Annons
X
Annons
X

Miljövänliga resor ger lägre skatt

CEDERSCHIÖLD PÅ UPPLOPPET. Miljöfarliga privatbilar beskattas hårdare. Byte till miljövänlig tjänstebil subventioneras. Anställda som uppmuntras ekonomiskt av arbetsgivaren att åka kollektivt ska inte förmånsbeskattas. Det är några förslag som regeringens förhandlingsman om Stockholms infrastruktur, Carl Cederschiöld, överväger att presentera före årsskiftet.

Carl Cederschiöld är regeringens förhandlingsman om Stockholms infrastruktur. Han vädjar till de politiska partierna om samförståndslösningar.
Carl Cederschiöld är regeringens förhandlingsman om Stockholms infrastruktur. Han vädjar till de politiska partierna om samförståndslösningar. Foto: BERTIL ERICSON/SCANPIX

Artiklarna från företrädare för s, mp och v på söndagens SvD Brännpunkt ger ett utmärkt tillfälle att övergripande beskriva under vilka förutsättningar förhandlingarna om Stockholms- regionens trafikinfrastruktur bedrivs.

Det finns tre avgörande grundförutsättningar som styr diskussionen.

Regionens befolkning växer med i storleksordningen en halv miljon fram till 2030. Därtill skall läggas att vår gemensamma bostads- och arbetsmarknad redan omfattar och alltmer kommer att omfatta hela östra mälarregionen.

Annons
X

Vi talar i realiteten om en region med över tre miljoner invånare 2030. Det är för den regionen infrastrukturen måste byggas.

En kraftigt ökad befolkning innebär kraftigt ökat resande. Det faktum att regionen också blir geografiskt mer vidsträckt innebär också ökat resande.

Den andra faktorn är att vi har en rad eftersatta behov att ta igen. Investeringstakten har under flera decennier varit för låg både vad gäller kollektivtrafik och i strategiska delar av vägsystemet.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Den tredje faktorn är att en hållbar utveckling ställer krav på en rad åtgärder i trafiksystemet för att möta och åtgärda de allvarliga miljöutmaningar vi står inför.

  De analyser vi och andra gjort visar att dessa miljöutmaningar inte kan klaras via infrastrukturen i sig. Det paket vi förhandlar om kan sägas vara neutralt i det avseendet.

  Jag delar därför den syn som förs fram i s-representanternas artikel. Investeringsprogrammet måste åtföljas av ett antal åt- gärder på såväl nationell som regional nivå för att vi skall nå de nationella och regionala miljömål som satts upp och ständigt utvecklas.

  Även om det inte ligger formellt inom ramen för förhandlingsuppdraget kommer vi att lämna förslag på ett antal åtgärder som bör genomföras utifrån dessa mål.

  Det kan röra sig om följande förslag:

  •Krav på en CO2–differentierad förmånsbeskattning på tjänstebilar. Det betyder att den som väljer en miljövänlig tjänstebil får lägre förmånsbeskattning.

  •En CO2–baserad progressiv bilskatt och liknande förslag för att snabbare byta ut bil- parken till mer energieffektiva och miljövänliga fordon. Miljöfarliga bilar bör beskattas hård-are.

  •Det kan vara att ge företagen rätt att subventionera sina anställdas kollektivresor utan att dessa blir förmånsbeskattade. Miljövänliga resor bör ge lägre skatt.

  •Det handlar om att konsekvent ställa tydliga miljökrav vid upphandling etc.

  I valet av vilka projekt vi bör genomföra har vi arbetat efter främst tre kriterier.

  1.Vi måste hålla samman regionen vilket gör förbindelserna över/under Saltsjö-Mälarsnittet centrala. Vi löper idag en stor risk att som s-representanterna påpekar få en växande obalans i regionen. Om inget görs leder det till att regionen delas i två delar vilket vore förödande ur såväl ekonomisk, miljömässig som social synpunkt.

  Det är från denna utgångspunkt de två projekten Citybanan och Förbifart Stockholm är något av grundbultarna i hela regionens framtida struktur. Utan dem spricker regionen.

  2.Vi måste bättre binda samman de nya kärnor i regionen som nu växer fram såsom Kista, Kungens Kurva, Flemingsberg, Arninge med flera.

  Detta kräver inte minst stora satsningar på spårbunden kollektivtrafik.

  Jag delar uppfattningen att centralt i detta är utbyggnad av tvärbanesystemet liksom upprustning av Roslagsbanan och T-bana till Karolinska och Nacka.

  3.Vi måste se till att trafiken fungerar väl i regionkärnan vilket kräver förbättringar i kollektivtrafiken, ett antal åtgärder i vägsystemet – inte minst bättre koppling mellan bebyggelse- utveckling och trafiksystem – samt anpassning och utveckling av trängselavgiftssystemet.

  I s-representanternas artikel kommenteras den höga graden av regional medfinansiering som ligger i korten. Jag har i och sig förståelse för dessa synpunkter men vill samtidigt konstatera några saker:

  •Nettot av trängselavgifterna, som betalas av regionens invånare, räknas in i den regionala medfinansieringen.

  •På grund av våra tidigare under-låtenhetssynder är behoven så stora att oaktat principer så måste nu alla goda krafter samverka om vi skall kunna tackla problemen inom rimlig tid – det kommer att ta tid nog ändå innan allt är på plats.

  •Det finns också anledning att påpeka att medfinansieringen går åt båda håll.

  Det utkast som nu diskuteras bygger på att staten lever upp till principen att betala 50 procent av landstingets investeringar i kollektivtrafiken.

  Det innebär 10 miljarder under perioden utöver statens eget finasieringsansvar på järnvägs- och vägsidan där anslagen uthålligt måste ligga högre än vad de gjort under den senaste 10-års-perioden.

  Lyckas vi nå en uppgörelse byggd på en klar systemsyn, klara kriterier och konkreta miljömål då finns förutsättningarna att också klara tillväxten, utveckla vår regions konkurrenskraft inom ramen för hållbar utveckling.

  Carl Cederschiöld

  Annons
  Annons
  X

  Carl Cederschiöld är regeringens förhandlingsman om Stockholms infrastruktur. Han vädjar till de politiska partierna om samförståndslösningar.

  Foto: BERTIL ERICSON/SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X