Annons
X
Annons
X

Kritiken mot oss slår in öppna dörrar

När vi nu kritiseras för en kampanj vi själva lagt ned, kommer vi att stå fast vid att försvara rätten för alla barn att ha en skälig levnadsstandard. I ett så rikt land som Sverige ska barnfattigdom inte behöva existera, skriver Elisabeth Dahlin och Agneta Åhlund, Rädda Barnen.

BRÄNNPUNKT | BARNFATTIGDOM

Vi kommer fortsätta att driva och vara delaktiga i en seriös dialog om barnfattigdom.
Elisabeth Dahlin och Agneta Åhlund

”Uppdrag gransknings” kritik mot Rädda Barnen slår in öppna dörrar: Vi håller med om att retorik och budskap från den kampanjfilm som visas i reportaget inte är bra. Det var ett av skälen till att vi 2011 lade ner just den kampanjen innan den på allvar inletts. Detta vet ”Uppdrag granskning”, men deras reportage bidrar nu i stället till att mångfaldiga ett budskap som tidigare har haft ytterst marginell spridning.

Barnfattigdom är ett ord som uppfattas och kan tolkas olika. Man kan välja olika begrepp för att beskriva den vardag som alltför många barn i Sverige lever i: ekonomisk utsatthet, dåligt ställt, ont om pengar, på marginalen, knapp ekonomi, resurssvaghet. Rädda Barnen använder begreppet barnfattigdom. Alla handlar de om att barn inte alltid får sina rättigheter tillgodosedda på grund av familjens ekonomiska situation.

Annons
X

Vi möter ständigt frågan om det verkligen finns fattiga barn i ett välfärdsland som Sverige. Det är kontroversiellt att prata om fattigdom i ett av världens rikaste länder.

Rädda Barnen är del av en global rörelse. På många platser i världen betyder fattigdom att inte kunna äta sig mätt, att svälta. Men fattigdom handlar även i de fattigaste länderna också om det utanförskap som knappa ekonomiska resurser skapar. Forskningen visar att det finns ett starkt samband mellan barns hälsa och ekonomisk utsatthet. De löper större risk att lämna skolan utan godkända betyg och de löper dubbelt så stor risk att utsättas för mobbning som andra barn. Det betyder inte att varje enskilt barn drabbas av samtliga problem utan att en oproportionerligt stor andel av dessa barn är drabbade av någon eller flera av dessa svårigheter.

FN:s konvention om barnets rättigheter är tydlig: alla barn har rätt till en skälig levnadsstandard. Inget barn ska diskrimineras på grund av sin eller sina föräldrars sociala status. Och staten ska använda det yttersta av sina resurser för att säkerställa rättigheterna i barnkonventionen; i ett så rikt land som Sverige ska barnfattigdom inte behöva existera.

Rädda Barnen presenterar sedan tio år rapporter om barnfattigdomen i Sverige. Syftet är bland annat att få politiker att anta en nationell handlingsplan och se över den ekonomiska familjepolitiken. Våra rapporter beskriver en grupp barn på en övergripande nivå. Det ger politiker lokalt en möjlighet att själva göra fördjupade studier av problemen i sin kommun. Utifrån barnens erfarenheter kan vi vuxna skapa träffsäkra åtgärder och insatser.

Vi vet naturligtvis inte hur vardagen ser ut för varje enskilt barn. Vi måste alltid komplettera den kvantitativa kunskapen genom att möta, lyssna och låta barnen komma till tals. Då först kan vi förstå, hitta möjligheter och skapa träffsäkra insatser som förbättrar uppväxtvillkoren. Som ett led i detta publicerar Rädda Barnen i dag en ny studie: ”På marginalen – vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken”. Den innehåller barns och ungas egna röster om hur det kan vara att växa upp i en familj som har det dåligt ställt i Sverige. Vi ger en bild av hur verkligheten kan se ut för barnen – bakom siffror, tabeller och diagram.

Genomgående i studien är att barnen med egna ord beskriver hur de begränsas av avgifter, kostnader och bristande resurser. De oroar sig mycket för att bli retade, att inte vara delaktiga på samma villkor – flera av barnen beskriver hur den knappa ekonomin kan påverka relationen till kompisar.

”Man kan inte umgås med andra vänner på samma sätt, man kan inte gå med på bio eller fika och sånt. Det gör att man hamnar helt utanför den gemenskapen och jag har faktiskt märkt att jag har förlorat många vänner för att jag inte har kunnat göra det som dom vill.” (Tjej, 17 år, ur ”På marginalen”.)

Rädda Barnen är en barnrättsorganisation med uppdrag att verka för att varje enskilt barn får sina rättigheter tillgodosedda enligt barnkonventionen. Vi kommer fortsätta att driva och vara delaktiga i en seriös dialog om barnfattigdom – både offentligt och i våra egna verksamheter.

ELISABETH DAHLIN

generalsekreterare Rädda Barnen

AGNETA ÅHLUND

chef för Sverigeprogrammet

Fler artiklar om barnfattigdom:

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X