Myndigheter tar över debatten

FELAKTIG ROLLFÖRDELNING Generaldirektörer ska ägna sig åt myndighetsutövning, inte politisk opinionsbildning. Nu krävs en rejäl översyn av myndigheternas regleringsbrev, skriver riksdags- ledamöterna Tobias Krantz (fp) och Henrik von Sydow (m).

Under strecket
Publicerad
Annons

Sedan senare hälften av 1990-talet har svenska myndigheter ökat sin närvaro på DN debatt. Statsförvaltningen har gått från att verkställa politiska beslut till att själv bedriva politik. Myndighetsutövning har ersatts av opinionsbildning.
Myndighetsutövning definieras enligt den första förvaltningslagen 1971 som ”utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, discip-linpåföljd, avskedande eller annat jämförbart förhållande”. Befogenheten att utöva myndighet måste alltid grundas på lag eller annan författning.

Sverige har en förvaltningstradition med självständiga myndig- heter som med regelboken under huvudkudden praktiserat korrekt, om än ibland kanske väl nitisk, myndighetsutövning med i internationell jämförelse en mycket låg grad av korruption. På senare år har denna tradition naggats i kanten.

Annons
Annons
Annons