Annons
X
Annons
X

Låt privata aktörer förmedla jobben

Arbetsförmedlingen ska förmedla jobb – inte administrera arbetslöshet. Nu måste det till en genomgripande reformering som skapar större drivkrafter att hjälpa människor till arbete. Det skriver Andreas Carlson (KD), talesperson i arbetsmarknadsfrågor.

BRÄNNPUNKT | ARBETSFÖRMEDLINGEN

Arbetsförmedlarna ska ersättas för varje förmedlat jobb.
Andreas Carlson

Att Arbetsförmedlingen inte fungerar tillräckligt effektivt har varit känt länge. Sedan 2007 har 18 miljarder som staten anslagit till Arbetsförmedlingen inte nyttjats för jobbskapande åtgärder, utan betalats tillbaka till staten. Riksrevisionen riktar kritik mot att flera arbetsförmedlingskontor inte bedriver effektiv verksamhet. Medborgarnas nöjdhet med myndighetens service är låg. Arbetsförmedlingen ligger i botten av kundnöjdhetslistan i en jämförelse mellan 13 myndigheter, som Svenskt Kvalitetsindex årligen genomför.

Samtidigt är arbetslösheten – främst den höga ungdomsarbetslösheten – en av våra största samhällsutmaningar. Det är ett problem för alla de ungdomar som vill ha jobb men som inte får ett jobb och som förhindras att förverkliga viktiga livsmål. Arbetslöshet och utanförskap hos unga riskerar att leda till stora sociala problem. Hälsoproblem eller att den unge utvecklar en destruktiv livsstil är risker som följer med utanförskap i unga år. Inte minst därför måste förmedlingsverksamheten förbättras.

Vi är övertygade om att det behövs en genomgripande reformering av Arbetsförmedlingen och Kristdemokraterna har under flera år lyft fram Australien som ett intressant exempel att lära av. Vi lägger nu fram ett förslag på hur en framtida förmedlingsverksamhet ska organiseras. Modellen bygger på följande punkter:

Annons
X

1. Skapa en central serviceorganisation av nuvarande Arbetsförmedlingen. Den ska ansvara för myndighetsfrågor, såsom godkännande av aktörer, uppföljning, insamling av statistik samt register och it-system som alla aktörer behöver ha tillgång till.

2. Öppna ”Jobbcentrum” dit den arbetslöse går första dagen som arbetslös. Där bedömer en handläggare på den centrala servicemyndigheten, utifrån objektiva metoder, personens styrkor och svagheter på arbetsmarknaden. Syftet är att omedelbart identifiera den arbetslöses chans till jobb.

3. Konkurrensutsätt förmedlingsverksamheten. Huvuddelen av förmedlingsverksamheten drivs av privata företag och idéburna organisationer. Delar av dagens arbetsförmedling kan bolagiseras och eventuellt säljas.

4. Inför valfrihet. Den arbetslöse kan välja mellan flera godkända förmedlingsaktörer, som får ansvaret att hjälpa personen till jobb. Sannolikheten att få ett jobb är större ju tidigare den arbetslöse får hjälp.

5. Skapa betygssystem för alla godkända förmedlingsaktörer. Detta blir en hjälp för den arbetslöse att välja en aktör som uppvisat goda resultat. Betygen baseras på förmedlarens förmåga att hjälpa arbetslösa ut i arbete.

6. Betala för förmedlade jobb. Arbetsförmedlarna ersätts för varje förmedlat jobb. Ersättningens storlek bestäms av den arbetssökandes statistiska risk för långvarig arbetslöshet, inte arbetslöshetsperiodens längd. Det innebär att ersättningen är högre för personer med exempelvis funktionsnedsättning, utländsk bakgrund, ofullbordad skolgång eller ofullständiga betyg. Ersättningen administreras av den centrala servicemyndigheten och betalas ut först när personen varit i arbete under en längre tid, exempelvis 6–12 månader.

Skillnaden gentemot dagens system är stor. I dag kan det ta lång tid innan den arbetssökande kommer i kontakt med en handläggare. Tid då den arbetslöse ska klara sig själv, med egna sökaktiviteter och förmedlingens datorer. Det här är inte rationellt. All erfarenhet visar att tidiga insatser är centralt då eventuell problematik kan förvärras om tiden får gå.

Genom vårt förslag lyfts den arbetssökandes behov och rättigheter fram, myndighetsfunktionen renodlas och blir mer förutsägbar. Effektiviteten kan öka och större fokus sätts på den arbetslöse.

Alla engagerade och kompetenta arbetsförmedlare som inte upplever att deras kraft fullt ut tas tillvara i dagens system skulle genom vår modell ges en chans att pröva sina idéer. Dagens arbetsförmedlare, bemanningsföretag, fackliga organisationer, utbildningsföretag kan etablera sig och bli godkända arbetsförmedlare för att hjälpa arbetssökande ut i arbetslivet. När de lyckas får de betalt.

Vi vill byta fokus från regelstyrd till resultatstyrd verksamhet genom att skapa drivkrafter för arbetsförmedlarna att verkligen förmedla jobb, inte administrera arbetslöshet.

ANDREAS CARLSON (KD)

riksdagsledamot, arbetsmarknadspolitisk talesperson

Debattartiklar om Arbetsförmedlingen:

Läs även

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X