Annons
X
Annons
X

Nu stärks de sjukas rättssäkerhet

Idag lämnar Försäkringskassan sin rapport till regeringen om en ny metod för att bedöma sjukskrivnas arbetsförmåga. Detta är ett viktigt steg mot mer rättssäkerhet i svåra beslut, skriver socialförsäkringsminister Ulf Kristersson och försäkringskassans projektledare Jan Larsson.

BRÄNNPUNKT

Ett brett förtroende för de svenska socialförsäkringarna är avgörande för en rättssäker och långsiktigt hållbar sjukförsäkring. Stora reformer har de senaste åren dramatiskt minskat antalet sjukskrivna och förtidspensionerade och sjukförsäkringen har idag en mycket tydligare koppling till återgång till arbete. Sjukförsäkringen är inte längre kopplad till den lokala arbetsmarknaden och konjunkturcykler, utan fungerar på många sätt bättre än tidigare. Men förtroendet för försäkringen och för Försäkringskassan är i vissa delar oacceptabelt lågt.

Att öka legitimiteten för ett system som omfattar hundratals miljarder i utbetalningar är viktigt men svårt. Förtroende skapas inte genom kortsiktiga reklamkampanjer, utan måste förtjänas genom långsiktigt och mångsidigt arbete. En viktig pusselbit läggs idag, när Försäkringskassan lämnar sin rapport till regeringen om en ny metod för att bedöma de sjukskrivnas arbetsförmåga.

En av de stora vinsterna med det nya verktyget är att bedömningen av rätten till sjukpenning när man får sin förmåga prövad mot den reguljära arbetsmarknaden ska bli mer enhetlig och begriplig. För den som är sjuk blir verktyget ett stöd på vägen tillbaka och kan skapa större trygghet och förutsägbarhet. De nya metoderna handlar inte om att fler eller färre ska få sjukpenning, utan blir ett stöd för att tillämpa lagar och regler bättre.

Annons
X

Varje år blir 50 000 människor sjukskrivna i ett halvår eller ännu längre. Många av dem återvänder till sitt arbete, men några når till slut sjukförsäkringens bortre gräns utan att ha fått den hjälp de hade behövt. Ett av skälen är att Sverige saknar accepterade metoder för att bedöma den verkliga arbetsförmågan.

Flera myndigheter ägnar sig idag åt att försöka bedöma arbetsförmågan för att stötta dem som behöver sjukpenning eller arbetsmarknadspolitiska insatser. Ett stort problem är att Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan inte alltid har en gemensam uppfattning om arbetsförmågan. Att utsatta människor kommer i kläm på grund av att olika myndigheter gör olika bedömningar av arbetsförmågan är inte acceptabelt. I uppdraget till Försäkringskassan ligger därför att arbetet ska ske tillsammans med Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen.

Det verktyg som nu introduceras ska hjälpa till att beskriva vad en person kan göra och vad denna förmåga räcker till på arbetsmarknaden. Försäkringskassan kallar det för medicinska förutsättningar för arbete. Det behövs en bild både av individens förmågor (till exempel fysiska, psykiska och sociala) och av vilka krav som ställs på arbetsmarknaden.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Dagens system har ofta kritiserats för att det saknas en definition av den ”reguljära arbetsmarknaden”. I det verktyg som nu introduceras finns beskrivningar av de krav olika yrkes områden ställer. Därmed ger verktyget vägledning om vem som har rätt till sjukpenning. De beslut som Försäkringskassan fattar ska gå att förklara, försvara och värdera.

  En central del i det nya verk tyget är den försäkrades själv rapporterade förmåga: ett utprovat formulär där den som ska bedömas själv anger vilka aktiviteter han eller hon har bekymmer med. Rapporten – som i förväg skickas till den doktor som har hand om undersökningen – innehåller uppgifter om hur individen klarar såväl sin vardag som mer arbetslivsrelaterade aktiviteter.

  Den enskilde får också svara på frågor om sin syn på möjligheterna att arbeta framöver. Läkaren och individen går sedan tillsammans igenom rapporten och annan medicinsk information. Individens delaktighet i bedömningsprocessen är avgörande för hennes möjligheter att komma vidare och är en viktig del av respekten man har rätt att bemötas med.

  Det handlar både om att få en god kvalitet och att öka förstå elsen för varför besluten blir som de blir.

  I mer än ett halvår har Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen samarbetat kring de nya metoderna. De olika professionerna är viktiga. Såväl läkare som jurister, sjukgymnaster, psykologer och arbetsterapeuter deltar i arbetet och det nya bedömningsverktyget ska nu genomgå grundliga tester för att säkerställa att det faktiskt ger goda resultat.

  Den svenska socialförsäkringen är komplicerad. Det är inte en enkel sak att avgöra om en person ska förväntas försöka för sörja sig själv eller tvärtom ha rätt att bli försörjd av alla andra. Men respekten för ett generöst välfärdssystem bygger på att alla som kan jobba också gör det. Detta är ett viktigt steg mot mer rättssäkerhet i svåra beslut.

  ULF KRISTERSSON

  socialförsäkringsminister

  JAN LARSSON

  projektledare, Försäkringskassan

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X