Annons
X
Annons
X

”Några klargöranden är på sin plats”

Det finns ingen svensk vapenfabrik eller missilfabrik i Saudiarabien. Och regeringen har inte fattat något beslut om mandat för FOI som går utöver vad som sägs i avtalet om försvarsarbete mellan Saudiarabien och Sverige. Försvarsdepartementet har nu bett FOI att redovisa myndighetens relationer till företaget SSTI. Det skriver försvarsminister Sten Tolgfors och handelsminister Ewa Björling.

[object Object]
Sten Tolgfors vill inte avbryta det kritiserade Cip-projektet i Afghanistan. Foto: FREDRIK SANDBERG / SCANPIX

BRÄNNPUNKT | VAPENFABRIKEN I SAUDI

Svensk försvarsmaterielexport är en del av vår säkerhets- och försvarspolitik. Den möjliggör att vi kan bibehålla den förmåga i landet som är nödvändig för svenska försvaret. Det är också en viktig del av svenskt näringsliv och sysselsätter tiotusentals människor. Samtidigt är det viktigt att poängtera att försvarsmaterielexporten är noga reglerad. Denna export till andra länder prövas av Inspektionen för strategiska produkter (ISP) och det finns en parlamentarisk insyn genom Exportkontrollrådet. Regeringen har dessutom för avsikt att inom kort tillsätta en utredning för att se över nuvarande regelverk i syfte att skärpa exportkontrollen gentemot icke demokratiska stater.

Den dåvarande regeringen slöt 2005 ett avtal med Saudiarabien om försvarssamarbete. Avtalet är offentligt. Där står uttryckligen vad de dåvarande saudiska och svenska regeringarna var överens om att försvarssamarbetet mellan länderna skulle handla om.

Regeringen har inte fattat något beslut om mandat för FOI som går utöver vad som sägs i avtalet. I regeringens bemyndigande för FOI att förhandla och ingå avtal med Saudiarabien ryms inte svensk byggnation av anläggning för nyproduktion av vapen.

Annons
X

Följande klargörande är här på sin plats:

1. Det finns ingen svensk vapenfabrik eller missilfabrik i Saudiarabien.

2. Det pågår inte någon byggnation av sådan fabrik.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  3. Regeringspartierna är överens om att det inte heller skall byggas någon svensk vapenfabrik i Saudiarabien och avser att vidta nödvändiga åtgärder om något sådant skulle stå inför att utföras av svenska myndigheter.

  ISP har idag förtydligat att de vare sig till något privat företag eller till annan aktör gett tillstånd att bygga en ”vapenfabrik” i Saudiarabien. Skulle en ansökan om ett sådant projekt inkomma hanteras det i sådana fall i sedvanlig ordning och bedöms med utgångspunkt i det restriktiva svenska regelverket.

  De uppgifter om hur företaget SSTI ska ha bildats väcker frågor. Det har föranlett att försvarsdepartementet har bett FOI redovisa myndighetens relationer till företaget SSTI. Myndighetsledningen bekräftar att de själv sett ett behov av att revidera detta.

  Det samarbetsavtal som beslutades 2005 med Saudiarabien förlängdes med automatik 2010, då ingendera parten beslutade att säga upp det. Utgångspunkten är att Sverige håller ingångna avtal. Avtalet är offentligt och har varit det sedan det ingicks 2005. Några delar i avtalet som i denna diskussion kan vara intressanta är:

  ”3) Forskning och utveckling

  a) Parterna är överens om att studera och utforska möjligheterna att upprätta ett partnerskapsprogram mellan Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och de behöriga institutionerna i Konungariket Saudiarabien i fråga om försvarsteknologi.

  b) Parterna skall särskilt sträva efter att utbyta teknisk och ingenjörsmässig expertis i fråga om underhåll, utveckling och rekonstruktion av vapensystem, utrustning och reservdelar.

  1. Överföring av militärteknologi

  a) Parterna är överens om att meddela sådan information och produktionsteknologi som är nödvändig för att utföra alla typer av underhåll av militär utrustning som de handlar med.

  b) Vardera parten skall främja att industrin i dess land utformar gemensamma projekt för sammansättning eller produktion av militär utrustning i den andra partens land.

  c) Utbyte av experter och information på det militärteknologiska området.”

  Detta avtals lydelse kan man av politiska skäl vara för eller emot, men det är de facto ett avtal den tidigare svenska regeringen öppet har slutit med ett annat land. Andra länder förväntar sig, liksom Sverige, att avtal ingås seriöst och efterlevs. Men för att vara tydliga: Regeringspartierna är överens om att det inte ska byggas någon svensk vapenfabrik i Saudiarabien.

  STEN TOLGFORS

  försvarsminister

  EWA BJÖRLING

  handelsminister

  Annons
  Annons
  X

  Sten Tolgfors vill inte avbryta det kritiserade Cip-projektet i Afghanistan.

  Foto: FREDRIK SANDBERG / SCANPIX Bild 1 av 2

  Handelsminister Ewa Björling.

  Foto: JANERIK HENRIKSSON / SCANPIX Bild 2 av 2
  Annons
  X
  Annons
  X