Annons
X
Annons
X

Kulturarbetare får stöd av domstol

REGERINGEN GER BESKED OM FILDELNING En domstol ska kunna tvinga internetleverantörer att lämna ut en IP-adress, som använts för olaglig fildelning, till rättighetsinnehavaren. Regeringen avvisar Renforsutredningens förslag om att internetleverantörer kan stänga av abonnenter, som utan tillstånd laddar ner musik och filmer, skriver statsråden Beatrice Ask och Lena Adelsohn Liljeroth.

Foto: CLAUDIO BRESCIANI / SCANPIX

I debatten om den olagliga fildelningen av upphovsrättsligt material, särskilt musik och film, har vissa betonat att lagstiftningen bör skärpas ytterligare, medan andra har hävdat att det borde vara fritt att fildela material utan tillstånd från dem som står bakom materialet.

Allianspartierna i regeringen har nu enats om ett helhetsgrepp kring fildelningsfrågan. För oss är det självklart att upphovsrätten ska respekteras också på internet.

Vi måste ha tydliga spelregler så att branschens olika aktörer själva kan utveckla och ta tillvara de otroliga möjligheter som den kreativa sektorn och teknikutvecklingen tillsammans ger.

Annons
X

Att avskaffa upphovsrätten på internet är alltså inget alternativ. Det vill vi inte och det är inte heller möjligt med hänsyn till Sveriges internationella åtaganden.

Vi behöver istället stå upp för att musiker, författare, filmskapare och alla andra rättighetshavare har rätt till sitt eget material. Självklart måste de ha rätt att ta betalt för sitt arbete också på internet.

Våra åtgärder syftar till att främja utvecklingen av lagliga, attraktiva och konsumentvänliga sätt att ta del av musik, film, ­datorspel, litteratur eller annat upphovsrättsligt skyddat material som tillhandahålls via internet.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  En del i detta är att öka respekten och förståelsen för upphovsrätten. En annan är att se till att konsumenter som använder de lagliga alternativen på internet har lika tydliga och starka rättigheter som konsumenter annars har.

  En ytterligare mycket viktig del är att branschen tar sin del av ansvaret och fortsätter utveckla attraktiva, användarvänliga och prisvärda lagliga alternativ för tillhandahållande av musik, film och annat material via internet.

  I detta ingår att de som tillhandahåller upphovsrättsligt skyddat material måste få rättsäkra och balanserade möjligheter att ingripa mot den illojala konkurrens som den olagliga spridningen av upphovsrättsligt skyddat material via internet innebär.

  Idag är upphovsmännen i princip helt hänvisade till att polisanmäla upphovsrättsintrång på internet. Polisens och åklagarens verksamhet har visserligen förbättrats genom ökad utbildning och specialisering. Men det är inte rimligt att hela detta ansvar ska ligga på polis och åklagare.

  Tvärtom är det i många fall både mer naturligt och lämpligt att rättighetshavarna själva har möjligheter att ingripa mot intrång. Det handlar inte om att rättighetshavarna ska agera poliser. Det handlar istället om att de ska kunna använda de civilrättsliga åtgärder som redan finns, tex rätten att kräva att ett intrång upphör och att kräva ersättning för det.

  Regeringen ska därför under våren gå vidare med förslaget om att domstol, på samma sätt som i många andra länder, ska kunna ålägga en internetleverantör att ge rättighetshavaren information om vem som hade en viss IP-adress när den använts för ett intrång på internet.

  Ett utlämnande av informationen får bara ske när en domstol har beslutat om detta. Det ska också krävas att rättighetshavaren har presenterat bevisning om att det aktuella internetabonnemanget har använts för intrång.

  Det kommer dessutom att tydligt anges vad som gäller vid missbruk av denna information. Vi inför också en garanti för att den vars identitetsuppgifter har lämnat ut efter viss tid får information från internetleverantören om vilka uppgifter som har lämnats ut.

  Sammantaget betyder detta att reglerna blir väl avvägda och rättssäkra. Reglerna ska dessutom utvärderas efter tre år. Skulle utvärderingen visa att lagstiftningen bör förändras kommer vi givetvis att göra det.

  Förslaget i den sk Renforsutredningen om att internetleverantörerna ska ges rätt och skyldighet att stänga av abonnenter, vars abonnemang upprepade gånger använts för upphovsrättsintrång, har fått stark kritik.

  Många har påpekat att avstängning av ett abonnemang är en ingripande åtgärd, som kan få allvarliga följder i ett samhälle som vårt där tillgång till internet är en avgörande välfärdsfråga. Regeringen går därför inte vidare med detta förslag.

  De som använder de lagliga tjänsterna för att få tillgång till exempelvis film och musik via internet måste naturligtvis få ett skydd som motsvarar vad som gäller i den fysiska miljön. Nuvarande lagstiftning är otydlig när det gäller sådana tjänster. Regeringen ser därför över konsumentskyddet för tjänster som tillhandahålls över internet. Ett förslag till tydligare reglering ska utarbetas.

  För att den olagliga fildelningen ska kunna motverkas krävs att berörda branscher tar sitt ansvar. Används upphovsrätten för att skydda föråldrade affärsmodeller blir det i förlängningen omöjligt att försvara den.

  Branschen måste alltså ta sitt ansvar och fortsätta utvecklingen av lagliga, innovativa och användarvänliga affärsmodeller. För att bidra till denna utveckling ska vi bjuda in rättighetshavare och internetleverantörer till branschsamtal.

  Läs mer om fildelning. svd.se Fler artiklar om fildelning svd.sesam.se

  BEATRICE ASK, JUSTITIEMINISTER / LENA ADELSOHN LILJEROTH, KULTURMINISTER

  Annons
  Annons
  X
  Foto: CLAUDIO BRESCIANI / SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X