Annons
X
Annons
X

Mer pengar ska gå till skydd mot varg

För att få till stånd en långsiktigt hållbar vargstamsförvaltning vidtar vi nu flera åtgärder. Bland annat inrättas en permanent vargkommitté, skriver ministrarna Sven-Erik Bucht S) och Åsa Romson (MP).

[object Object]
Sven-Erik Bucht och Åsa Romson Foto: JONAS EKSTRÖMER/TT OCH JANERIK HENRIKSSON/TT

BRÄNNPUNKT | VARG

Det behövs mera samverkan mellan dem som berörs av rovdjurspolitiken och det behövs respekt för både människa och rovdjur.
Sven-Erik Bucht och Åsa Romson

För några decennier sedan var vargen utrotad i Sverige, men sedan dess har den återhämtat sig. I dag är vargen här för att stanna. Det är ett tecken på att djurlivet i våra skogar blir rikare. Det innebär också betydande utmaningar för näringar och levnadssätt i de områden där vargen finns. Det måste därför ägnas mer kraft åt att möta de utmaningar som ligger i att kombinera en stärkt vargstam med villkoren för att hålla tamboskap och ha husdjur i områden med varg.

Det innebär att vi måste jobba vidare för att få en politik som värnar både människan och djuret. Regeringen anser att Sverige ska ha en långsiktigt livskraftig vargstam. Det övergripande målet för regeringens rovdjurspolitik är att varg och andra rovdjur ska ha så kallad gynnsam bevarandestatus – samtidigt som tamdjurshållning inte påtagligt försvåras och socioekonomisk hänsyn tas.

Annons
X

Vargen klassades som starkt hotad i 2010 års rödlista, som är framtagen av Sveriges lantbruksuniversitet, och tillhör klass tre på den sexgradiga skalan. I 2015 års rödlista som kommer att presenteras i april 2015 är vargen klassad som sårbar, det vill säga klass fyra. Detta är en klar förbättring av vargens status men den är fortfarande en hotad art. Vargen bedöms som ”strikt skyddad” enligt EU:s art- och habitatdirektiv.

För att få till stånd en långsiktigt hållbar vargstamsförvaltning vidtar nu regeringen följande åtgärder:

**1. I närtid inrättas **en permanent vargkommitté. Kommitténs uppgift blir att vara referensgrupp till regeringen för utarbetandet av en hållbar nationell vargpolitik. Vargkommittén ska bestå av representanter för samma organisationer som ingick i den tidigare rovdjurskommittén. Det är Föreningen Sveriges Fäbodbrukare, Jägarnas Riksförbund, Lantbrukarnas Riksförbund, Naturskyddsföreningen, Rovdjursföreningen, Samernas Riksförbund, Svenska Jägareförbundet, Sveriges Kommuner och Landsting samt Världsnaturfonden. Kommittén ska vid behov kunna knyta till sig forskare.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  **2. Regeringen kommer att uppdra **till Naturvårdsverket att, i samråd med Jordbruksverket, utreda gynnsam bevarandestatus för varg. I uppdraget ingår att ta fram en uppdaterad sårbarhetsanalys utifrån en bred vetenskaplig grund. Uppdraget kommer även att handla om att redovisa socioekonomiska aspekter där en livskraftig ren- och landsbygdsnäring tillsammans med ett tydligt ansvarstagande mot ursprungsbefolkning och glesbygdsbefolkning ska inkluderas och beaktas.

  **3. För att förebygga **viltangrepp och viltskador på tamdjur och husdjur avser regeringen att öka anslagen för viltskydd samt ge ett uppdrag till Jordbruksverket att utreda möjliga nya och effektivare skydds- och stödåtgärder. Dessutom kommer Naturvårdsverket att få ett uppdrag om att utreda om beslutsprocesser och kriterier för skyddsjakt ytterligare kan utvecklas för att bidra till vargpolitikens övergripande syfte.

  **4. De regionala **viltförvaltningsdelegationerna kommer att utvärderas av regeringen. Utvärderingen kommer att titta på hur väl delegationerna fyller sin funktion, sammansättningen av delegationerna med fokus på balansen mellan olika intressen samt förutsättningarna för delegationerna att klara ett effektivt och rättssäkert beslutsfattande.

  **5. En utredning **i regeringskansliet genomförs för att föreslå en transparent och rättssäker processgång för licensjaktbeslut som är förenlig med EU-rätten. Processen ska möjliggöra beslut och prövning så att besluten kan vinna laga kraft innan jaktsäsongen börjar.

  Det behövs mer samverkan mellan dem som berörs av rovdjurspolitiken och det behövs respekt för både människa och rovdjur. Vi ska ha livskraftiga bestånd av våra stora rovdjur. Det ska också vara möjligt att bedriva djurhållning för att hålla markerna öppna och att bedriva jakt. Syftet med de åtgärder som regeringen nu genomför är att människor och varg ska kunna leva tillsammans.

  SVEN-ERIK BUCHT (S)

  landsbygdsminister

  ÅSA ROMSON (MP)

  klimat- och miljöminister

  Debattartiklar om vargen:

  Läs även

  Annons

  Sven-Erik Bucht och Åsa Romson

  Foto: JONAS EKSTRÖMER/TT OCH JANERIK HENRIKSSON/TT Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X