Jobbet kan vara boten mot soten

Under strecket
Publicerad
Annons

Kommentar | Världens sjukaste folk
Det finns ett samband mellan ohälsan i arbetslivet och brister i omvårdnaden när vi var små. Otillfredsställda behov - ibland omedvetna - av att bli sedd och älskad, tar förr eller senare ut sin rätt. Vi blir sjuka och vill bli vårdade som vuxna. Vi vill få det vi längtade efter som barn, men inte fick. Daghemmens personalbrist permanentar problemet. En del barn får inte vad de behöver för att kunna växa upp till psykiskt och fysiskt friska individer.
Kroppen uttrycker själens vånda. Om vi inte kan formulera denna verbalt, eller om ingen lyssnar när vi försöker, blir kroppen sjuk. Våra symtom beror på våra anlag och med åren utvecklade svagheter. Sådana sjukdomar kallas psykosomatiska. Det är naturligt att känna sig dålig ibland. Vi bär alla på obearbetade inre och yttre konflikter som kan sänka vårt immunförsvar och göra oss mottagliga för infektioner, när det kör ihop sig.
För den som bär på en otillfredsställd längtan efter att bli sedd och uppskattad, skulle en
profan version av Bergspredikans budskap kunna råda bot på den bristande motivation som är en utlösande faktor vid ohälsa på jobbet: Bemöt andra så som du själv vill bli bemött.
Många, ofta välutbildade människor i stressiga yrken där arbetsmiljön är tilltalande och tonen vänlig - men alienationen påtaglig - förväntas ta stort ansvar. De blir dock inte sedda och får inte de befogenheter som gör ansvaret meningsfullt. Då upplevs kraven som för höga, motivationen och lusten tar slut. Det är då man blir sjuk.

På somliga arbetsplatser har mellanchefer och arbetsledare rationaliserats bort. Kontakten med högre chefer är sporadisk. Uppgifter har delegerats till medarbetare, som dessa har liten eller ingen vana vid, och de förväntas dessutom sköta sitt vanliga arbete. Det är klart att jobbet känns tyngre om inget stöd finns att få.
Chefer lär känna sina medarbetare genom att förhålla sig kamratligt och personligt till dem. Då vågar de delegera befogenheterna som hör till jobbet. Medarbetarna känner sig
uppskattade och blir glada och motiverade.

Annons
Annons
Annons