Annons
X
Annons
X

”Ministern bör initiera en primärvårdsreform”

Bristen på allmänläkare är mycket allvarlig och har på många håll nått en kritisk nivå som omöjliggör en välfungerande primärvård. Det som nu krävs är ett tydligt politiskt ledarskap och blocköverskridande samarbete för att få till stånd en statlig nationell primärvårdsreform. Det skriver Svenska Läkaresällskapet i en replik till Läkarförbundet.

Foto: Claudio Bresciani/TT

REPLIK | VÅRDEN

Det norska exemplet visar att det på kort tid går att åstadkomma stora förändringar.

”En utbyggd primärvård är sannolikt den enskilt viktigaste åtgärden hälso- och sjukvården kan göra för en mer jämlik hälsa. Utredningen vill i sammanhanget särskilt lyfta primärvårdens betydelse för att vården ska ges på lika villkor och fördelas jämlikt över befolkningen”.

Det skriver regeringens utredare i ”Effektiv vård”, SOU2016:2.

Annons
X

En välfungerande primärvård är viktig inte bara för att förverkliga målet om jämlik hälsa. Det finns vetenskapliga belägg och en omfattande internationell erfarenhet som talar för att en stark bas uppbyggd kring en fast läkarkontakt för alla invånare är gynnsam för kontinuitet, patientsäkerhet, tillgänglighet, kvalitet, folkhälsa och kostnadseffektivitet.

Sverige är i dag ett av världens läkartätaste länder, men har samtidigt den lägsta andelen allmänläkare i OECD, cirka 16 procent jämfört med 30–40 procent i andra länder. Detta ligger till grund för ett strukturproblem vars kärna består i att hälso- och sjukvård bedrivs på fel plats och av fel kompetens. I stället för att i öppen vård utnyttja generalister används slutenvårdsresurser till att möta alltför många behov med onödigt höga kostnader och allvarliga konsekvenser för kontinuitet, tillit och patientsäkerhet som följd.

I detta sammanhang är bristen på allmänläkare mycket allvarlig och den har på många håll nått en kritisk nivå som omöjliggör en välfungerande primärvård. För det stora flertalet patienter, liksom för samhällsekonomin och det förebyggande arbetet, är en fast läkarkontakt i primärvården viktig eftersom det skapar trygghet och tillit. Det motverkar också onödig och farlig vårdkonsumtion vilket frigör resurser och prioritering av dem med större behov. Värst drabbar avsaknaden av fast läkarkontakt personer med kronisk sjukdom bland vilka sjuka äldre utgör en stor grupp.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  För dessa patientgrupper är kontinuitet och samordning av den ofta multiprofessionella vården, som innefattar flera medicinska specialiteter i öppen såväl som slutenvård, särskilt central. Samordning är också en komponent som ofta saknas för att hälso- och sjukvårdens resurser ska kunna utnyttjas rationellt. I dagens svenska hälso- och sjukvårdssystem är det vanligt att de med störst behov av en fast läkarkontakt inte har det.

  Svenska Läkaresällskapet har i rapporten ”En värdefull vård” tidigare framkastat en analys som ligger nära den som framkommit i ”Effektiv vård”. Vi arbetar för att alla invånare ska erbjudas en fast läkarkontakt med specialistkompetens i allmänmedicin.

  Att Läkarförbundet (SvD 14/6) nu gör en liknande analys är glädjande och vi kan således konstatera att det finns god överensstämmelse mellan regeringens utredning, som fått brett stöd bland remissinstanser, och läkarnas vetenskapliga såväl som fackliga organisationer, i synen på vårdens strukturproblem.

  I sammanhanget föreslås att vi bör lära oss av Norges ”fastlegeordning”, som på kort tid tog norsk sjukvård ur ett läge som liknar den situation vi i dag ser i Sverige. Det norska exemplet visar framför allt att det på kort tid – genom politiska beslut – faktiskt går att åstadkomma stora förändringar, något som svenska erfarenheter under trettio års tid förvisso motsäger.

  Den stora förtjänsten i det norska systemskiftet var att i stort sett alla invånare efter reformens genomförande fick en fast läkarkontakt i primärvården. Svensk primärvård har, när den fungerar, varit särskilt framgångsrik i att utnyttja olika professioners kompetens, något som vi bör bygga vidare på. Samtidigt är medverkan i grundutbildning och specialistutbildning, liksom egen fortbildning och forskning, nödvändiga komponenter för att utveckla primärvården och kunna möta dagens och framtidens behov.

  Utmaningen som nu ligger framför oss är att förverkliga den målsättning som faktiskt sedan länge till stor del delats av såväl politiker, myndigheter som läkarprofessionen – att alla invånare erbjuds en fast läkarkontakt i primärvården.

  Att vi trots denna enighet inte nått målet bör stämma till eftertanke.

  Det som nu krävs är ett tydligt politiskt ledarskap och blocköverskridande samarbete. Hälso- och sjukvårdsministern har i dag ett gott underlag för att inleda samtal med riksdagspartiernas sjukvårdspolitiska företrädare och initiera en statlig nationell primärvårdsreform.

  Karl Sallin

  ordförande En värdefull vård

  Ingmarie Skoglund

  nämndledamot

  Stefan Lindgren

  ordförande

  Samtliga representerar Svenska Läkaresällskapet.

  Annons
  Foto: Claudio Bresciani/TT Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X