Annons
X
Annons
X

Nu blir det enklare att bygga

I dag fattar regeringen som första regering på årtionden beslut om förslag som innebär en förenkling av planprocessen i stort. Det är jag stolt över att vara en del av, skriver bostadsminister Stefan Attefall (KD).

BRÄNNPUNKT | PLANPROCESSEN

I dag har en planprocess i värsta fall kunnat ta upp till tio år. Så kan vi inte ha det.
Stefan Attefall

Just nu pågår den mest omfattande reformagendan av svensk bostadspolitik på årtionden. Nyligen har regeringen presenterat enklare regler för att bygga student- och ungdomsbostäder, underlättande av andrahandsuthyrning och fler åtgärder som inte ska behöva bygglov. I dag tar regeringen nästa stora steg: förslag till åtgärder för en effektivare planprocess.

Vägen från idé till byggstart är för lång i Sverige. När jag tillträdde som bostadsminister slog jag tidigt fast en långsiktig strategi: förutsägbarheten, tydligheten, transparensen och enkelheten måste avsevärt öka om vi ska underlätta byggandet av bostäder. I dag har regel lagts på regel, och ”välviljans tyranni” har bildat en komplicerad väv av hinder för en effektivare planprocess.

Annons
X

I dag har en planprocess i värsta fall kunnat ta upp till tio år. Så kan vi inte ha det. Det tar för lång tid att möta bostadsbristen. Byggkostnaderna ökar när byggherren ska vänta länge innan intäkter nedlagda i projektering och markkostnader börjar trilla in och osäkerheten ökar risktagandet som måste kompenseras. Mindre aktörer får svårare att konkurrera. Allt detta leder till ökade byggkostnader och sämre konkurrens.

I dag fattar regeringen som första regering på årtionden beslut om förslag som innebär en förenkling av planprocessen i stort. Det är jag stolt över att vara en del av. Förslagen i dagens lagrådsremiss innebär förenklingar och förtydliganden och ökar transparens och förutsägbarhet:

Färre detaljplaner

I dag upprättas en detaljplan ibland enbart av formella skäl, trots att kommunen egentligen inte anser att det finns något behov av en. Regeringen föreslår att detaljplaner i princip endast ska krävas för åtgärder som kräver bygglov och vars användning kan innebära en betydande miljöpåverkan. Förslaget innebär att kommunen får större möjlighet att bedöma om det finns ett behov av en detaljplan eller inte. Om någon detaljplan inte behövs kan byggprocessen i vissa fall förkortas väsentligt.

Enkelt blir standard

Regeringen föreslår att det enkla planförfarandet ska bli standard i framtiden, medan dagens normala förfarande endast ska användas om planförslaget är av större betydelse. Ett enkelt planförfarande innebär att vissa moment kan hoppas över. Planprocessen blir kortare.

Beslut i byggnadsnämnden

Regeringen föreslår även att fler planer ska kunna antas av kommunstyrelsen och byggnadsnämnden i stället för av kommunfullmäktige. Även detta förslag innebär att den interna processen inom kommunen kan förkortas med upp till fyra månader.

Fler avvikelser från plan tillåts

Vi lever i en föränderlig värld och mycket hinner förändras under arbetet med en detaljplan. I dag får en avvikelse från planen inte innebära en annan användning än den som bestämts i detaljplanen. Detta är för stelbent. Regeringen föreslår att det ska vara möjligt att godta ett lämpligt komplement som innebär en annan användning i till exempel ett bostadsområde, som en liten närbutik eller att någon vill använda en del av sin bostad för näringsverksamhet. I dag måste detaljplanen ändras, vilket kan vara tidsödande.

Vissa bestämmelser i en detaljplan upphör att gälla efter en tid

I många kommuner ligger gamla detaljplaner med inaktuella bestämmelser och ”skvalpar” och hindrar en önskvärd utveckling. Men det som gällde för låt oss säga 30–40 år sedan behöver inte vara aktuellt i dag. Regeringen föreslår att bestämmelser om arkitektonisk eller estetisk utformning ska upphöra att gälla efter den så kallade genomförandetiden, det vill säga fem till femton år efter att planen antogs, beroende på vad kommunen bestämmer i detaljplanen. Förslaget skapar större möjlighet för byggnadsnämnden att godta även andra utformningar än den som har bestämts i en detaljplan. Förslaget gäller inte sådana bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från bland annat kulturhistorisk eller konstnärlig synpunkt.

Kommunen ska ha riktlinjer för exploateringsavtal och markanvisningar

Eftersom de förhandlingar mellan en exploatör och en kommun som nästan alltid föregår större byggprojekt inte är offentliga finns det risk för att exploatörerna ges olika förutsättningar. För att öka tydligheten och förbättra transparensen föreslår regeringen att kommunen måste ha riktlinjer som bland annat anger vilka utgångspunkter och mål kommunen har när den ska ingå avtal kring exploatering, markanvisning och genomförande av detaljplaner. Det är viktigt att byggbolag kan konkurrera på lika villkor.

Nationella byggregler införs

Till sist: För att öka förutsägbarheten slår nu regeringen fast att byggnormer ska vara nationella och olika kommuner får inte ställa särkrav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper. Om en kommun trots detta ställer särkrav ska dessa vara utan verkan. Förslaget innebär att det blir tydligt att kommunen inte får ställa krav som går längre än vad som framgår av plan- och bygglagen och Boverkets byggregler, till exempel när det gäller energikraven. Det gör att det blir lättare för byggherrar och byggbolag som verkar i olika delar av landet att bygga på ett rationellt sätt. Tidigare har regeringen också gett Boverket i uppdrag att se över och skärpa energikraven för att se till att det vi bygger blir långsiktigt hållbart. Med gemensamma byggregler i hela landet skapar vi bättre förutsättningar för ett smart byggande till lägre kostnader.

Men allt detta räcker inte. Regeringen arbetar också vidare med frågor som rör buller vid byggande, överklagandehanteringen och hur den regionala planeringsnivån kan stärkas.

Sedan 1990-talets början har Sverige byggt hälften så många bostäder per capita som våra nordiska grannländer. Detta vill jag ändra på.

STEFAN ATTEFALL (KD)

bostadsminister

Debattartiklar om bostadspolitiken:

Läs även

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X