Annons

”Misstänkta brott med farligt gods utreds inte”

Lastning av containrar i Göteborgs hamn.
Lastning av containrar i Göteborgs hamn. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Efter en dom från Högsta domstolen lägger åklagare ner Kustbevakningens utredningar om brott mot reglerna för säkra transporter av farligt gods till sjöss, skriver forskarna Ann-Sophie Sallander och Urban Nuldén.

Under strecket
Publicerad
Foto: Jeffrey Johns, Johan Wingborg

I november förra året fick kustbevakarna meddelande från Kustbevakningens ledning att de inte längre bör rapportera misstänkta brott som de upptäcker vid kontroller av transport av farligt gods. Farligt gods kan exempelvis vara explosivt, brandfarligt, självantändande, oxiderande, giftigt, smittförande, radioaktivt eller frätande. Kustbevakarna ansvarar för att kontrollera att transporter med farligt gods som anlöper hamnarna uppfyller de krav på märkning, emballering, packning, lastning och lastsäkring som gäller. Syftet med kontrollerna är att upptäcka brister och därigenom undvika att olyckor inträffar. Eventuella brister ska åtgärdas innan lasten får tas ombord på ett fartyg. Bristerna utreds även vidare inom Kustbevakningen och om brott misstänks lämnas utredningen över till åklagare. Sedan i höstas lägger dock åklagarna ner alla sådana ärenden som inkommer, i stället för att driva ärendena vidare i domstol. Eftersom åklagarna lägger ner ärendena uppmanar Kustbevakningens ledning kustbevakarna att sluta rapportera misstänkta brott enligt vissa regelverk.

Upprinnelsen till åklagarnas agerande är en dom från Högsta domstolen som meddelades i juni förra året. I domen fastslog domstolen att lagregler som innehåller straffbestämmelser måste finnas tillgängliga på svenska. I det aktuella målet fylldes lagbestämmelsen ut av en teknisk standard som endast fanns tillgänglig på engelska. Domstolen ansåg att det stred mot den straffrättsliga legalitetsprincipen att ha straffbestämmelser på annat språk än svenska och uttalade ”att den enskilde måste ha möjlighet att ta reda på innehållet i straffbestämmelsen genom att ta del av regleringen på svenska”. Enligt åklagarna har domen prejudicerande verkan även för transport av farligt gods till sjöss.

Annons
Annons
Annons