Lägg ned fastighetstaxeringen!

Under strecket
Publicerad
Annons

Under de senaste åren har på tidningarnas debattsidor förekommit mängder av insändare som krävt ”bort med galna boskatten”. Men det är nog orealistiskt att helt få bort denna horribla skatt. Förslagen om vad den ska ersättas med har varit färre. Jag inriktar mig här på hur en annorlunda skatt kan utformas och på fastighetstaxeringen, som både kan och bör avskaffas. Alf Svensson föreslår i debattinlägg 22/11 och 3/12 2002 att boskatterna ska ersättas med en utökad skatt på reavinsten vid en försäljning. Också i andra inlägg föreslås detta. Själv har jag i ett inlägg 28/11 föreslagit övergång till en metod där skatten blir fast så att den kan förutses. Under en övergångstid sätts den till x procent av ett taxeringsvärde fryst från 1996, och efter en försäljning till y procent av köparens inköpspris.
Båda dessa metoder är bättre än den nuvarande metoden. Båda leder dessutom till att fastighetstaxeringen blir obehövlig. Den bör avskaffas också för att den, som visas här nedan, är alltför osäker vid de höga
marknadsvärden som numera förekommer inom attraktiva områden för att kunna godtas som grund för fastighetsbeskattningen.
Vid fastighetstaxeringen sker en klassindelning av olika värdefaktorer. Ofta är dessa klasser alltför vida och slumpartade för att resultatet ska bli godtagbart. I nummer 10/02 av tidskriften ”Lantmätaren (Sveriges Lantmätareförening) visas i en artikel av professor Bengt Turner, ”Ny metod för rättvisare fastighetstaxering”, att taxeringsvärdet (för ett och samma hus) i vissa fall förändras med uppemot 500 000 kronor då man passerar en gräns mellan två värdeområden.
I ett verkligt fall (Mariefred) ökar taxeringsvärdet med 300 000 kronor om avståndet till en strand, som man kanske inte ens kan se (och vad är ”strand”?) är någon meter mindre än 250 meter, och har fastigheten egen strand blir värdet 1 200 000 kronor högre. Också poängsättningen av olika slag av standard kan leda till stora tröskeleffekter. Men det kan också finnas fel i utgångsdata som kan leda till stora fel i värden
och skatt.

Fastighetstaxeringen sker i regel med omsorg och har ofta godtagbar noggrannhet. Men som visas i exemplen här ovan kan den ibland leda till oacceptabelt stora fel. Den kan därför ur rättvise- och rättssäkerhetssynpunkt inte godtas som grund för fastighetsbeskattningen. Därför bör den nuvarande fastighetsskatten ersättas av en annan skatt, som inte grundas på taxeringsvärden och som både har rimlig storlek och kan förutses.
Metoder för en sådan skatt finns. Som en första åtgärd bör i besparingssyfte arbetet med den nya fastighetstaxeringen läggas ned så snart detta är möjligt.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons