Annons
X
Annons
X

Medvind för svensk vindkraft

ENERGIUPPGÖRELSEN Alliansens energiuppgörelse är minst lika viktig för vindkraften som för kärnkraften. Vi ser framför oss en omfattande utbyggnad av förnybar energi. Riksdagspartierna kan visa ledarskap genom att lägga fast långsiktiga villkor, skriver Svensk Vindenergis vd Matthias Rapp och företrädare för fyra andra elbolag.

Sedan alliansen presenterade sin uppgörelse om energipolitiken har nästan all offentlig debatt handlat om kärnkraften. Men uppgörelsen är minst lika viktig för dem som investerar i vindkraft och andra förnybara energislag, som biokraftvärme och effektivisering av redan utbyggd vattenkraft.

Dessa energislag är precis lika beroende av en politisk överenskommelse som skapar goda och långsiktiga villkor för investeringarna.

Utbyggnaden av vindkraft har gått mycket snabbt de senaste åren trots att utvecklingen bromsats kraftigt av ett antal politiskt styrda faktorer.

Annons
X

Det har varit en lång och krånglig planprocess med näst intill obegränsade möjligheter att överklaga och det har funnits oklarhet om de gröna certifikatens framtid bortom 2016.

Självfallet har finanskrisen de senaste månaderna också gjort avtryck i diskussionerna kring investeringar i vindkraft. Men idag finns det ändå ett grundläggande intresse från många håll att investera i energiproduktion.

De stora och bestående hindren är regler och ekonomiska villkor, inte bristen på kapital eller vilja.

Det är mot den bakgrunden vi välkomnar regeringspartiernas överenskommelse. I förening med miljöprocessutredningens förslag om lättnader för tillståndsprövningen ger förslagen de förutsättningar som andra aktörer och vi länge har efterlyst.

Det innebär dessutom att den förnybara elproduktionen kommer att vara konkurrenskraftig i framtiden.

Förlängningen och ambitionshöjningen av elcertifikatsystemet till 25 TWh certifikatberättigad produktion år 2020 innebär i praktiken att utbygg-naden de kommande tolv åren kommer att koncentreras på förnybar energi och, i mycket stor utsträckning, vindkraft.

Målet är högt satt med hänsyn till den globala konkurrens som finns för såväl komponenter som kompetens och till tidsåtgången för planeringsprocesser. Det är fullt möjligt att nå; det kräver dock stora och omgående insatser från alla aktörer.

Viktigt är till exempel att reglerförmågan i befintlig vattenkraft inte begränsas utan istället byggs ut och att elnätet förstärks för att fullt ut kunna nyttiggöra de stora volymerna vindkraft alla årets timmar.

Sammantaget ser vi framför oss en omfattande utbyggnad av förnybar energi de kommande åren. Den utbyggnaden kommer också att bidra till en teknisk och logistisk utveckling som gör de förnybara energislagen konkurrenskraftigare.

Inom ett decennium är det sannolikt att svensk förnybar el kommer att vara en värdefull och växande exportsektor som genererar jobb och pengar i Sverige och som underlättar för våra europeiska grannar att också nå sina klimatmål.

Förutsättningen är naturligtvis att spelreglerna läggs fast snart, så att projekteringen kan ta fart. En viktig del i detta är att de politiska partierna enas över blockgränserna.

Regeringen måste också konkretisera beskeden om utbyggnad av elnäten, planeringsmålet för vindkraft, särskilda satsningar på havsbaserad vind och en översyn av certifikatsystemet.

Riksdagspartierna har nu möjlighet att visa ledarskap genom att lägga fast långsiktiga villkor för ett bättre fungerande investeringsklimat.

Den möjligheten bör de ta vara på, framför allt därför att det gynnar tillväxten av förnybar energi.

MATTHIAS RAPP

vd Svensk Vindenergi

HANS VON UTHMANN

vice vd Vattenfall

HÅKAN BUSKHE

koncernchef Eon Nordic

CHRISTIAN LUNDBERG

vd Fortum Sverige

JÖRGEN KILDAHL

koncerndirektör Statkraft

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X