Annons
X
Annons
X

”Oansvarigt förbjuda utvinning av olja och gas”

I en tid då mänsklighetens behov av olja och gas ökar dramatiskt är det inte ansvarsfullt att förbjuda utvinning av de svenska olje- och gasresurser som kan utvinnas på ett säkert sätt, skriver Kees Jongepier, styrelseledamot i Draupner Energy.

Sveriges konsumtion enbart av oljeprodukter utgör i dag cirka 30 procent av vår totala energikonsumtion, skriver Kees Jongepier.
Sveriges konsumtion enbart av oljeprodukter utgör i dag cirka 30 procent av vår totala energikonsumtion, skriver Kees Jongepier. Foto: Pontus Lundahl/TT (Arkiv)

DEBATT | ENERGI

Regeringen har gett Sveriges geologiska undersökning, SGU, i uppdrag att utreda ett förbud mot landbaserad utvinning av olja och gas. Sedan tidigare är det inte längre möjligt att meddela undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner för olje- eller gasverksamhet till havs. Samtidigt förutspår det internationella energirådet, IEA, en dramatisk ökning av mänsklighetens behov av olja och naturgas under de kommande 20–25 åren. IEA förutspår också en risk för en bristsituation med skarpa prisökningar efter 2020.

Resursbrist, med medföljande höga priser, svält, politisk oro och terrorism drabbar främst planetens fattigaste människor. Därför vore det inte ansvarsfullt av Sverige att förbjuda verksamhet som kan motverka detta, inte minst med tanke på att vår egen konsumtion enbart av oljeprodukter i dag utgör cirka 30 procent av vår totala energikonsumtion. De som önskar se ett produktionsförbud bör förklara hur det är moraliskt försvarbart att vi vid en  bristsituation skulle fortsätta att konsumera olja och naturgas om vi inte själva är beredda att bidra till produktionen. Sverige är ett relativt korruptionsfritt land där myndigheterna har god kontroll över att tillståndspliktig verksamhet uppfyller uppställda miljö- och säkerhetskrav. Därför borde borde vi bidra till täckningen av vårt eget och andra länders behov med alla resurser som vi har möjlighet att utvinna på ett säkert sätt, i stället för att förbjuda den verksamheten.

All mänsklig aktivitet har en miljöpåverkan. Detta gäller även energiproduktion, av såväl förnybart som icke förnybart slag. En återgång till en ordning där hela mänskligheten har att förlita sig på vedeldning för värme och matlagning är varken miljömässigt eller hälsomässigt acceptabelt. Tvärtom finns det stora miljömässiga och hälsomässiga vinster att hämta om de cirka 2,7 miljarder människor som, enligt IEA, i dag förlitar sig på ved som bränslekälla vid matlagning ges möjlighet att konsumera energi som har producerats med moderna medel, oavsett energislag.

Annons
X

Det förekommer en spridd uppfattning om att produktion av olja och gas är förenat med betydligt större miljörisker än annan energiproduktion, men den uppfattningen har numera en svag förankring i fakta. Med över trettio års erfarenhet från petroleumsprospektering, i företag som Chevron och Norsk Hydro, är det min erfarenhet att få andra företag lägger sådan vikt som dessa petroleumsproducenter vid att kontrollera de miljö- och hälsorisker som den egna verksamheten medför. Som i andra branscher förekommer det dessvärre olyckor, men de är mycket få mot bakgrund av den stora mängd energi som produceras av företag i branschen. Teknikutvecklingen medger att olja och gas kan produceras med allt mindre miljöpåverkan, med färre brunnar och mindre borriggar, vilket sammantaget leder till att branschens miljöpåverkan i dag på flera sätt är mindre än den som orsakas av förnyelsebar energiproduktion.

Tillgång till energi är en fundamental faktor för att lyfta människor ur fattigdom.

Havsbaserade seismiska undersökningar och borrning har exempelvis betydligt mindre påverkan på marina däggdjur och fågelliv än den ljudpåverkan som är följden av konstruktionen av en havsbaserad vindpark med sina många fundament. Och medan fågellivet påverkas väldigt lite av en havsbaserad produktionsanläggning av olja eller gas, formar havsbaserade vindparker ofta barriärer för fåglarna som hindrar dem från att migrera för häckning och matanskaffning, och risken för att fåglar kolliderar med vindturbiner och omkommer är stor. Produktion av solpaneler har en betydande miljöpåverkan i form av energi-, vatten- och kemikalieanvändning. Storskalig solkraftproduktion är också platskrävande och tränger undan visst djurliv, skog och annan mänsklig aktivitet såsom jordbruk.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Få ifrågasätter att Sverige ändå både kan och bör producera vind- och solenergi, som en del i globala politiska mål att minimera utsläppen av växthusgaser. Detta står dock inte i konflikt med att Sverige skulle bidra till täckningen av vårt eget och det globala behovet av olja och naturgas så länge detta kvarstår, genom produktion av de resurser som vi har möjlighet att utvinna med tillämpning av samma höga miljökrav som gäller för annan utvinning av naturresurser på svensk mark. Det är en mycket liten del av utsläppen av växthusgaser som sker i produktionsledet, och tekniken för att fånga och lagra gaserna för minska utsläppen ytterligare finns redan.

  Tillgång till energi är en fundamental faktor för att lyfta människor ur fattigdom och ge barn i utvecklingsländer förutsättningar att utbilda sig. På motsvarande sätt är bevisen för att brist på energi leder till otrygghet och politisk oro åtskilliga. Vägen till det fossilfria samhället går därför inte via stoppad produktion, utan via fortsatta investeringar i forskning om hur mänsklighetens energibehov kan tillgodoses på andra sätt, och ökad kunskap om hur vi som konsumenter kan påverka vår energikonsumtion.

  Kees Jongepier

  M.Sc. Petroleumsgeologi, Norges teknisk- och naturvetenskapliga universitet och styrelseledamot i Draupner Energy AB

  Kees Jongepier Foto: Pressbild
  Annons
  Annons
  X

  Sveriges konsumtion enbart av oljeprodukter utgör i dag cirka 30 procent av vår totala energikonsumtion, skriver Kees Jongepier.

  Foto: Pontus Lundahl/TT (Arkiv) Bild 1 av 2

  Kees Jongepier

  Foto: Pressbild Bild 2 av 2
  Annons
  X
  Annons
  X