Annons
X
Annons
X

Ny domstol ska hantera patent

Sverige ska fortsätta vara ett land där innovationer uppmuntras. Här spelar det rättsliga skyddet en central roll. Regeringen kommer därför att föreslå att en ny domstol för bland annat immaterialrättsliga mål inrättas, skriver justitieminister Beatrice Ask (M).

BRÄNNPUNKT | IMMATERIALRÄTT

Prövningen av immaterialrättsliga, konkurrensrättsliga och marknadsföringsrättsliga mål och ärenden kommer att bli mer koncentrerad.
Beatrice Ask

Sverige är på många sätt ett uppfinnarland. Nya industriella idéer och tekniska lösningar har legat till grund för många av våra företagsframgångar. Ett fritt företagsklimat som främjar innovationer och investeringar stärker vår globala konkurrenskraft. Det är dessutom en förutsättning för att vi ska klara vår välfärd. Arbetet med de innovationspolitiska frågorna står sig också väl i en internationell granskning. Enligt The Global Innovation Index 2013 rankas Sverige som världens näst mest innovationsfrämjande och innovativa land.

Sverige ska fortsätta vara ett land där innovationer uppmuntras. Här spelar det rättsliga skyddet en central roll. Det kräver moderna och tydliga regler, men också tillgång till en rättssäker och effektiv domstolsprövning.

Annons
X

Den svenska domstolsprövningen av immaterialrättsliga, konkurrensrättsliga och marknadsföringsrättsliga mål och ärenden har utretts vid flera tillfällen under de senaste årtiondena. I dag är domstolsprövningen av dessa mål uppdelad mellan allmän domstol (tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen), allmän förvaltningsdomstol (förvaltningsrätt, kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen), och två specialdomstolar (Patentbesvärsrätten och Marknadsdomstolen).

Frågan om en uppfinning uppfyller kraven för att ett patent ska registreras handläggs av Patentbesvärsrätten och Högsta förvaltningsdomstolen. I de fall ett patent registreras och någon aktör vid ett senare tillfälle motsätter sig detta finns möjlighet att väcka talan om att patentet ska förklaras ogiltigt. Den prövningen görs vid de allmänna domstolarna, trots att det i många fall sker efter samma regler som när patent registreras.

Detta medför en rad problem. För det första innebär den splittrade instansordningen en högre risk för olika utfall, eftersom samma typ av frågor kan prövas av olika domstolar. Det skadar rättssäkerheten.

För det andra är systemet resursslukande då det omöjliggör en gemensam handläggning av målen. Detta drabbar inte minst parterna, som kan behöva föra flera separata domstolsprocesser om vad som i grunden rör samma fråga.

För det tredje försvårar det nuvarande systemet ett effektivt erfarenhetsutbyte. Immaterialrättsliga mål, inte minst patentmålen, tillhör de mest komplicerade och omfattande ärenden som kan tas upp i domstol. Behovet av särskild kompetens är därför uppenbart.

Den nuvarande splittringen av domstolsprövningen är ohållbar. Regeringen kommer därför att föreslå att en ny domstol för bland annat immaterialrättsliga mål inrättas. Prövningen av immaterialrättsliga, konkurrensrättsliga och marknadsföringsrättsliga mål och ärenden kommer därmed att bli mer koncentrerad. Det kommer stärka rättssäkerheten, göra processerna mer överblickbara och inte minst öka möjligheterna för dem som arbetar med målen att specialisera sig.

Regeringen tar nu även ytterligare initiativ på rättsområdet för att förenkla och förbättra förutsättningarna för entreprenörer och uppfinnare. Det handlar bland annat om:


Nytt EU-gemensamt patentsystem. Just nu pågår förberedelserna för ett enhetligt patentskydd i EU och en enhetlig europeisk patentdomstol. Målsättningen är att systemet ska träda i kraft 2015. Sverige har varit drivande under dessa förhandlingar, som bland annat lett fram till att patenthavare genom
en begäran kan utsträcka skyddet för ett europeiskt patent till nästan hela EU:s inre marknad. En Europeisk patentdomstol kommer att pröva tvister om såväl det enhetliga patentskyddet som de befintliga europeiska patenten, och domstolens avgöranden kommer gälla lika i alla de deltagande medlemsstaterna


Patentansökningar på engelska. Patentansökningar i Sverige kan i dag inte tas emot på andra språk än svenska, vilket för många resulterar i ett omfattande och kostsamt översättningsarbete. Regeringen föreslår nu att patentansökningarna också ska kunna behandlas och beviljas på engelska. Det gynnar inte minst svenska forskningsföretag som har engelska som arbetsspråk.


Nationell kartläggning av åtalsreglerna. I de flesta mål om patentintrång är det privata aktörer som tvistar, och målen handläggs då inom ramen för en civilprocess. Den som begått patentintrång kan dock även straffas med böter eller fängelse inom ramen för en brottmålsprocess. För att en åklagare ska få väcka åtal krävs att målsäganden anmäler intrånget till åtal och att åtalet av särskilda skäl är påkallat från allmän synpunkt. Här är det viktigt att reglerna är tydliga och att åtal väcks när det är påkallat. För att öka kunskapen om hur situationen ser ut kommer regeringen därför att ge en utredare i uppdrag att kartlägga och analysera reglerna om åtal och åtalsprövning i patentmål.


Ny patentlag. Regeringen har ett pågående arbete med att se över patentlagstiftningen. En utredare ska föreslå en ny patentlag och en ny förordning som båda är så överskådliga och lättillgängliga som möjligt. Uppdraget ska redovisas senast i juni 2014.

Sammantaget tas nu flera steg för att förbättra och förenkla förutsättningarna för dem som söker patent. Vår inställning är tydlig; entreprenörskap förutsätter rättssäkra system som kan skydda uppfinningar. I förlängningen främjar det ekonomin, tillväxten och jobben.

BEATRICE ASK (M)

justitieminister

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X