Annons
X
Annons
X

”Öka hållbarheten i hela livsmedelskedjan”

Framtidens livsmedelsproduktion står inför stora utmaningar. Redan år 2050 beräknas vi vara 2 miljarder fler männi­skor i världen. Samtidigt bidrar ohållbara metoder till utsläpp av växthusgaser och näringsläckage, och i konsumentledet är svinnet stort. Därför föreslår vi långtgående mål för en mer hållbar livsmedelskedja, skriver representanter för ett IVA-projekt.

Foto: Joakim Ståhl

DEBATT | LIVSMEDEL

Försäljningen av hållbart producerade livsmedel har förvisso ökat under de senaste åren, men mer behöver ske.

En hållbar och resurseffektiv matproduktion och konsumtion är central för att världen ska klara befolkningstillväxt och andra utmaningar. FN:s jordbruksorgan FAO påpekar att vi inom bara några decennier måste producera 60 procent mer mat än vi gjorde 2007. Denna produktionsökning ska ske samtidigt som vi måste bli mer sparsamma med jordens resurser, minska vår miljöpåverkan, reducera utsläppen av växthusgaser, tackla klimatförändringarna och klara konkurrensen om bördig jordbruksmark. Att få denna ekvation att gå ihop är en av de viktigaste utmaningarna som mänskligheten står inför.

Utmaningarna kommer att kräva lagstiftning, styrmedel, innovationer, forskning och många nya affärs­modeller. Några av världens största handelsnationer har redan satt upp ambitiösa mål och visioner för industriell hållbarhet och resurseffektivitet. Att hänga med på detta tåg är avgörande för att den svenska livsmedelsindustrin ska bli lönsam och konkurrenskraftig även i framtiden.

Annons
X

Med anledning av detta har några av Sveriges och världens största livsmedelsföretag tillsammans med företrädare för branschorganisationer och fram­stående institut för livsmedelsforskning arbetat ­under ett och ett halvt år inom ramen för Kungl. Ingenjörs­vetenskapsakademiens (IVA) projekt Resurs­effektiva affärsmodeller – stärkt konkurrenskraft för att kartlägga den svenska livsmedels­bran­schens möjligheter.

Resultaten, som finns i den nya rapporten ”Livsmedel – en branschrapport”, rymmer fem konkreta mål för att den svenska livsmedelskedjan ska kunna nå visionen om att bli världsledande på hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion.

Vi hoppas nu på en bred, för att inte säga fullständig, uppslutning från aktörerna i och kring den svenska livsmedelskedjan för dessa mål:

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  • Den svenska livsmedelskedjan ska år 2030 vara fossilt oberoende.

  • Kedjan ska år 2050 ha ökat sin produktion med minst 50 procent utan att överskrida de planetära gränserna.

  • Sverige ska år 2050 ha en livsmedelskonsumtion som inte överskrider de planetära gränserna.

  • Vi ska år 2050 ha implementerat ett långsiktigt hållbart sätt att återföra näringsämnen till det svenska jordbruket.

  • Vi ska år 2050 ha nolltolerans mot onyttjat mat­avfall i hela livsmedelskedjan – från primärproduktion till konsumtion och åter- och vidareanvändning.

  För att uppnå målen har vi tillsammans med aktörer i livsmedelskedjan identifierat åtta förslag på nya affärs­möjligheter för en mycket mer resurseffektiv, lönsam och konkurrenskraftig svensk livsmedelsbransch. Bland förslagen finns:

  • Satsningar på högteknisk primärproduktion. Ett exempel är svenska företaget Heliospectra, som har utvecklat en teknik för klimatsmart växthusodling av grönsaker, med led-lampor och sensorer som läser av enskilda grödors behov av artificiellt solljus.

  • Nya digitala system för resurseffektivare produktion, försäljning, distribution och konsumtion av livsmedel. Bland exemplen finns ”smarta kylskåp”, som analyserar vad som saknas för veckans matlista och beställer hem matvarorna.

  • Växtförädling för att skapa ett tåligare och håll­barare jordbruk, samt optimera nyttjandet av tillgängliga markresurser.

  • Utveckling av alternativ till dagens animalie­produkter och metoder för resurseffektivisering av befintlig animalieproduktion. Här har Vinnova genom utlysningen ”Klimatsmart protein” väsentligt förbättrat möjligheterna för många av morgondagens matinnovatörer. Tyvärr bromsar flera andra myndigheter, exempelvis tillverkare av proteinrika livsmedel från insekter, bland annat av ovilja att hamna i konflikt med presumtiva regleringar på EU-nivå.

  • Etablering av livsmedelsprodukter med andra värden än lågt pris. Försäljningen av hållbart producerade livsmedel har förvisso ökat under de ­senaste åren, men mer behöver ske.

  • Utveckling av smartare förpackningar. Bland annat har Tetra Pak visat att ett byte från runda konservburkar till fyrkantiga förpackningar kan öka lastkapaciteten på en lastbil med 14 procent. Och att en övergång till biobaserade, helt förnybara förpackningar bidrar till förflyttningen bort från fossila material.

  Ovanstående mål och affärsförslag kan tyckas långtgående, men redan arbetar många aktörer med snarlika sådana här initiativ. Fortfarande återstår dock mycket arbete, på politisk nivå, inom näringslivet, bland oss konsumenter, och inom åter- och vidareanvändningsbranschen.

  Allt sammanvägt tror och hoppas vi dock att Sverige har alla förutsättningar att ta de steg som kommer göra oss till en framstående producent och expor­tör av hållbara och konkurrenskraftiga livsmedel, och av kunskap om hur man producerar ­sådana.

  Arbetsgruppen för livsmedel i IVA-projektet Resurseffektiva affärsmodeller – stärkt konkurrenskraft

  Kenneth Bengtsson

  f d koncernchef, Ica (ord­förande)

  Kristoffer Gunnartz

  projektledare/konsult

  Annika Bergman

  styrelseledamot, LRF

  Åsa Domeij

  miljö- och hållbarhetschef, Axfood

  Jan Eksvärd

  expert hållbar utveckling, LRF och Inspire Action and Research AB

  Pär Larshans

  hållbarhetschef, Ragn-Sells, tidigare Max Hamburgare

  Erik Lindroth

  miljödirektör, Tetra Pak Nordics

  Kerstin Lindvall

  miljö- och hållbarhetschef, Ica

  Ulf Sonesson

  senior forskare, miljö och uthållig produktion, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

  Alexander Throne-Holst

  Nordenchef, Unilever Food Solutions

  Björn O Nilsson

  professor, vd IVA

  Caroline Ankarcrona

  huvudprojektledare Resurseffektiva affärsmodeller – stärkt konkurrenskraft

  Annons
  Foto: Joakim Ståhl Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X