Annons
X
Annons
X

Kön får inte påverka premien

Försäkringsbolag ska inte längre kunna ta ut olika premier av manliga respektive kvinnliga kunder, enligt ett nytt lagförslag. Principen att inte diskriminera måste gå före gruppers möjlighet att få en billigare försäkring, skriver integrationsminister Erik Ullenhag.

BRÄNNPUNKT | DISKRIMINERING

Kvinnor får i dag högre sjukförsäkringspremier och män får högre bilförsäkringspremier.
Erik Ullenhag

Kampen mot diskriminering är avgörande för att skapa ett samhälle med ökad jämställdhet mellan könen och för att alla ska ges lika förutsättningar. Ingen ska behöva drabbas av diskriminering. I de allra flesta fall när det handlar om diskriminering på grund av kön är det kvinnor som drabbas, men det finns också fall där män diskrimineras på grund av kön.

När det gäller försäkringar så tillåts i dag olika försäkringspremier beroende på försäkringstagarens kön. Kvinnor får därmed högre sjukförsäkringspremier och män får högre bilförsäkringspremier. Efter en dom i EU-domstolen föreslår arbetsmarknadsdepartementet nu att lagstiftningen ändras så att det inte längre är tillåtet att göra premiernas storlek beroende av kön.

Annons
X

En grundläggande utgångspunkt i diskrimineringslagen är att en butiks- eller restaurangägare inte kan bestämma helt själv vilka som får komma in i butiken eller restaurangen. Var och en bestämmer över sitt eget hem och sin egen privata sfär, men det går inte att sätta upp en skylt utanför mataffären där det står ”endast för vita”.

Diskrimineringslagens syfte är att bidra till att var och en bedöms efter vem hon eller han är i stället för att diskrimineras efter grupptillhörighet.

Ingen får heller väljas eller väljas bort på grund av statistiska överväganden. Det är till exempel inte tillåtet att anställa enbart kvinnor som barnskötare med hänvisning till att kvinnor generellt tar hand om barn mer än vad män gör. I stället är det individuella egenskaper som måste bedömas och ligga till grund för urval.

På ett område har Sverige fram till nu gått ifrån den principen. Det är idag tillåtet att ha försäkringspremier som är olika dyra enbart på grund av vilket kön försäkringstagaren har. Bakgrunden är ett EU-direktiv från 2004 som i och för sig förbjuder könsdiskriminering när det gäller handel med varor och tjänster.

Direktivet ger dock länderna möjlighet att tillåta skilda försäkringspremier för män och kvinnor om kön är en avgörande faktor vid en riskbedömning.

Svensk lag tillät sedan tidigare könsskillnader i försäkringspremier och därför valde den dåvarande socialdemokratiska regeringen att utnyttja undantaget, och det har gällt sedan dess. Frågan diskuterades och skulle utredas, men någon utredning tillsattes aldrig.

Flera EU-länder har eller har haft liknande undantag och undantagen har nu nyligen prövats rättsligt. Den belgiska konsumentorganisationen Test-Achats ansökte vid den belgiska författningsdomstolen om upphävande av en lag som tillät könsskillnader i försäkringsvillkor. Författningsdomstolen vände sig till EU-domstolen, som ansåg att det undantag för könsskillnader i försäkringar som tillåts i diskrimineringsdirektivet från 2004 måste tidsbegränsas. Skälen till domslutet är att undantaget bryter mot direktivets mål och mot den grundläggande stadgans bestämmelser. Domstolen fastslog att bestämmelsen ska vara ogiltig efter en lämplig övergångsperiod.

Från och med den 21 december 2012 får länderna inte längre tillåta skilda försäkringsvillkor för män och kvinnor. Mot bakgrund av domen har Arbetsmarknadsdepartementet nu fattat beslut om att skicka ut ett lagförslag på remiss. Innebörden av förslaget är att det inte längre ska vara tillåtet att ha olika försäkringspremier beroende på vilket kön någon har. Män och kvinnor kommer därmed ha samma försäkringsvillkor. Sannolikt kommer premierna att hamna någonstans mellan de nuvarande mans- och kvinnopremierna. Försäkringsbolagen kan fortfarande ha olika premienivåer, om de kan dela upp sina kunder utifrån individuella egenskaper i stället för statistik.

Den nuvarande ordningen, där riskbedömningen inte görs enbart utifrån den enskilda individen utan också utifrån vilket kön hon eller han har, är inte rimlig. Den enskilde mannen kan ju köra bil utmärkt även om män i allmänhet kör mer vårdslöst än kvinnor. Och den enskilde kvinnan kan ju löpa mycket liten risk att bli sjuk även om kvinnor i snitt är oftare och mer sjuka än män.

Bakgrunden till att lagförslaget nu läggs är domen i EU-domstolen. Men det är också rätt i sak. Principen att inte diskriminera ska gå före gruppers möjlighet att få en billigare försäkring.

ERIK ULLENHAG (FP)

integrationsminister

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X