Annons
X
Annons
X

Kvotplikt för biobränslen införs

Med det drivmedelspaket som regeringen i dag presenterar minskar vi koldioxidutsläppen med ytterligare 600000 ton per år. Bland annat ska en kvotplikt införas som ökar mängden biodrivmedel på marknaden. Det skriver finansminister Anders Borg (M) och energiminister Anna-Karin Hatt (C).

BRÄNNPUNKT | VÅRBUDGETEN

Med åtgärder som nu tillkommer minskar vi koldioxidutsläppen med ytterligare 600 000 ton per år.
Anna-Karin Hatt och Anders Borg.

Såväl under alliansregeringar som under socialdemokratiska regeringar har viktiga steg tagits för att förstärka Sverige som miljöland. Under 2009 presenterade regeringen ett omfattande klimat- och energiskattepaket. Alliansen tog därigenom ett historiskt steg för att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser och öka andelen förnybar energi.

I och med vårens ekonomiska proposition tar vi ytterligare ett steg. Med åtgärder som nu tillkommer minskar vi koldioxidutsläppen med ytterligare 600000 ton per år.

Annons
X

Sverige är ett land där avstånden är stora. För många är det långt mellan jobbet, bostaden, affären och barnens fritidsaktiviteter. Bilen är en nödvändighet för att få livspusslet att gå ihop. Behovet av att minska utsläppen av koldioxid i kombination med stigande oljepriser har gjort bilresandet dyrt. Samtidigt som vi ser behovet av att använda bilen är vi medvetna om påfrestningarna på miljön. För oss är det därför angeläget att få fram drivmedel och en fordonspark som är väsentligt mindre beroende av fossila bränslen än i dag.

Med det drivmedelspaket regeringen presenterar tar vi ett kliv mot att ytterligare minska utsläppen.

Samtidigt ger vi tydliga spelregler och bättre villkor för teknologisk utveckling, vilket gynnar både svenska hushåll och företag. Det är också viktigt att värna Sveriges framskjutna position som tillverkare av både personbilar och lastbilar samt producenter av biodrivmedel.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Dagens regler innebär att möjligheterna att blanda etanol i bensin och fettsyrametylestrar (FAME) i diesel inte används fullt ut. Regeringen avser därför under 2014 införa en kvotplikt som fördubblar etanolinblandningen i bensin och ökar FAME-inblandningen i diesel med 50 procent. Totalt innebär det att vi får nya låginblandningsbränslen med tio volymprocent etanol i bensin och sju volymprocent FAME i diesel på marknaden. Kvotpliktssystemet är ett marknadsbaserat stödsystem, som kommer säkerställa en viss mängd biodrivmedel på marknaden.

  Men när en ökad andel förnybar energi i transportsektorn säkerställs genom kvotplikt är det inte nödvändigt, och, enligt EU-rätten, inte heller möjligt att ge skattelättnader för de biodrivmedel som ingår i kvotplikten. Regeringen kommer återkomma under 2013 med detaljerna kring hur kvotplikten ska utformas, men generellt sett innebär ett kvotpliktssystem att en viss andel av bränslet som tillhandahålls eller säljs måste vara förnybart.

  Vid sidan av att förbättra förutsättningarna för de låginblandade biodrivmedlen bör höginblandade biodrivmedel (till exempel E85) och biodrivmedel som helt saknar fossila inslag ges fortsatt goda förutsättningar och konkurrensvillkor så att de kan bidra till den långsiktiga prioriteringen om en fossiloberoende fordonsflotta och visionen om inga nettoutsläpp av växthusgaser. Regeringen kommer i denna fråga återkomma i god tid före utgången av 2013.

  Etanol och FAME är båda förnybara bränslen och minskar utsläppen av växthusgaser. Huvudregeln enligt EU-rätten är att alla drivmedel ska beskattas. Regeringen har hittills utnyttjat de möjligheter som finns att helt skattebefria dessa biodrivmedel. Men en sådan skattebefrielse får inte ske om det innebär att biodrivmedlen överkompenseras, det vill säga blir billigare än bensin eller diesel, eftersom detta strider mot EU:s regelverk.

  För att undvika risk för sådan överkompensation – och de återkrav som enskilda företag i sådant fall skulle drabbas av – införs 2013 en låg skatt på den etanol och den FAME som blandas in i bensin respektive diesel. Förslaget beräknas inte medföra några höjningar av pumppriset för bensin 2013 jämfört med 2012. Eftersom inflationen har varit högre än den inflationsprognos som riksdagen fattade skattebeslutet utifrån 2009 sjunker bensinskatten 2013 jämfört med 2012. Detta kompenserar för skatten på biodrivmedel. På så sätt tas steg mot bättre förutsättningar för minskade utsläpp utan att konsumenterna drabbas av högre priser.

  För att ytterligare minska transportsektorns klimatpåverkan ges också full skattebefrielse för att blanda in upp till 15 procent hydrerade vegetabiliska oljor och fetter (HVO) i reguljär diesel. Detta förbättrar konkurrenskraften för HVO, som är ett så kallat andra generationens biodrivmedel – ”förnybar diesel” – och som bland annat tillverkas av restprodukter från skogsindustrin. HVO finns på marknaden redan i dag och kan användas i konventionella dieselmotorer och bidrar därmed till att förverkliga den långsiktiga prioriteringen om en fossiloberoende fordonsflotta.

  Med dessa åtgärder tar vi ett steg till mot alliansens vision om att Sverige 2050 ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning, utan nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. Vår politik för hållbara transporter fokuserar på att stegvis öka energieffektiviteten i transportsystemet, på att bryta fossilberoendet och på att minska klimatpåverkan. På så sätt skapar vi långsiktiga goda villkor för att arbeta, driva företag och bo i hela landet samtidigt som vi klarar av Sveriges ambitiösa miljö- och klimatmål.

  ANDERS BORG (M)

  finansminister

  ANNA-KARIN HATT (C)

  it- och energiminister

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X