Miljöprövning ska bli enklare

Miljöprövningen vid till exempel vägbyggen måste bli mer förutsägbar. Samtidigt ska inte miljöskyddet försvagas. Därför föreslår regeringen i dag en ny utformning av reglerna i miljöbalken. Förändringarna lägger grunden för en effektivare och snabbare miljötillståndsprocess, skriver miljöminister Lena Ek.

Under strecket
Publicerad
Annons

När miljöfarlig verksamhet och andra projekt som vägar och järnvägar ska tillståndsprövas ska det företag eller den offentliga aktör som söker göra en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Denna identifierar och beskriver effekterna den planerade verksamheten eller åtgärden har för människor, växter, djur, mark, vatten och luftkvalitet. Dessa regler finns i miljöbalken och är av grundläggande betydelse för att säkerställa att tillräcklig hänsyn tas i miljöprövningen till de miljö- och hälsoeffekter som en verksamhet kan medföra.

Dagens bestämmelser om MKB har kritiserats av både kommuner och näringsliv för att vara både svåröverskådliga och svårtillämpade, och för att ställa alltför stelbenta krav utan motsvarande nytta för miljöskyddet. Sverige har även fått kritik från EU för att inte ha genomfört det EU-rättsliga regelverket på området på korrekt sätt.

Annons
Annons
Annons