Annons

Anders Burman:Modeteorier tillbaka efter terrorattacker

Dekonstruktiva textanalyser à la Derrida hade en storhetstid på 1980-talet, men framstod för många som meningslösa efter två ”terrorattacker”. Dels Sokals pseudoartikel i Social Text, dels 11 september. En ny antologi vill återupprätta teoriernas ställning.

Under strecket
Publicerad

 Det går moden inom akademin – teoretiska moden. Vissa begrepp, teoribildningar och tänkare framstår i varje ögonblick som mer gångbara än andra. I en del sammanhang tycks man blott genom att slänga sig med vissa begrepp eller hänvisa till någon modefilosof kunna få en klädsam aura av teoretisk medvetenhet. ”Hm, det omedvetna är ju enligt Lacan strukturerat som ett språk…” Vid författandet av en text uppkommer problemet att moden per definition är föränderliga. Dagens mode är annorlunda än gårdagens, och det som är hippt i dag kommer ofrånkomligen att framstå som förlegat i morgon. Få saker är så tröttsamma att läsa som äldre teoretiskt överbelastade texter där teorierna inte underlättar utan tvärtom försvårar läsningen. Det må vara strängt historiematerialistiska analyser av hur överbyggnaden förhöll sig till basen i 1830-talets Frankrike, strukturalistiska utläggningar av ett samhälles släktskapssystem eller introvert poststrukturalistisk textexegetik.

Det är inte bara de olika teorierna som är utsatta för modets nycker. Även teoriintresset som sådant tenderar att gå upp och ner. Efter det sena 60-talets och det tidiga 70-talets marxistiska och delvis också strukturalistiska modevåg minskade intresset för teorier under senare delen av 70-talet. På samma sätt följdes 80-talets och det tidiga 90-talets postmodernistiska och poststrukturalistiska teoriboom – uppburen av tänkare som Michel Foucault, Jacques Derrida och Julia Kristeva – av en vändning bort från teorierna under det sena 90-talet och det tidiga 00-talet. Det var en tid då åtskilliga böcker och artiklar med titlar som ”The Death of Theory” och ”After Theory” publicerades. ”Teorin”, varmed avsågs texter av ovanstående och närbesläktade tänkare, hade fått ett dåligt rykte.

Annons
Annons
Annons