Annons
X
Annons
X

Mödradöd kan hindras med små medel

FAMILJEPLANERING Fördubblat stöd till familjeplanering och mödravård i u-länderna skulle rädda livet på 400000 mödrar. Världssamfundet har resurserna, frågan är varför man inte använder dem, skriver Thoraya A. Obaid, UNFPA, och Sharon L. Camp, Guttmacher-institutet.

I en ny rapport från Guttmacher-institutet och FN:s befolkningsfond UNFPA,
Adding It Up: The Costs and Benefits of Investing in Family Planning and Maternal and Newborn Health, dokumenteras de enorma vinster – inbegripet synergieffekter – som man skulle kunna uppnå genom att öka den globala satsningen på såväl familjeplanering som mödra- och neonatalvård.

Att förbättra mödrars och nyföddas hälsa är inte något som kräver komplicerade tekniska lösningar. Det skulle räcka med en handfull grundläggande hälsovårdsinsatser av standardtyp för att rädda livet på hundra- tusentals kvinnor och spädbarn varje år.

För närvarande dör det varje år ungefär 550 000 kvinnor i samband med graviditet och ungefär 3,5 miljoner nyfödda. De flesta dödsfallen hade kunnat undvikas om kvinnorna hade fått hjälp med att själva bestämma när de skulle bli gravida och med vilket mellanrum, och om WHO:s rekommendationer för grundläggande vård av mödrar och nyfödda hade följts.

Annons
X

Det finns idag ungefär 215 miljoner kvinnor som vill undvika att bli gravida men inte använder någon verkningsfull preventivmetod, och bara omkring hälften av de 123 miljoner kvinnor som föder barn varje år får den vård de och deras barn behöver före, under och närmast efter förlossningen. Därutöver är det varje år 20 miljoner kvinnor som genomgår osäkra aborter. Av dem dör 70000 medan 8,5 miljoner drabbas av allvarliga komplikationer som kräver behandling – en behandling som tre miljoner av dem aldrig får.

I dagsläget läggs det omkring 12 miljarder dollar (85 miljarder kronor) på familjeplanering och mödra- och neonatalvård i utvecklingsländerna, och dessa länder står själva för lejonparten. Bara genom att lite mer än fördubbla detta belopp skulle vi kunna uppnå häpnadsväckande resultat: dödsfallen skulle minska med nästan 400000 per år bland mödrar (70 procent) och med 1,6 miljoner bland nyfödda (44 procent). Dessutom skulle detta ge en rad andra positiva effekter på områdena hälsa, samhälle och ekonomi.

I rapporten dokumenteras sambandet mellan familjeplanering och bättre hälsa hos mödrar och nyfödda. Genom att ge kvinnor information och verktyg för familjeplanering frigör man resurser så att man får råd att erbjuda alla tillgång till mödra- och neonatalvård. En kombinerad satsning på familjeplanering och vård för mödrar och nyfödda leder till drastiska förbättringar i fråga om vårdkvalitet, antal räddade liv och antal förhindrade sjukdomsfall – och detta för 1,5 miljarder dollar (10 miljarder kronor)
mindre än vad det skulle kosta att åstadkomma samma resultat om man satsade enbart på mödra- och neonatalvården.

Med andra ord leder en parallell satsning på familjeplanering till att man får större sammanlagt utbyte av varje dollar som läggs på mödra- och neonatalvård. Det är absolut nödvändigt att de politiskt ansvariga blir medvetna om denna synergieffekt.

De omedelbara fördelarna med att tillgodose både behovet av familjeplanering och behovet av mödra- och neonatalvård är enorma: de oavsiktliga graviditeterna skulle minska med mer än två tredjedelar, dödsfall skulle undvikas, och såväl de osäkra aborterna som de komplikationer dessa ger upphov till skulle minska drastiskt – med omkring 75 procent.Dessutom skulle sådana satsningar få andra långtgående positiva effekter.

Det minskade behovet av att hantera hälsokomplikationer hos gravida och nyfödda skulle öka vårdens förmåga att till- godose andra behov. Ökad användning av kondomer för att förebygga graviditet skulle samtidigt minska spridningen av hiv och andra sexuellt överförbara sjukdomar.

Kvinnorna skulle få större möjligheter att utbilda sig och förvärvsarbeta, vilket skulle stärka deras sociala och ekonomiska ställning. Familjernas besparingar och investeringar skulle öka, vilket skulle bidra till snabbare ekonomisk tillväxt och minskad fattigdom. Dessa framsteg skulle göra det lättare att uppnå målen för social och ekonomisk utveckling.

Det står helt klart att det finns mycket goda argument för att hjälpa världens kvinnor att inte bli gravida annat än när de vill bli det, liksom för att ge dem och deras barn den mödra- och neonatalvård som de behöver. Satsningar på kvinnors reproduktiva hälsa och självständighet ger alltid utdelning – på individnivå, på familjenivå och på samhällsnivå.

Det kan verka mycket att investera ytterligare 13 miljarder dollar (90 miljarder kronor), men om man betänker den enorma garanterade avkastningen är det ingen stor summa. Världssamfundet har resurser för att finansiera detta. Med tanke på den stora nytta det skulle göra måste man undra varför vi har dröjt så länge med att använda dem.

THORAYA A. OBAID

chef för FN:s befolkningsfond, UNFPA

SHARON L CAMP

chef för Guttmacher-institutet som arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X