Annons
X
Annons
X

”Narkolepsidrabbade kan få upp till 10 miljoner”

Nu inför vi en ny lag om statlig ersättning för dem som drabbats av narkolepsi efter vaccination. Det individuella ersättningstaket kommer att vara 10 miljoner kronor per person, som sammanlagd ersättning från läkemedelsförsäkringen och staten, skriver representanter för Socialdemokraterna och Alliansen.

(uppdaterad)
Narkolepsibarnen
Statens del träder in när läkemedelsförsäkringens ersätt­ningstak för skador på grund av Pandemrix nås, skriver författarna.

Statens del träder in när läkemedelsförsäkringens ersätt­ningstak för skador på grund av Pandemrix nås, skriver författarna. Foto: Tomas Oneborg

DEBATT | NARKOLEPSI

På tre punkter är lag­förslaget mer generöst än det som togs fram 2014.

I juni 2009 deklarerade WHO en pandemi av influensan A(H1N1), den så kallade svininfluensan. En stor del av befolkningen i Sverige vaccinerade sig med Pandemrix. Detta minskade smittspridningen och bidrog sannolikt till att antalet dödsfall i Sverige var lägre än i många andra länder.

Redan 2010 kom det dock in rapporter till Läke­medelsverket om fall där man misstänkte att personer drabbats av narkolepsi i samband med vaccineringen. Cirka 450 fall, däribland många barn och unga, har sedan dess anmälts till Läkemedels­försäk­ringen. Narkolepsi är en neurologisk och kronisk sjukdom som kan medföra allvarliga följder för de drabbade och deras familjer. Sjukdomen kan i hög grad påverka livssituationen, såväl vad avser livs­kvali­tet som förmågan att fullfölja studier eller arbete.

Annons
X

Normalt ersätts läkemedelsskador genom läke­medelsförsäkringen, där en stor majoritet av de läke­medel som distribueras är försäkrade. Så även Pandemrix. Men försäkringen har vissa ekono­miska begränsningar, däribland ett tak för hur mycket ersättning som sammanlagt kan ges.

Den tidigare alliansregeringen – Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna – samt Socialdemokraterna gjorde 2012 en utfäs­telse om statlig ersättning för dem som drabbats av narkolepsi efter vaccination. På så sätt garanterade staten en långsiktig trygghet vad gäller ersätt­ningen.

Nu fullföljs denna utfästelse i form av ny lagstiftning. Detta bygger på förslag som tagits fram av social­departementet 2014. Med hänsyn till remissvar, samt de senaste årens forskning och kunskapsutveckling, har den nuvarande regeringen tillsammans med allianspartierna slutit en överenskommelse som grund för ny lagstiftning som på torsdagen beslutades i en lagrådsremiss. Vi har ­tagit till oss av kunskapsläget och remissinstansernas synpunkter och på tre punkter gjort lagförslaget mer generöst gentemot de drabbade än det förslag som togs fram 2014:

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  • Ingen åldersgräns för att få ersättning. Tidigare studier visade att unga har en ökad risk att in­sjukna i narkolepsi efter vaccineringen. Inledningsvis föreslogs därför att den statliga ersättningen ­enbart skulle omfatta dem som vid tidpunkten för vaccineringen ännu inte fyllt 20 år. De senaste årens forskning har bidragit till att kunskapen kring sjuk­domen har utvecklats och det står i dag klart att det finns en förhöjd risk för narko­lepsi även hos dem som var äldre vid vaccinations­tillfället.

  • Generösare tidsgräns för anmälan. Normalt ska en läkemedelsskada anmälas inom vissa tids­frister för att den inte ska anses som preskriberad. Den före­slagna lagen medger dock en generösare bedöm­ning i de fall det finns synnerliga skäl till att anmälan kommit in senare.

  • Skärpta sekretessregler. I syfte att skydda upp­gifter om exempelvis den enskildes hälsotillstånd och ekonomi som kan vara av känslig personlig karak­tär ges ett starkare sekretesskydd.

  En grundprincip i den ursprungliga partiöverenskommelsen var likabehandling för alla individer som drabbas av läkemedelsskador. Denna ligger fast även i nuvarande överenskommelse. Det individuella ersättnings­taket kommer därför att vara 10 miljoner kronor per person, som sammanlagd ersättning från läkemedelsförsäkringen och staten. Statens del träder in när läkemedelsförsäkringens ersätt­ningstak för skador på grund av Pandemrix nås.

  Den statliga ersättningen ska administreras av Kammarkollegiet, vars beslut ska kunna överklagas till Statens skaderegleringsnämnd. Båda dessa myndigheter har lång erfarenhet av personskadereglering. Vi bedömer att detta ger en långsiktigt hållbar, enkel och rättssäker process som garanterar trygghet i hanteringen av ersättningarna.

  Forskning på området är av fortsatt stor vikt. Lagförslagets formulering om när ersättning ska utgå – att narkolepsin med övervägande sannolikhet ska ha orsakats av vaccinering med Pandemrix – innebär att det är bästa tillgängliga kunskap som ska ligga till grund för bedömning. Därför är bland annat den studie som Läkemedelsverket just nu genom­för för att uppdatera bedömningsunderlaget om tidssambandet mellan vaccinering och insjuknande viktig för de framtida bedömningarna om ersättning.

  Narkolepsi förekommer i befolkningen även då Pandemrix inte kan ses som en utlösande faktor. I dag är det inte möjligt att särskilja dem som vaccinerats men skulle ha fått narkolepsi även utan vaccinet från dem där sjukdomen sannolikt orsakats av vacci­neringen. I praktiken innebär därför lag­förslaget att även vissa som skulle ha fått narkolepsi utan vaccineringen kommer att omfattas av ersättningen.

  Vi är överens om att regeringen under året ska uppdra till Vetenskapsrådet att uppdatera den kartläggning som 2012 togs fram om forskningen med relevans för uppkomst och behandling av narkolepsi. I takt med att forskningen går framåt finns också hoppet om nya behandlingar och läkemedel som kan förbättra situationen för de drabbade.

  Genom denna statliga garanti till ersättning hoppas vi kunna bidra till att drabbade och deras familjer känner en stabilitet och trygghet i framtida försörjning. Därigenom kan livet i den tragiskt uppkomna situationen förhoppningsvis underlättas och tryggas. Vi kommer gemensamt fortsätta att följa utvecklingen på området och stämma av ut­fallet av lagstiftningen.

  Gabriel Wikström (S)

  folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

  Cecilia Widegren (M)

  riksdagsledamot tillika socialpolitisk talesperson

  Staffan Danielsson (C)

  riksdagsledamot tillika arbetande ersättare i socialutskottet

  Barbro Westerholm (L)

  riksdagsledamot tillika socialpolitisk talesperson

  Emma Henriksson (KD)

  ordförande i socialutskottet

  ”Läkarna måste inse att
  detta är politik och affärer”

  svd.se

  ”Flera unga betalar nu vaccinets pris”

  svd.se
  Annons

  Statens del träder in när läkemedelsförsäkringens ersätt­ningstak för skador på grund av Pandemrix nås, skriver författarna.

  Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X