Annons

Nyanlända ska inte fastna i utbildning

Nyanlända invandrare ska inte behandlas som offer och förpassas till ändlösa utbildningsåtgärder. Det handlar om människor med olika förmågor och kompetenser som behövs i samhället. Det är ett resursslöseri att inte ta tillvara på människors potential. Det skriver ministrarna Nyamko Sabuni och Erik Ullenhag (FP).

Under strecket
Publicerad

BRÄNNPUNKT | INVANDRING

Det är oacceptabelt att människor låses in i utbildningssystem, utan hänsyn till individers drivkrafter och potential.
Nyamko Sabuni och Erik Ullenhag

Idag och imorgon pågår en konferens i Stockholm om etableringsreformen. Med etableringsreformen inför vi något som länge saknats i svensk integrationspolitik. En tydlig arbetslinje istället för att människor slussas till socialkontoret. Och nyanländas utbildningsbehov kartläggs direkt. Självklart måste reformen följas av ytterligare åtgärder.

En viktig pusselbit är en reformerad undervisning i svenska som bereder vägen till arbete. Många utbildningar har fungerat väldigt bra med engagerade lärare och tydliga mål, andra har fungerat mindre bra.

Regeringen har sedan maktskiftet 2006 påbörjat ett stort reformarbete på sfi-området:

• Lärarlyftet som påbörjades 2008 ger sfi-lärare en möjlighet att höja kompetensen och därigenom öka elevernas måluppfyllelse. På Stockholms universitet finns nu ett särskilt ämneslärarprogram med inriktning mot svenskundervisning för invandrare och grundläggande vuxenutbildning.

Annons
Annons

• I den nya kursplanen för sfi är målen tydligt utformade för att kunna bidra till en likvärdig bedömning. För att säkerställa att de som deltar i sfi når de kunskaper som krävs och för att garantera kvalitet och enhetlighet i betygssättningen har nationella slutprov på varje studieväg tagits fram.

• Valfriheten och den individuella anpassningen har stärkts genom att folkhögskolorna får möjlighet att bedriva sfi.

Trots förändringarna finns behov av en fortsatt reformering av sfi. Vi vill öka möjligheten för den som ska gå sfi att välja den anordnare som bäst svarar mot de egna behoven. Möjligheten att införa sfi-peng, där pengar ”följer med” individen utreds därför. En sfi-peng ska se till att sfi får ett större arbetsmarknadsfokus och på så sätt ger nyanlända invandrare större möjligheter till egenmakt och självförsörjning.

Vi kommer att gå vidare med frågan kring en tidsbegränsning av sfi. Det är oacceptabelt att människor låses in i utbildningssystem, utan hänsyn till individers drivkrafter och potential. Det är hög tid att sfi-undervisningen, genomgående förblir en studieplats, snarare än en social mötesplats.

Varje år fortsätter tusentals människor efter sfi-utbildningen till att läsa komvux på grundskolenivå. Drygt 80 000 personer läste på komvux på grundskolenivå, sk grundvux, förra året. Nio av tio har utländsk bakgrund. Var tredje studerande på grundskolenivå har högskoleutbildning och ytterligare en fjärdedel har gymnasieutbildning. Många av dessa studerar också relativt länge på grundskolenivå.

Det är synnerligen ineffektivt att utbildade människor kommer till Sverige och först tillbringar en längre tid i sfi för sedan tillbringa ytterligare år att utbilda sig på grundskolenivå. Samhället borde rimligen kunna ta tillvara deras kompetens på ett bättre sätt.

Att studier görs på fel nivå, avbryts eller drar ut på tiden försvårar etableringen på arbetsmarknaden. Minst lika viktigt är att det bli lättare att kombinera grundläggande vuxenutbildning med praktik eller arbete.

Mottagandet av nyanlända invandrare har länge präglats av ett omhändertagandeperspektiv. En tydlig arbetslinje är en förutsättning för att nå våra mål att ge alla nyanlända som kommer hit möjlighet att bidra till vår gemensamma framtid.

NYAMKO SABUNI (FP)

biträdande utbildningsminister

ERIK ULLENHAG (FP)

integrationsminister

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons