Hela denna artikel är en annons

Därför är ESG-analys avgörande

Bolag som kan hantera alla risker, inte bara kopplat till traditionella nyckeltal, har större chans att överavkasta långsiktigt, menar Nordea.

– Därför behöver vi integrera bolagens riskhantering när det gäller miljö, socialt ansvar och företagsetik, förklarar ESG-analytikern Hetal Damani.

Nordea som förvaltar 260 miljarder euro åt sina kunder genomför så kallade ESG-analyser. ESG står för engelskans ”Environmental, Social and Governance”, det vill säga miljö, socialt ansvar och affärsetik.

Bild 1 av 1

Nordea som förvaltar 260 miljarder euro åt sina kunder genomför så kallade ESG-analyser. ESG står för engelskans ”Environmental, Social and Governance”, det vill säga miljö, socialt ansvar och affärsetik.

Bild 1 av 1
Nordea som förvaltar 260 miljarder euro åt sina kunder genomför så kallade ESG-analyser. ESG står för engelskans ”Environmental, Social and Governance”, det vill säga miljö, socialt ansvar och affärsetik.
Nordea som förvaltar 260 miljarder euro åt sina kunder genomför så kallade ESG-analyser. ESG står för engelskans ”Environmental, Social and Governance”, det vill säga miljö, socialt ansvar och affärsetik.

Att kunna analysera ett bolags möjlighet att ta marknadsandelar, öka vinstmarginaler och pressa kostnader är självklart för alla som analyserar aktiemarknaden. Det är också självklart att ta in makroekonomiska faktorer som ränteläge, tillväxtprognoser och valutasvängningar.

Men i en allt mer integrerad och öppen värld där information sprids snabbt och där konsumenter blir allt mer medvetna om miljöförändringar, orättvisa arbetsförhållanden och korruption är det lika viktigt att analysera bolagen förmåga att förhålla sig till dessa frågor.

Nordea som förvaltar 260 miljarder euro åt sina kunder genomför så kallade ESG-analyser. ESG står för engelskans ”Environmental, Social and Governance”, det vill säga miljö, socialt ansvar och affärsetik.

Genom att tillämpa en grundlig ESG-analys i kombination med finansiell analys identifierar Nordea de bolag som de tror har bäst förmåga att leverera avkastning på lång sikt.

– Genom vår ESG-analys kan vi hitta bolag med hållbara affärsmodeller och som har förmågan att anpassa sig till förändrade krav eller trender inom miljö, socialt ansvar eller ägarstyrning inom såväl den egna branschen som på den marknaden där de verkar, säger Hetal Damani som är analytiker på Nordea.

Tittar ni alltid på samma faktorer eller varierar det från företag till företag?

– Vår analys fokuserar på vad företagen gör – både i förhållande till vad de producerar samt hur de interagerar med intressenter som lagstiftare, kunder, leverantörer och samhället i stort. För att avgöra vilka frågor som är relevanta och var våra förväntningar ska ligga för varje bolag utgår vi från vilken bransch och på vilken marknad bolaget verkar. Vi måste även se till vilka trender som sker i omvärlden som kan påverka bolagets affärer.

Vill hitta bolag som är villiga att förändras

Alla kapitalförvaltare vill ju hitta bolag som är undervärderade och som kan bli vinnare på sikt. Därför vill Nordea inte bara hitta bolag som redan är perfekta utan även bolag som är villiga att förändras.

Efter att ha arbetat under många år med ESG frågor sitter Nordea på en bred kompetens inom området och ser det som sin uppgift att aktivt påverka bolagen för att kunna maximera avkastningen.

– Att vara en aktiv ägare är också en viktig del vår process, det ger oss en möjlighet att verkligen påverka bolagen i rätt riktning och är ett sätta att verkligen skapa värde. Det finns en rad möjligheter att utöva ett aktivt ägarskap. Bland annat sitter vi med i nomineringskommittéer, vi är aktiva på bolagsstämmor och röstar. Dessutom för vi direkta samtal med bolagen kring frågor där vi anser att de behöver förbättra sig, säger Hetal Damani.

Under analysprocessen tar Nordea även hjälp av flera externa källor för att få en bred bild av bolagets arbete. Bland annat undersöks medier i det aktuella landet för att upptäcka eventuella gamla lokala skandaler. Målet är att få en objektiv och välinformerad översikt som möjligt av företaget.

Läs mer artiklar om Nordeas arbete med ansvarsfulla investeringar i Nordeas Fondmagasin.

Observera att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om Nordeas fonder finner du i fondernas Faktablad och Informationsbroschyrer. Faktablad, Informationsbroschyrer, samt hel- och halvårsrapporter finns på nordea.se/fondinfo samt på Nordeas bankkontor.

Annons
Annons
Annons