Annons
X
Annons
X

”Olagligt tvinga elever till drogtest”

Nässjö kommun vill tillåta drogtester på en skola. Beslutet strider mot lagen, menar Skolinspektionen.

Foto: KARIN MALMHAV / SCANPIX, INGVAR KARMHED

Nässjö kommun kan vara på väg att bekräfta ett beslut som strider mot lagen och dessutom går emot ett tydligt beslut från Skolinspektionen. Det är minst sagt uppseendeväckande att ledande kommunala politiker och ledande kommunala tjänstemän är beredda att genomföra en ordning i skolan som går tvärtemot tillsynsmyndighetens uppfattning.

Frågan är principiell och gäller möjligheten för en gymnasieskola att genomföra slumpvisa drogtester på sina elever. Till saken hör att Skolinspektionens beslut inte går att överklaga samtidigt som vi inte har några sanktioner att ta till för att driva igenom beslutet.

Låt oss på en gång säga att vi ser mycket allvarligt på drogmissbruk. Vår uppfattning är att skolan har en viktig roll i arbetet mot missbruk bland ungdomar. Rektor har bland annat ett särskilt ansvar för att eleverna får kunskaper om riskerna med narkotika och andra droger.

Annons
X

Om personal vid skolan får en signal om eller misstänker att en elev är påverkad av narkotika är det av stor vikt att vårdnadshavaren informeras och att eleven får det stöd och den hjälp som samhället kan erbjuda. I en sådan situation ska skolan skyndsamt utreda elevens behov av stöd. Skolan bör vid misstanke om drogmissbruk både samarbeta med expertis inom till exempel hälso- och sjukvården och göra en anmälan till socialnämnden.

Skolans arbete mot drogmissbruk innebär däremot inte att man får ta till vilka metoder som helst för att bekämpa missbruket. Skolan är en del av samhället, och måste precis som övriga delar följa de lagar som riksdagen beslutat om. Nyligen har vi kritiserat Nässjö kommun som fattat beslut om att börja använda slumpvisa drogtester som ett medel för att motverka missbruk bland eleverna på en gymnasieskola.

Skollagen reglerar inte drogtester. Därför är det inte skollagen utan grundlagen som vi stödjer oss på i vårt beslut, närmare bestämt 2 kap. 6 och 12 §§ regeringsformen. Där sägs att varje medborgare gentemot det allmänna är skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp, men att detta skydd kan begränsas genom lag.

Urinprovtagning utgör ett kroppsligt ingrepp. Åtgärder som innebär att gymnasieelever tvingas genomgå drogtest genom urinprovtagning kräver alltså lagstöd. Det finns inga sådana bestämmelser i skollagen. Det är därför olagligt att tvinga en elev att lämna ett sådant drogtest.

Hur är det då med frivilligheten? Som enskild person kan man frivilligt gå med på att drogtestas genom urinprovtagning genom att man ger sitt tydliga samtycke. Att medverka i ett drogtest är känsligt från integritetssynpunkt, inte minst när det är frågan om slumpvisa tester. Frivilligheten måste därför vara helt säkrad. Det får inte vara så att man av någon anledning känner sig tvingad att delta i drogtestet. Och vill man inte låta sig drogtestas får man heller inte utsättas för direkta eller indirekta påtryckningar eller repressalier.

Detta gäller även i skolan. Det är en grannlaga uppgift för skolan att förvissa sig om att eleven verkligen upplever ett drogtest, slumpvist eller inte, som frivilligt. Som elev står man i en beroendeställning till skolans personal. Det kan även förekomma grupptryck som gör att en elev ger sitt samtycke till något som man egentligen upplever som integritetskränkande. Detta gäller även för myndiga elever.

Vår bestämda uppfattning och därmed vårt beslut är alltså att lagstiftningen ska tolkas på så sätt att det inte är möjligt att lagligt genomföra drogtester av gymnasieelever i den form som Nässjö kommun har valt. Det är möjligt att Nässjö kommun och andra skulle vilja ha en annan ordning. En ordning som innebär att skolan kan ta urinprov på sina elever och analysera dessa. Då bör kommunen eftersträva en lagändring som tillåter detta. Att uppenbart strunta i ett beslut från tillsynsmyndigheten för att man inte är överens eller för att inga sanktioner kan drabba kommunen är en felaktig väg. Det är ett förhållningssätt som inte är värdigt en kommun.

Tills en eventuell lagändring är genomförd kan inte kommunerna påtvinga elever kroppsliga ingrepp av det slag som ett urinprov innebär. Förbudet gäller alla elever, även myndiga. Detta handlar inte om åsikter om hur narkotika ska bekämpas, utan om att det finns regelverk som regering och riksdag beslutat om till skydd för enskildas integritet – ett regelverk som även gäller elever i skolan.

ANN-MARIE BEGLER

generaldirektör Skolinspektionen

- - -

INGEGÄRD HILBORN

chefsjurist Skolinspektionen

Annons
Annons
X
Foto: KARIN MALMHAV / SCANPIX, INGVAR KARMHED Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X