Annons
X
Annons
X

M vill lagstifta om partibidrag

Moderaterna har lyssnat in kritiken. Vi är nu beredda att lagstifta kring de politiska partiernas finansiering. Men i det arbetet bör partiernas samtliga finansieringskällor ses över, skriver partisekreteraren Sofia Arkelsten (M).

[object Object]
Moderaternas partisekreterare Sofia Arkelsten. Foto: SCANPIX

BRÄNNPUNKT | PARTIBIDRAG

Diskussionen om partiernas finansiering visar det stora engagemang som finns i frågor som rör demokrati, transparens och hur Sveriges politiska system är utformat. Starka folkrörelser och ett partistöd som huvudsakligen finansieras gemensamt har skapat ett i grunden trovärdigt och stabilt politiskt system. Samtidigt anser vi att mer kan göras för att långsiktigt stärka insynen och möjligheterna till ansvarsutkrävande.

För Moderaterna är öppenhet i frågan avgörande. Vi tar inte emot bidrag från företag eller organisationer. Såväl totalbeloppet av alla bidrag från privatpersoner som det sammanlagda antalet privatpersoner som gett ett bidrag redovisas sedan länge i vår årsredovisning. Av vår omsättning kommer omkring fyra procent från insamlade medel. Under våren tog vi dessutom beslut om att offentliggöra namn om någon privatperson skänker mer än 20 000 kronor om året till partiet. Detta kommer att redovisas årligen.

Samtidigt är det viktigt för oss att ta människors frågor på allvar, det förutsätter att vi kontinuerligt diskuterar våra arbetsformer och är beredda att ompröva våra ställningstaganden. Moderaterna bär, tillsammans med övriga partier, ett stort ansvar för att svara upp mot de krav på öppenhet som människor ställer. Vi har lyssnat in den kritik som funnits kring hur partier finansierar sin verksamhet.

Annons
X

För oss är det viktigt att säkerställa rättvisa villkor som garanterar medborgarna insyn, kontroll och transparens. Den frivilliga överenskommelse som finns mellan partierna i den här frågan har i grunden fungerat väl. Men för att ge människor ännu bättre möjligheter att ställa krav, granska och utkräva ansvar från landets politiska partier är det nu dags att ta nästa steg.

Moderaterna är nu beredda att lagstifta kring de politiska partiernas finansiering. En lagstiftning på området är enligt oss det bästa sättet att långsiktigt och förutsägbart värna den öppenhet människor har rätt att kräva av politiska partier.

Ingångsvärdet måste vara att en ny lag ska öka öppenheten och därmed tilliten till det politiska systemet. Grunden för partifinansieringen bör även i framtiden vara lokala och nationella partistöd. Att partistödet även fortsättningsvis utformas med huvudsaklig finansiering genom offentliga medel ger partier motståndskraft gentemot olika särintressen.

I arbetet med en ny lagstiftning bör partiernas samtliga finansieringskällor ses över. Det innebär till exempel tydliga regler kring hur stöd från privatpersoner och organisationer ska få ges och hur de ska redovisas. Dessutom bör principen om frivillighet beaktas. En ny lagstiftning bör pröva hur olika medlemsavgifter kopplas till partibidrag och hur partibidrag i form av oavlönat arbete och stödinsatser ska redovisas. Även den omfattande lotteriverksamhet som bedrivs i bolagsform av politiska partier måste ses över.

Socialdemokraterna sticker tydligt ut från övriga partier när det gäller intäkter från spel- och lotteriverksamhet. Mellan 2000-2010 hade Socialdemokraterna och SSU, enligt Riksdagens Utredningstjänst, intäkter från lotteriverksamhet på hela 858 miljoner kronor. A-lotterierna, som ägs av Socialdemokraterna och SSU, har dessutom siktet inställt på att 2012 utöka verksamheten till att också omfatta spel på Internet. Det rubbar förtroendet för politiken att partier gynnas av att människor spelar mer. Partiers möjlighet att bedriva spelverksamhet innebär ett undantag på en i övrigt hårt reglerad marknad som noga behöver prövas.

Att utforma en lagstiftning kring partiernas finansiering innefattar flera utmaningar och ställer höga krav på eftertanke och noggrannhet. Remissinstanser till tidigare utredningar har bland annat påpekat att de rättsliga förutsättningarna är komplicerade och att förändringar av grundlagarna kan krävas.

Centrala principer som valhemlighet, förenings- och åsiktsfrihet måste vara vägledande i arbetet med att utforma en lagstiftning. Integritetsperspektivet är också centralt. Lagstiftningen får inte resultera i att möjligheterna att fritt engagera sig i politiska frågor försämras. Vidare finns farhågor att en lagstiftning kan skapa höjda trösklar för etablering av nya partier. Men framför allt behövs ett regelverk som garanterar transparens och förtroende för det politiska systemet.

Sammanfattningsvis är utmaningarna många. Men när riksdagspartiernas partisekreterare imorgon träffas är mitt besked att Moderaterna är beredda att påbörja arbetet med en lagstiftning kring partiernas finansiering.

SOFIA ARKELSTEN

partisekreterare Moderaterna

Annons
Annons
X

Moderaternas partisekreterare Sofia Arkelsten.

Foto: SCANPIX Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X