Annons

Synnöve Clason:Med sikte på språkets ökande mångtydighet

För 100 år sedan startades tidskriften Moderna språk, vars utveckling speglar såväl de främmande språkens statusminskning som breddningen av de lingvistiska vetenskaperna. I ett jubileumsnummer granskas det vetenskapliga språkets villkor i internetåldern.

Under strecket
Publicerad

Som alla trycksaker i kunskapsproduktionens tjänst har tidskriften ”Moderna språk” genomgått en metamorfos. Från att ha varit ett forum primärt för kontakt mellan universitet och skola - under många år gavs stort utrymme åt publicering av tentamensstilar och deras lösningsförslag - en hjälpreda alltså för språklärare i den gamla real- och gymnasieskolan, har den alltmer kommit att presentera och recensera vetenskap i de mest skilda ämnen.
Då knytningen till skolans verksamhet upphörde, vilket hade politiska snarare än redaktionella skäl, gick tidskriften en osäkrare framtid till mötes. Intellektuellt blev den spänstigare men målgruppen inte lika given. Prenumeranterna svek, språklärarna på fältet vände publikationen ryggen samtidigt som forskningen specialiserades på ett sätt som - tråkigt nog - gjorde det svårare att nå ut med en produkt som kvarhöll ambitionen att publicera sig på de gamla skolspråken och i de mest spridda ämnen. Det var inte ens någon självklarhet längre att studenter och
universitetslärare behärskade tyska och franska, än mindre spanska som numera är med och delar utrymmet i tidskriften.

Annons

”Moderna språk. Svensk månadsrevy för undervisningen i de tre huvudspråken” utkom för första gången i oktober 1906 på initiativ av lektor Emil Rodhe, docent vid Göteborgs Högskola. Numera studsar man till när man ser dess undertitel: ”Published by the modern language teachers” association of Sweden”. Gott så!
Tidskriftens utveckling speglar på ett talande sätt både nedmonteringen av de främmande språken i den svenska skolan efter utbildningsexplosionen på 60-talet och breddningen av det som förr kallades filologi till att omfatta nya inriktningar som lingvistik, översättningsvetenskap, litteratur- och kulturteoretiska studier. Samtidigt kvarstår ambitionen att i varje nummer presentera lexika, läromedel och pedagogiska studier, samt ge plats åt recensioner av svenska doktorsavhandlingar. Stoffet trängs på sidorna, tillfälligheternas spel tillåts i någon mån råda men den språkliga och
redaktionella standarden förblir hög. ”Moderna språk” har sin givna plats i internationella vetenskapliga referensorgan och är därför värd även nationell uppmärksamhet detta år då man kan stoltsera med att fylla 100. Jubileet firas med tre välmatade nummer, varav det första föreligger sedan juni.

Annons
Annons
Annons