Annons
X
Annons
X

Lagstifta om skyldighet att ta emot flyktingar

Dagens obalans i kommuners ansvarstagande måste minska, och det är viktigt att ytterligare markera att flyktingmottagandet är en angelägenhet för hela landet. Därför bör det i lag införas en skyldighet för alla kommuner att ha en beredskap för att vid behov ta emot flyktingar, skriver regeringens samordnare Gunnar Hedberg och Lars Stjernkvist.

I dag har Migrationsverket på grund av bland annat upphandlingsregler svårt att planera långsiktigt, skriver författarna.
I dag har Migrationsverket på grund av bland annat upphandlingsregler svårt att planera långsiktigt, skriver författarna. Foto: MAGNUS HJALMARSON NEIDEMAN

BRÄNNPUNKT | FLYKTINGAR

Den person som fått uppehållstillstånd har samma rätt som andra att bosätta sig fritt.
Gunnar Hedberg, Lars Stjernkvist

I stort sett alla kommuner är i dag engagerade i flyktingmottagandet. Bland ledande kommunpolitiker finns ett större engagemang än tidigare och en vilja att bidra till ett väl fungerande mottagande.

Den slutsatsen drar vi sedan vi besökt alla län och samtalat med ledande företrädare för nästan alla kommuner. Som regeringens samordnare har vi haft som uppgift att motivera kommuner att ta emot fler nyanlända flyktingar. I dag finns över 10 000 personer med uppehållstillstånd och rätt att stanna i Sverige som inte hittat en kommun som är beredd att ta emot dem. Under 2013 fastnade ungefär en fjärdedel av alla nyanlända i anläggningsboenden och fick därmed inte chans att snabbt påbörja sina nya liv. Det är varken bra för dem som väntar, eller för svenskt samhälle och näringsliv, som inte snabbt kan få del av vad dessa personer kan bidra med.

Annons
X

Vi menar att denna ”propp” i systemet inte beror på att kommunpolitiker blivit mer skeptiska till att ta emot nyanlända. Nej, våra samtal visar att det i stället är det stora antalet människor på flykt från väpnade konflikter, i kombination med bland annat bostadsbrist, som är huvudförklaringen. Det finns i nästan alla kommuner en vilja att hjälpa till. Visst betonar många kommunpolitiker solidaritet och ansvar, men många ser också flyktingmottagandet som ett sätt att stimulera tillväxt och utveckling. Åtskilliga samtal under resan har i första hand handlat om hur man ska locka fler att stanna i kommunen och bidra till bygdens utveckling.

Tillsammans har vi mer än 40 års erfarenhet som ledande kommunpolitiker. Självfallet är vi medvetna om problemen och utmaningarna. Trots att många gör mycket i dag så räcker det inte. De stora variationerna mellan kommunerna innebär att vissa bär en orimligt stor del av ansvaret. Bristen på kommunplatser förstärker obalansen ytterligare, eftersom allt fler nyanlända på egen hand söker sig till dåliga boendelösningar i kommuner som redan har ett högt mottagande. Samtidigt finns kommuner med goda möjligheter att erbjuda arbete och utbildning vars mottagande är relativt litet. Fler måste göra mer.

Mot denna bakgrund lämnar vi över en rad förslag till regeringen. Förslagen bygger på våra samtal med kommunala företrädare runt om i landet. Det behövs framför allt förändringar inom fyra områden.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  För det första måste staten förbereda en bra integration redan från start. Migrationsverket måste ha en större grundorganisation av asylboenden, dels för att undvika dyra och dåliga akutlösningar, dels för att kunna förlägga boenden mera strategiskt. Det är viktigt att asylboenden placeras där det finns goda förutsättningar att komma in i samhälls- och arbetslivet.

  I dag har Migrationsverket på grund av bland annat upphandlingsregler svårt att planera långsiktigt och att ha en bra dialog med kommunerna. Detta måste ändras. Ett bra mottagande underlättas av att kommuner och Migrationsverket har ett långsiktigt samarbete där de gemensamt planerar och ibland driver boenden för asylsökande.

  För det andra behövs justeringar av ersättningssystemen. Det statliga ansvaret genom etableringsreformen begränsas till individens första tid i Sverige. I dag upplever många kommuner att de efter två år tvingas ta över hela ansvaret. Samtidigt är varje nyanländ en individ med unika erfarenheter och kunskaper. Det är stor skillnad om vederbörande har universitetsexamen eller helt saknar formell utbildning. Statens ansvar måste anpassas bättre efter den enskildes behov av stöd. Vidare krävs förenklingar. I dag ska kommuner eftersöka pengar och känner därmed ofta inte till de ekonomiska förutsättningarna för sitt åtagande. Statens stöd måste vara rättvist och förutsägbart.

  **För det tredje **måste staten underlätta regionalt samarbete. Under vår resa har vi sett många exempel på utvecklat samarbete, bland annat i Kronoberg, Gävleborg, Dalarna och Blekinge. Enligt vår mening bör staten stimulera sådan samverkan ytterligare och möjliggöra för kommuner att överlåta beslut om mottagandet till regionala forum. Med ett ökat samarbete blir det möjligt för fler att erbjuda ökad individualisering av insatser, till exempel yrkesinriktad Sfi.

  För det fjärde måste mottagandet bli jämnare. Dagens obalans i kommuners ansvarstagande måste minska, och det är viktigt att ytterligare markera att flyktingmottagandet är en angelägenhet för hela landet. Därför bör det i lag införas en skyldighet för alla kommuner att ha en beredskap för att vid behov ta emot flyktingar. Det är i grunden lika naturligt som att ha beredskap för förskola eller annan service till kommunens invånare. Av detta följer att det finns skäl se över de överenskommelser om flyktingmottagandet som i dag träffas mellan kommuner och länsstyrelser. Den person som fått uppehållstillstånd har samma rätt som andra att bosätta sig fritt. Ändå ger dagens överenskommelser en falsk bild av att en kommun kan bestämma hur många nyanlända som får – eller ska – flytta till kommunen, eller till och med välja bort flyktingmottagande. Denna form av överenskommelse har spelat ut sin roll. Överenskommelser bör i stället handla om hur mottagandet ska gå till, och endast innehålla anvisningsbara platser, det vill säga det mottagande som kommunen faktiskt kan påverka.

  Åter igen, vår uppfattning är att det finns ett stort engagemang för flyktingmottagande bland landets kommunpolitiker. Med ökat samarbete mellan stat och kommun och med en tydligare markering att alla måste bidra, då är det enligt vår mening möjligt att erbjuda fler människor ett bra mottagande i vårt land.

  GUNNAR HEDBERG (M)

  regeringens samordnare för ökat flyktingmottagande samt fd kommunstyrelseordförande i Uppsala kommun

  LARS STJERNKVIST (S)

  regeringens samordnare för ökat flyktingmottagande samt kommunstyrelseordförande i Norrköpings kommun

  Fler artiklar om flyktingar:

  Annons
  Annons
  X

  I dag har Migrationsverket på grund av bland annat upphandlingsregler svårt att planera långsiktigt, skriver författarna.

  Foto: MAGNUS HJALMARSON NEIDEMAN Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X