Annons
X
Annons
X

Miljönyttan urholkas med ny återvinning

Återvinningssystemet ger idag tydliga miljövinster. När den statliga avfallsutredaren nu vill förändra, är det istället risk att utvecklingen på miljöområdet bromsas. Det finns snabbare och enklare vägar till en bättre återvinning, skriver företrädare för näringslivet.

[object Object]
Det är företagen och handeln som i dag har ansvar för att samla in och återvinna förpackningar. Detta vill statens utredare ändra på. Foto: LARS PEHRSON

BRÄNNPUNKT | ÅTERVINNING

Nu lägger den statliga avfallsutredaren fram sitt förslag. Det berör alla svenska hushåll och många företag. Vi stöder flera av förslagen, exempelvis det om att en nationell myndighet ska säkerställa att insamlingen av förpackningar och tidningar fungerar på ett bra sätt och att regelverket på avfallsområdet respekteras av alla aktörer. Genom att delar av det kommunala avfallsmonopolet öppnas upp för fri konkurrens får företag och hushåll ökad valfrihet. På så vis kan nya jobb och tillväxt skapas.

I nuvarande system är detaljhandeln och företagen som producerar förpackningar och tidningar ålagda att samla in dem för återvinning och det ansvaret vill utredaren föra över på kommunerna. Tanken är att genom en återkommunalisering slå ihop insamlingen med annan avfallshantering och då möjligtvis nå samordningsfördelar. Men hur stora dessa kan bli eller om de alls går att uppnå har inte utretts.

Utredarens förslag om förändrat insamlingsansvar kan få negativa konsekvenser långt bortom dess begränsade perspektiv. Innan regering och riksdag tar ställning måste alla konsekvenser tas med i bedömningen.

Annons
X

• Återvinningssystemet ger idag tydliga miljövinster. Utredaren har inte utrett och påvisat att förslaget ger större miljövinster samt vilka kostnader förslaget medför för hushållen och företagen.

• Utredarens förslag bryter sambandet mellan producenterna och återförsäljarna som idag har ansvaret för en förpackning eller tidning tills den samlats in och återvunnits. Sambandet garanterar att det som sorteras går till materialåtervinning och att det är meningsfullt att källsortera.

• Dagens lösning innebär att hushållen har möjlighet att välja vilken service man vill ha (återvinningsstation eller fastighetsnära insamling). Med förslaget slopas detta rättvisa system. Exempelvis blir boende som inte erbjuds fastighetsnära källsortering tvingade att betala för andra som får det.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  • Med förslaget hindras fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att fritt välja avfallsentreprenör och tvingas dessutom att kostnadsfritt ställa utrymmen till förfogande. Det hämmar en konkurrens som både hushållen och miljön har nytta av.

  • Producenterna och de svenska företag som tar om hand det insamlade materialet har investerat flera miljarder i insamlingssystem och processer för att förädla insamlat material till nya produkter. En återkommunalisering riskerar dessa investeringar.

  • Förslaget leder till nya konflikter mellan kommuner och producenter. Kommunerna ges ett monopolansvar för utformningen av insamlingssystemet och ska skicka räkningen till producenterna. Hur mycket mer detta kommer att kosta har inte beräknats. Till sist blir det dock hushållen och företagen som får betala genom prispåslag på förpackningar och tidningar.

  • Utredaren har inte visat hur omläggningen skulle gå till och analyserar inte de störningar som kommer att uppstå när ett system ska ersättas av ett annat. Under tiden kommer utbyggnads- och utvecklingsarbete ligga på låg nivå och det finns till och med risk för att vissa delar av insamlingssystemet försvagas.

  I utredningen finns ett alternativförslag som vi som branschorganisationer står bakom. Det innebär att fler än 10 000 svenska företag, dvs. handeln, tillverkningsindustrin, företag som producerar förpackningar och tidningar och återvinningsindustrin tar ansvar för:

  • Nya samarbetsavtal med kommunerna med tydliga åtaganden från båda sidor. Här enas vi om hur insamlingssystemet ska se ut och hur det ska skötas. Sådana avtal finns redan med ett antal kommuner i landet, bland annat i Stockholms län. Vi vill ha sådana avtal med alla kommuner.

  • Ett utbyggt och decentraliserat insamlingssystem tillgängligt för alla, i bostadsområden, vid affärer och olika serviceinrättningar och öppet dygnet runt.

  • En snabbare utbyggnad av fastighetsnära insamling i samarbete med fastighetsägarna.

  • Ett rationellt insamlingssystem där det som samlas in enkelt kan materialåtervinnas och ge påtagliga miljövinster.

  • Tillväxt, nya jobb och forskning. Vi ska befästa Sveriges roll som föregångsland i fråga om produktion, insamling och återvinningsprocesser.

  Det nuvarande återvinningssystemet har alltid satt miljönyttan främst. Därför har människor förtroende för att källsorteringen bidrar till miljön på ett positivt sätt. Uppemot 90 procent av svenskarna tycker att systemet fungerar bra och vi har nått goda resultat när det gäller hur mycket som faktiskt återvinns. Det har gjort återvinningen inte bara till en miljöframgång utan också till en svensk framtidsbransch som gett eko utanför landets gränser.

  Förändringar som kan störa samspelet mellan hushållen, näringslivet och miljön måste tänkas igenom noga. Vi kan inte godta förändringar som leder till att Sverige får ett försämrat återvinningssystem. Vi vill göra det bättre, och kommer därför att arbeta för att utredarens alternativförslag, med ett fortsatt odelat producentansvar, förverkligas.

  MARIE S ARWIDSON

  vd Skogsindustrierna

  DAG KLACKENBERG

  vd Svensk Handel

  THOMAS SVATON

  vd Svensk Dagligvaruhandel

  BRITT SAHLESTRÖM

  vd Återvinningsindustrierna

  JÖRGEN FRIMAN

  vd Dagligvaruleverantörers Förbund

  MAGNUS HUSS

  vd Plast & Kemiföretagen

  LENA-LIISA TENGBLAD

  vd Grafiska Företagens Förbund

  Annons
  Annons
  X

  Det är företagen och handeln som i dag har ansvar för att samla in och återvinna förpackningar. Detta vill statens utredare ändra på.

  Foto: LARS PEHRSON Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X