Annons
X
Annons
X

Medelåldern på skogen bör öka

För bevarad biologisk mångfald behöver även skogen utanför reservaten bli äldre. Vi föreslår därför att det i en ny lag tydligt specificeras hur stor andel av en fastighet som ska bestå av ”äldre skog”, skriver Karin Åström och Malin Sahlin, Naturskyddsföreningen.

De tätortsnära skogarnas sociala värden kan inte bara mätas i kronor och ören. Ett löpspår i skogen eller utflykt med förskolan värderas alldeles för lite i dagens planering, skriver artikelförfattarna.

De tätortsnära skogarnas sociala värden kan inte bara mätas i kronor och ören. Ett löpspår i skogen eller utflykt med förskolan värderas alldeles för lite i dagens planering, skriver artikelförfattarna. Foto: LARS PEHRSON

BRÄNNPUNKT | SKOGEN

Vi föreslår att regeringen tillsätter en ny skogspolitisk utredning.
Karin Åström och Malin Sahlin

De allra flesta svenskar har en stark känslomässig relation till skogen. Oavsett om vi bor i städer eller på landsbygden så kopplar vi på olika sätt minnen och upplevelser till skogen. För vissa är skogen en plats där man plockar bär och svamp, för andra en viktig inkomstkälla. När Zlatan Ibrahimovic ska svara på frågan om sitt favoritresemål så är svaret ”närmaste skog”. Samtidigt som skogen är en plats för upplevelser ger den viktiga exportintäkter till det svenska samhället.

Den svenska skogspolitiken har till uppgift att balansera alla olika intressen, kanske bäst gestaltat i de två jämställda målen för skogspolitiken: miljö och produktion. Av dessa har emellertid bara det ena varit framgångsrikt – produktionsmålet. Produktionsökningen vad gäller råvara i den svenska skogen har varit stor och exportintäkterna omfattade.

Annons
X

Miljömålet för skogen är däremot inte i närheten av att uppfyllas. Mer än 800 skogslevande arter är i dag hotade eftersom deras livsmiljöer fortsätter försvinna, oftast genom avverkningar. Häromdagen rapporterade Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen återigen att miljömålet Levande skogar är omöjligt att nå till 2020 med dagens styrmedel. Det storskaliga svenska skogsbruket har lett till att omkring 2000 hektar med kända nyckelbiotoper och områden med höga naturvärden avverkas varje år. Ansvarig myndighet, Skogsstyrelsen, har bara resurser att granska 10 procent av de ärenden som anmäls för avverkning.

Skogspolitiken behöver därför genomgå en grundläggande reform och utgå från hela samhällets intresse av skogen och dess ekosystemtjänster. Naturskyddsföreningen presenterar nu ett förslag till en modern skogspolitik som innehåller viktiga steg mot ett hållbart skogsbruk.

För att i framtiden ha skogar som ger möjlighet till en bevarad biologisk mångfald behöver även skogen utanför reservaten bli äldre. Att bara plantera nya träd räcker inte, mer av de träd som finns i dag behöver få stå kvar längre. I dag är 73,4 procent av den svenska skogen 60 år eller yngre, alltså inte avverkningsmogen ännu. Bara 7 procent är äldre än 140 år, vilket ur ett ekologiskt perspektiv inte är särskilt gammalt för en skog.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Naturskyddsföreningen föreslår därför att det i en ny lagstiftning ska finnas tydligt specificerat hur många procent av en fastighets areal av produktiv skogsmark som ska bestå av ”äldre skog”, ett nytt begrepp i lagstiftningen. Rimliga, men preliminära, värden är att 20 procent av fastighetens areal på sikt bör bestå av skog äldre än 140 år.

  I praktiken kommer denna lagändring att innebära att medelåldern på den svenska skogen ökar och en begränsning av hur stor andel av en skog som kan få avverkas vid ett enskilt tillfälle. På kort sikt resulterar detta i att skogsägare får mindre intäkter än i dag, men på medellång sikt ökar mängden virke i den svenska skogen. Naturskyddsföreningens förslag till långsiktigt hållbart skogsbruk blir på sikt också det ekonomiskt mest fördelaktiga.

  I förslaget finns även en rad andra nya hållbarhetsreformer av skogsbruket.

  • Att kalhugga är det vanligaste sättet att bruka skogen i dag. Vårt förslag till skogspolitik uppmuntrar och stimulerar i stället ett mångbruk av skogen vilket kommer gynna fler näringar som naturturism och rennäring.

  Om samhället menar allvar med att skogspolitiken ska ta hänsyn till naturen och ekosystemens funktion behöver den nuvarande skogsvårdslagstiftningen arbetas in i miljöbalken. Detta skulle ge en möjlighet till helhetssyn och bättre styrning beträffande nyttjandet av naturen och dess resurser.

  När fler och fler människor väljer att bosätta sig i städerna så ökar också värdet av skydd av de tätortsnära skogarna. De sociala värden som dessa skogar har kan inte bara mätas i kronor och ören, ett löpspår i skogen eller utflykt med förskolan värderas alldeles för lite i dagens planering av städerna.

  För svensken i genomsnitt är avståndet mellan bostaden och närmaste rekreationsskog cirka två kilometer. Det är välkänt att gångavståndet till skogsområdet påverkar hur mycket människor vistas i den. Vi föreslår därför att kommunerna ges ett tydligt ansvar för att tillgodose medborgarnas tillgång till tätortsnära skog genom ett tillägg i plan- och bygglagen.

  Med tanke på hur omfattande förändringar som krävs för att säkerställa ett långsiktigt hållbart skogsbruk så föreslår vi att regeringen tillsätter en ny skogspolitisk utredning.

  För en markägare kan skogen i första hand vara en ekonomisk investering, en sparbössa med kapital som växer. Samtidigt är skogen en plats för många andra värden som alla har tillgång till genom den unika svenska allemansrätten. En modern skogspolitik ser till att skogsbruket tar hänsyn till såväl virkesproduktion som människor och miljö.

  KARIN ÅSTRÖM

  vice ordförande Naturskyddsföreningen

  MALIN SAHLIN

  sakkunnig skogsfrågor Naturskyddsföreningen

  Mer debatt om skogen:

  Annons
  Annons
  X

  De tätortsnära skogarnas sociala värden kan inte bara mätas i kronor och ören. Ett löpspår i skogen eller utflykt med förskolan värderas alldeles för lite i dagens planering, skriver artikelförfattarna.

  Foto: LARS PEHRSON Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X