Annons
X
Annons
X

”Nu behövs kraftsamling mot forskningsfusk”

Forskningsfusk är ett globalt problem vars orsaker står att finna främst på individnivå. Men ansvaret för förebyggande åtgärder som noggrannhet vid anställning, tillsyn att lagar följs, att snabbt utreda misstänkt fusk och att vidta kraftfulla åtgärder, vilar på forskningssystemet. Grundläggande för en ansvarsfull och framgångsrik forskning är att forskare och publikationer sakkunniggranskas, skriver Sven Stafström, generaldirektör för Vetenskapsrådet.

Macchiarini-skandalen
Sven Stafström, generaldirektör för Vetenskapsrådet.

Sven Stafström, generaldirektör för Vetenskapsrådet. Foto: f8 studio

DEBATT | FORSKNINGSFUSK

Forskningsfusk är sällsynt men när det förekommer är det oftast enskilda individer eller mindre forskargrupper som verkar under starkt inflytande av en oärlig forskningsledare.

Macchiarini-fallet sticker ut som sällsynt obehagligt eftersom det orsakat så stor skada för patienter och anhöriga. Många av oss aktiva inom forskningssystemet känner stor olust inför det som skett och tittar både i backspegeln och framåt för att se vad vi kan göra för att återskapa förtroendet för forskning.

Det finns flera orsaker till att forskningsfusk förekommer, men låt oss slå fast att den främsta orsaken är oärliga individer. Huvudansvaret för god forskningssed ligger på den enskilda forskaren. Kopplat till individens beslut att fuska ligger förstås den vinst som forskaren tror sig uppnå med fusket. Forskning bedrivs i konkurrens, precis som mycket annan av den verksamhet som driver ett samhälle framåt. Enskilda forskare eller forskargrupper vill vara först med en upptäckt. Konkurrens är en av drivkrafterna till forskningens framgång men leder tyvärr också till avarter som antagonism och fusk.

Annons
X

Forskning bryter ny mark och skapar ny kunskap. Men även denna positiva aspekt av forskning har sin baksida; det är svårt för de som inte är djupt involverade i forskningen att direkt se vad som är sant och falskt. Forskningsfusk är sällsynt men när det förekommer är det oftast enskilda individer eller mindre forskargrupper som verkar under starkt inflytande av en oärlig forskningsledare. En sådan sluten miljö gör det svårare att snabbt upptäcka fusket. När sedan resultaten granskas och prövas så avslöjas alltid fusket. Det kan dock dröja innan detta sker vilket är synnerligen beklagligt. Detta pekar tydligt på behovet av förebyggande åtgärder – en kraftsamling mot forskningsfusk.

Det största ansvaret för att motverka forskningsfusk genom förebyggande arbete samt att utreda misstänkt fusk och vidta åtgärder åligger landets universitet och högskolor – forskningsutförarna. Kurser i forskningsetik inom forskarutbildningen är en självklarhet. Universitet och högskolor måste vara mycket noggranna vid rekrytering av forskare. Det innebär sakkunniggranskning av vetenskaplig produktion och att själva innehållet i artiklar och forskarens bidrag till dessa arbeten måste bedömas, inte bara hur mycket och i vilka tidskrifter en forskare har publicerat.

Ansvaret för bedömning av meriter och kvalitet i publikationer delar forskningsutförarna med forskningsfinansiärer och vetenskapliga tidskrifter. Forskningsfusk förebyggs genom ett robust och heltäckande system för bedömning och granskning av forskare och forskning. Det åligger oss alla som verkar i forskningssystemet att se till att konkurrensen sker på rätt sätt. Vid ansökan om forskningsbidrag, vid publicering av forskningsresultat och vid tillsättning av tjänster ska forskarnas meriter, planer och resultat noggrant granskas av oberoende sakkunniga. Det är ett system som både är arbetsamt och tar tid, men tålamod och eftertänksamhet kan inte kompromissas bort i en hållbar kunskapsutveckling. Att en forskare fuskat i sin redovisning fråntar inte beslutsfattare hos forskningsutförare och forskningsfinansiärer deras ansvar.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Ytterligare ett skäl att bli bättre på rekrytering är att det höjer kvaliteten på svensk forskning. Sverige har under de senaste tio åren satsat mer på kvantitet än kvalitet, antalet forskare har ökat kraftigt men resurserna per forskare har faktiskt minskat. Vetenskapsrådet har visat att Sverige ligger efter många andra länder vad gäller mobilitet hos forskare och internationell rekrytering. Att eftersträva excellens och att knyta internationella toppforskare till svenska lärosäten, är viktigt för en positiv utveckling av svensk forskning och det svenska samhället. Det faktum att enskilda personer fuskar är inget argument emot denna strävan att identifiera och stödja de bästa forskarna och den forskning som har högst vetenskaplig kvalitet.

  Det är fullt möjligt att skapa förutsättningar för forskningsgenombrott och samtidigt agera som ansvarstagande statliga myndigheter. Att följa regelverket – till exempel vad gäller diarieföring, etikprövning och bisysslor samt att ha tydliga rekryteringsprocesser – måste vara en självklarhet. Det är förstås också centralt att, när misstanke om forskningsfusk uppstår, hantera frågan på ett korrekt sätt. Vetenskapsrådet har vid upprepade tillfällen argumenterat för att detta ska göras på ett sätt som garanterar oberoende från inflytande av personliga kopplingar och annan jävsproblematik, forskningsfusk bör utredas av en oberoende instans.

  Ännu större fokus måste sättas på den kollegiala kulturen. Betydelsen av att forskning presenteras och diskuteras i en bredare skara av kollegor, där kritiska frågor ställs och där grundläggande aspekter av forskning, som etik och reproducerbarhet, ingår som en naturlig del, går knappast att överskatta.

  De olika aktörerna i forskningssystemet har en central roll att spela – men låt oss aldrig förringa den enskilde forskarens ansvar när det gäller forskningsfusk.

  Sven Stafström

  generaldirektör för Vetenskapsrådet

  Annons
  Annons
  X

  Sven Stafström, generaldirektör för Vetenskapsrådet.

  Foto: f8 studio Bild 1 av 2
  Foto: Stina Stjernkvist/TT Bild 2 av 2
  Annons
  X
  Annons
  X