Annons

”Mäktiga nätverk har sluppit ansvar alltför länge”

Foto: Vilhelm Stokstad/TT

De sociala nätverken undergräver demokratin genom spridning av lögnkampanjer och olagligt material. Det är därför hög tid för svenska politiker att tydliggöra nätverkens ansvar, skriver Karin Pettersson och Raoul Grünthal, Schibsted.

Under strecket
Publicerad
Bild 1 av 1

DEBATT | SOCIALA NÄTVERK

Demokrati är inte ett tillstånd som självklart är beständigt. I land efter land ser vi nu hur de öppna samhällenas institutioner försvagas och monteras ner. Denna utveckling har många och komplexa drivkrafter. En sak som är säker är att en allt större andel av vår offentlighet utspelar sig på sociala nätverk som Facebook, Twitter och Youtube. Dessa tjänster och plattformar har bidragit med mycket positivt. Men deras verksamhet leder också till massiva problem. Det handlar om både politisk propaganda och valstörande verksamhet, men också lögnkampanjer riktade mot enskilda och antivetenskaplig desinformation, som – i bokstavlig mening – livsfarlig antivaccinpropaganda.

En grundbult för fungerande demokrati är individens och journalistikens frihet. Dessa rättigheter och skyldigheter är i dag reglerade i lag, och genom pressetikens regelverk.

Till skillnad från andra samhällsaktörer – individer, tidningar, tv-bolag, telekomföretag – lever de sociala nätverken i ett slags skuggland, där lagar och normer inte verkar gälla. Här sprids hat, hot, lögner och desinformation som aldrig skulle accepteras någon annanstans, och som steg för steg underminerar demokratin. Dessa företag är också på många sätt ogenomträngliga och stängda monoliter. Det är svårt, ofta omöjligt, att komma i kontakt med dem för såväl användare som journalister. Deras affärsmodeller påverkar offentligheten utan att medborgarna, journalister eller ens forskare får insyn i hur.

Annons
Annons

I övriga Europa förs i dag en intensiv diskussion om de social nätverkens roll. Länder som Frankrike, Storbritannien och Tyskland har antingen redan genomfört nationella regler, eller förbereder sådana. Frågan om ökat ansvar för de sociala nätverken ligger också på EU:s bord, och vi vet att lagstiftning kommer att komma de närmaste åren.

Som publicister är vi bekymrade över svenska politikernas passivitet på detta område. Vi ser stora risker när det gäller demokratins försvagning. Men vi oroas även av att den lagstiftning som nu förbereds på EU-nivå kan komma att begränsa både individens och mediernas frihet. Vi är bland annat oroade för att det ska komma förslag om lagstiftning mot ”desinformation”, ett vagt begrepp som är svårt att definiera och öppet för godtyckliga tolkningar. Vi anser att frågan om gränserna för yttrandefriheten i Sverige varken bör lämnas åt Tyskland eller Frankrike, eller åt amerikanska jätteföretag som sätter reglerna så att det maximerar vinsten, i stället för utifrån demokratins och medborgarnas intresse.

De sociala nätverken har historiskt velat bli sedda som distributörer av innehåll, utan ansvar för det innehåll de sprider. De har velat ha samma roll som telekombolagen, som vidareförmedlar information genom kabel eller satellit. I takt med att skandalerna kring nätverken har tilltagit i styrka har många röster höjts för att de snarare borde ses som publicister, med motsvarande ansvar.

Vi menar att båda dessa sätt att se på de sociala nätverken leder tanken fel. De är inte neutrala plattformar, eftersom deras algoritmer sorterar innehållet utifrån vissa principer. Nyckeln är att hålla användarna engagerade, vilket exempelvis leder till att innehåll som väcker starka känslor – som vrede och hat – premieras och lyfts fram. Därmed kan de inte jämställas med företag som enbart tillhandahåller teknisk infrastruktur. Men deras verksamhet kan heller inte liknas med publicistik, där ett aktivt redaktörskap tillämpas utifrån en publicistik idé, och bottnar i och regleras genom pressetiken.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

För att öka kunskapen om problemen och bidra till en bättre diskussion, har Schibsted tagit fram en rapport om hur de sociala nätverken skulle kunna påföras ett större ansvar för olagligt innehåll som sprids på deras plattformar. Rapporten heter ”Ensuring democracy and freedom of speech online – a need for a balanced regulation of social networks” och finns tillgänglig att ladda ner och läsa.

Den lösning vi föreslår är att sociala nätverk inte definieras som vare sig publicister eller distributörer, utan som en ny slags verksamhet med ett särskilt medverkanansvar. Detta ansvar innebär att sociala nätverk ska se till att olagligt innehåll snabbt tas bort – och sedan hålls borta. Vi föreslår sedan att de bestämmelser vi redan har i svensk lag som syftar till att skydda fria val och upprätthålla de demokratiska institutionerna börjar tillämpas. Som ett exempel så skulle exempelvis en sådan princip kunna leda till att den dom som kom i somras, där moderatorn för Facebookgruppen ”Stå upp för Sverige” dömdes för brott mot lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor, också hade kunnat innebära att Facebook, inte bara moderatorn, haft ett ansvar för det olagliga innehåll som spreds via gruppen. En viktig grundprincip är att de lagar och regler som sätter gränser för yttrandefriheten även fortsättningsvis sätts och förvaltas på nationell nivå. Därmed måste också tillsynen över hur de sociala nätverken följer lagen ske på nationell nivå.

Vi föreslår också en rad andra åtgärder, som att nätverken ska bli skyldiga att flagga för användarna om de exponerats för olagligt innehåll, krav på ökad transparens och bättre system för att fånga upp klagomål. Vi anser inte att nätverken – vilket vissa fört fram i debatten – särskilt ska lyfta fram journalistik. Vi tycker däremot att ska åläggas att inte censurera eller ändra material som publicerats inom ramen för det pressetiska systemet.

Det är inte av affärsnytta eller egenintresse som Schibsted engagerar sig i dessa frågor, som vi menar är större än oss själva. Internationellt sett ser vi tecken på att traditionella medier kan ”tjäna” på miljön i sociala medier, med fake news och propaganda. Det kan ge en skjuts åt digitala prenumerationer, och stärka kända varumärken. Men på lång sikt blir vi alla förlorare om demokratin försvagas.

Demokratin kräver att både yttrandefriheten, pressfriheten och demokratins institutioner skyddas. Val ska vara fria, valprocesser ska inte manipuleras. Medborgare och politiker ska kunna yttra sig i offentligheten utan att skrämmas till tystnad genom hot och lögnkampanjer. Ytterst måste politiken stå som en garant för demokratins spelregler. Vi menar att diskussionen om hur detta ska gå till nu äntligen måste komma igång, också i Sverige.

Karin Pettersson
public policy-chef, Schibsted
Raoul Grünthal
Sverigechef Schibsted

Fotnot: Schibsted är en norsk mediekoncern som bland annat äger Svenska Dagbladet.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons