Annons
X
Annons
X

M och S måste enas om energin

Det är fullt möjligt att höja målet för andelen förnybar energi i Sverige till 70 procent år 2020. Men då krävs tydliga styrmedel och politiskt mod. Reinfeldt och Löfven måste ta det ansvar som energifrågan kräver, skriver LRF:s förbundsordförande Helena Jonsson.

BRÄNNPUNKT | ENERGIPOLITIK

Klimatet kräver att vi höjer målen.
Helena Jonsson.

Klimatförändringarna är i dag ett faktum även i Sverige. Varje timme flyttas växtzonerna i vårt land en meter norrut.

Ska vi nå ett hållbart samhälle krävs nya satsningar på förnybar energi och miljövänliga driv-medel, nya politiska mål och höjda ambitioner.

Annons
X

Alliansens klimat- och energi- överenskommelse från 2009 var ett viktigt steg för energipoli- tiken. Den innebar tydliga satsningar på för-nybara och håll- bara energilösningar sam- tidigt som man satsade på nödvändig utbyggnad av kraft- överföring och underlättade småskalig elproduktion. Överenskommelsen slog fast att kärnkraften som energislag är en parentes i svensk energiförsörjning. Samtidigt menar vi i LRF att det inte räcker. Redan tre år efter alliansens klimat- och energi- överenskommelse är tiden på väg att rinna ifrån den.

För det första vill vi att långsiktiga förutsättningar för den förnybara energin säkerställs. Redan i dag ser vi hur de gröna näringarna bidrar till omställning av energiförsörjningen. Potentialen är större men då krävs att långsiktiga förutsättningar slås fast.

Det är dags att regering och opposition börjar prata med varandra. I dag tycks partierna på båda sidorna av blockgränsen hålla dörren öppen för samtal, men ingen är beredd att ta första steget. Vi i LRF menar att energifrågan är allt för viktig för att reduceras till ett taktiserande och en bricka i ett politiskt spel. Det är dags för Reinfeldt och Löfven att ta det ansvar som energifrågan kräver.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  För det andra menar vi att det är dags att höja målsättningarna. I dag är regeringens målsättning 50 procent förnybar energi till 2020 och 10 procent förnybar energi i transportsektorn. Men redan nu har Sverige nästan hälften förnybar energi och målet för transportsektorn beräknas nås redan i år. Vi ligger alltså åtta år före tidtabellen. Därför saknas drivkraft för att nå längre. Det satsas inte tillräckligt på att stimulera tillväxt och lönsamhet i en bransch som har förutsättningar att ligga i framkant internationellt.

  Vi i LRF menar att det är möjligt att höja målet för andelen för- nybar energi i Sverige till 70 procent år 2020 och andelen för- nybara drivmedel till 20 procent. Det långsiktiga målet måste vara 100 procent förnybart. Högre mål skapar efterfrågan och visar marknaden förutsättningarna. Samtidigt krävs nya styrmedel som underlättar omställningen:

  • Inför en metangasreduceringsersättning. Biogas från gödsel kan öka med 1,5 TWh. Det motsvarar mer än en fördubbling av dagens biogasproduktion och har dubbel klimateffekt. Men de ekonomiska kalkylerna för företagaren är tuffa. Avgörande är att den metanreduceringsersättning på 20 öre/KWh som Energimyndigheten föreslagit införs.

  • Fortsätt arbetet för bättre för- utsättningar för investeringar i solenergi och småskalig förnyelsebar energi. Vi måste ta till vara forskning, kommersialisera befintliga innovationer och ge fortsatta incitament till produktion. Därför ser vi med oro på att regeringen inte har gett besked om att förlänga stödet till solceller bortom år 2012. Inte minst viktigt är det så länge regeringen inte löser frågan om nettodebitering.

  •Gör skillnad på fin- och fuletanol. I samband med regeringens vårproposition aviserades en höjning av kvotplikten för inblandning av etanol och biodiesel i drivmedel till 10 volymprocent. Men för att det ska få någon betydelse är det viktigt att regeringen säkerställer att biodrivmedlet framställts på klimatvänligt sätt.

  • Fastställ långsiktiga villkor för biodrivmedel bortom 2013, för att garantera en konkurrenskraftig inhemsk produktion.

  • Satsa på ny forskning för biodrivmedel. Utvecklingen av åkerbaserade bränslen och drivmedel från skogsråvara går snabbt. Den energiforskningsproposition som regeringen arbetar med är ett utmärkt tillfälle att driva på utvecklingen av nya miljövänliga drivmedel.

  • Vindkraften kan växa ytterligare, men då måste tillståndsgivningen bli mer rättssäker samtidigt som det tillförs resurser för att korta köer. Acceptansen för vindkraft kan ökas ytterligare genom samägande och bättre lokal förankring. Vindkraftsinvesterarna måste bli bättre på att tidigt upprätta en dialog med berörda.

  Sverige är redan i dag en föregångare när det gäller klimat- och energifrågor. Men klimatet kräver att vi höjer målen. De gröna näringarna kan bidra till ny förnybar energi som inte bara är bra för klimatet utan också för sysselsättningen. Men då krävs mod och tydliga styrmedel.

  HELENA JONSSON

  förbundsordförande LRF, medlem i regeringens framtidskommission

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X