Annons
X
Annons
X

Nästan bara män i fysikböckerna

En ny rapport visar att nästan bara män visas på bilderna i grundskolans fysikböcker. Det är beklagligt att läromedelsförlagen inte tar uppgiften att engagera alla elever på större allvar, skriver Ann-Marie Begler och Josefin Brüde Sundin, generaldirektör och utredare på Skolinspektionen.

I ett vanligt läromedel i fysik för grundskolan finns 14 bilder på personer som utför tekniska arbetsuppgifter. Samtliga dessa personer är män. I samma bok finns 16 bilder på personer som associeras till vetenskap. 14 av dessa är män.

Skolinspektionen lägger i dag fram en granskning av undervisningen i fysik i grundskolan. Granskningen innehåller bland annat en analys av de tre vanligaste läromedlen i de 35 granskande skolorna genomförd av forskarna Johan Hedrén och Anders Jidesjö vid Linköpings universitet.

Det är förvånande att år 2010, i ett läromedel, finna en så stor obalans mellan könen när det gäller att i bild beskriva mäns och kvinnors roller inom ett viktigt samhällsområde. Mot bakgrund av att många elever i grundskolan dessutom tycker att fysik är svårt och tråkigt är det ytterst beklagligt att läromedelsförlagen inte tar uppgiften att engagera alla elever med större seriositet.

Annons
X

Få kvinnliga förebilder i läromedlen hjälper inte flickorna att uppfatta fysikämnet som spännande och något för dem. Det bidrar inte heller till att flickorna ska kunna se sig själva i framtiden verksamma inom det naturvetenskapliga området. Här krävs en större medvetenhet både av läromedelsförlagen och av skolorna som använder dessa läromedel.

Skolinspektionens granskning visar att lärarnas undervisning i fysik på vissa av de granskade skolorna är starkt bunden till läromedlen. Det är också en av förklaringarna till att undervisningen är så begränsad. Eleverna får inte tillgång till hela det spektrum av kunskaper och färdigheter som kursplanen säger att de ska få.

Både i undervisningen och i läromedlen läggs tyngdpunkten på att beskriva naturvetenskapliga resultat. Hur kunskapen kan användas hamnar i skymundan. Om det överhuvudtaget tas upp är det flyktigt, i samband med historiska tillbakablickar, som presenteras långt bak eller i tonade rutor vid sidan om.

Målet i kursplanen om att åstadkomma en mer hållbar samhällsutveckling och att utveckla omsorg om natur och människor är i stort sett helt frånvarande i samtliga av de tre granskade läromedlen.

Undervisningen förefaller fokusera på färdiga fakta. Indirekt förmedlar läromedlen en känsla av att här finns ingen plats för människor eller de utmaningar och problem som samhället behöver lösa. En undervisning som använder läromedel som fastnat i historiska lagar och samband utan att diskutera kunskapens användning och relatera till viktiga aktuella samhällsfrågor och även framtida sådana, kan knappast bidra till utbildningens grundläggande syften.

Betydelsen av kunniga och engagerade lärare för elevers lust att lära fysik är otvetydig i granskningen. Fysiklärarna på de granskade skolorna är måna om att skapa goda relationer till eleverna. Likaså är lärarnas tilltro till elevernas förmåga att lära sig fysik god i de flesta fall. Dock undervisar flera lärare i fysik trots att de saknar utbildning.

Det är djupt oroande att skolorna inte arbetar mer intensivt för att utveckla fysikundervisningen. Det handlar om elevernas rätt till en undervisning i enlighet med kursplanerna, men också om ett ansvar för att fler elever ska behålla och öka sitt intresse för naturvetenskap och teknik.

Innehållet behöver kopplas tydligare till elevernas vardag och oftare knytas till samhällslivet och aktuella händelser. Elevernas intressen, åsikter och delaktighet behöver beaktas och ses som en tillgång i strävan efter att öka elevernas lust att lära fysik. Detsamma gäller elevernas kreativitet och nyfikenhet.

Det handlar om ge alla elever möjlighet till bildning, kunskap och utveckling.

ANN-MARIE BEGLER

generaldirektör Skolinspektionen

JOSEFIN BRÜDE SUNDIN

utredare Skolinspektionen

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X