X
Annons
X

Nomadens ode över livets flyktighet

En poetisk virtuositet av sällan skådat mått tog form på 400-talet e Kr i den arabiska halvöns heta sandhav och på dess svårtillgängliga högland längs med Hidjazbergen. Sparsamma betesmarker och knappa vattentillgångar hade sedan urminnes tider gett upphov till intrikata sociala mönster i vilka ett stort antal nomadiserande människogrupper försökte hävda sig. Dessa mänskliga "bikupor" delade sig i stammar, klaner, grenar, armar och lår. Känslan att höra till en stam var en av de drivande krafterna bakom uppkomsten av den skaldekonst som blomstrade i minst 200 år före profeten Muhammeds framträdande. Men denna kraft var inte ensam om att utforma arabernas förislamiska poesi. Vägran att finna sig i stammens enväldiga styre, ett tema som återkommer hos ett flertal poeter från denna period, har även den varit framträdande.
Djahiliyya - en avledning av roten dj-h-l som antyder ett tillstånd av okunskap och som användes av muslimerna för att beteckna den förislamiska perioden - är den hedendom som bör
återupptäckas och omtolkas för en bättre förståelse av de universella dragen i den arabiska och islamiska tankens utveckling. I avståndet mellan stamlojalitet och individuell hävdelse irrar ju än i dag större delen av mänskligheten.
Därmed inte sagt att den förislamiska diktningen inte har studerats, analyserats, tolkats eller kommenterats. Den islamiska rörelsens första exalterade vågor hade inte hunnit stillna förrän dåtidens lingvister började kartlägga arabernas världsliga litteratur, som dittills hade överförts muntligt från generation till generation.

Den förislamiska diktningens sammanställande hundra år efter islams början var väsentligt för den gryende islamiska identiteten av flera anledningar. Men viktigast för 700-talets exegeter och vetenskapsmän i de nya islamiska metropolerna var de jämförande studier som denna korpus gav upphov till. Islam hade spridits till länder där andra språk än arabiska talades, vilket riskerade att underminera Koranens språk och utgöra ett hinder för
förståelsen av Bokens budskap och tillämpningen av de lagar som den föreskrev. Profeten talade ju samma språk som förislams poeter och för att fullt förstå Koranen måste man ha djupa förkunskaper i nomadernas uttrycks- och tänkesätt.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X