uppbackning av den övriga regeringen strävat till att internationellt allmänt accepterade corporate governanceregler följts. I motsats till vad Pagrotsky framhärdar har den finländska tolkningen av god styrelsesed strävat till att minska statens/politikernas
inblandning i den operativa verksamheten i de företag där staten är ägare.
Strävan har varit att betona vikten av aktivitet på bolagsstämman och att förse bolagen med kompetenta styrelser som gentemot samtliga ägare svarar för den bästa möjliga skötseln av företaget. Man har eftersträvat bredast möjliga expertis på styrelsenivå samtidigt som man velat markera skillnaden mellan styrelseansvaret och den operativa ledningen. Helt i enlighet med en internationellt alltmer omfattad princip. Att framhålla att Anders Igels plats inte var i TeliaSoneras styrelse var inte resultatet av någon ”svenskkamp” utan ett helt konsekvent resultat av godkända styrningsprinciper.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons