Annons
X
Annons
X

Jämställda män är mindre våldsamma

Ny forskning visar att pappor som får mer tid med sina barn motverkar våld i nära relationer. Männen behöver stärkas i rollen som omsorgsgivare, och det krävs ett jämställdhetsarbete där män och pojkar bjuds in, skriver miljöpartisterna Gunvor G Ericson och Martin Oscarsson.

BRÄNNPUNKT | JÄMSTÄLLDHET

På lång sikt behövs ett jämställdhetsarbete som aktivt inkluderar män och pojkar.
Gunvor G Ericson och Martin Oscarsson

Idag är det den internationella dagen mot mäns våld mot kvinnor. Mäns våld mot kvinnor är ett tecken på en icke jämställd samhällsstruktur. Samhällets insatser för att minska våldet mot kvinnor i allmänhet, och i nära relationer i synnerhet, måste ske och sker från flera håll samtidigt. Ett sätt att motverka våld i nära relationer är att ge pappor mer tid med sina barn. Ny forskning och erfarenhet från Norge visar att ytterligare individualisering av föräldraförsäkringen kan motverka våld i nära relationer.

Det är huvudsakligen män som utövar våld mot kvinnor och barn idag. Vi behöver förändra mansnormen och stärka mäns roll som omsorgsgivare och samtidigt ta krafttag med de mekanismer som får våld att vara nära sammanknippad med maskuliniteten. På kort sikt behöver män som slår behandling för att bryta sitt beteende. På lång sikt behövs ett jämställdhetsarbete som aktivt inkluderar män och pojkar.

Annons
X

Samlad erfarenhet visar att barns rättssäkerhet har försämrats under de senaste 15 åren och barnperspektivet är oftast ett skäl som framförs mot individualisering av föräldraförsäkringen. Det stora arbete som gjorts av en regeringsutredning i Norge kring män och maskulinitet visar att ytterligare individualisering av föräldraförsäkringen tvärtom är ett viktigt steg för att även män ska ta ett djupare föräldraansvar.

Forskarna Brandt och Kvande visar att det är just erfarenheten av att vara hemma ensam en längre sammanhängande period som får föräldern att utveckla en egen omsorgsrepertoar; föräldern utvecklar känsloregistret och genom närheten till barnet utvecklas inlevelseförmågan. Män som tagit föräldraledighet under barnets första år har också bättre kontakt och relation till barnet efter en separation.

Ofta blandas även vårdnadstvister och misstanke om brott ihop. Våldsutsatta kvinnor som inte vill att barnen ska träffa den misshandlande pappan blir anklagade för ”umgängessabotage” och riskerar att förlora vårdnaden om barnen. Det kan i värsta fall bli så att den våldsutsatte föräldern får rådet att det är bättre om barnen utsätts för våld än att de förlorar sin förälder. Socialtjänstens skyddsansvar måste förbättras och tillämpas, annars läggs allt ansvar på den utsatte föräldern och/eller barnen. Lagarna har förbättrats men barnperspektivet måste tydligare genomsyra utredningar och rättegångar. Barn måste ses som trovärdiga vittnen och rätten för barn att växa upp med båda sina föräldrar måste vägas mot rätten att växa upp i trygghet.

Dock återstår problemen med att vi fortfarande idag inte ser män som självklara och närvarande föräldrar på samma sätt som kvinnor. Det krävs att regeringen har en förståelse och en tydlig strategi kring män och jämställdhet. Miljöpartiet välkomnar att jämställdhetsminister Nyamko Sabuni signalerat att en utredning om maskulinitet ska tillsättas. Miljöpartiet har tidigare motionerat om att tillsätta en statlig utredning om män, maskuliniteter och jämställdhet. Detta behövs om vi ska komma tillrätta med det våld som främst män utför och utsätts för samt det systematiska våld som män utsätter kvinnor för i nära relationer.

Denna utredning måste följas av konkreta politiska förslag som dels tar hand om offren för våld, men även adresserar lösningar på hur vi motverkar mäns våld och fångar upp män som har ett våldsamt beteende. Gruppen mäns överrepresentation i våld (inklusive självmord), missbruk, olyckor, hemlöshet, kriminalitet etc. är alla aspekter av maskulinitet som måste ifrågasättas och bättre analyseras. Då uppstår nya möjligheter till åtgärder för förändring av strukturella aspekter om kön, vilket så klart påverkar också kvinnor.

Miljöpartiet de gröna vill att föräldraförsäkringen ska tredelas. Det innebär att en tredjedel används av vardera föräldern och en tredjedel kan användas fritt. Den ”fria” tredjedelen är överlåtningsbar mellan föräldrarna och kan också ges till någon annan nära vuxen, till exempel mor- och farföräldrar eller andra nära till familjen.

En reformerad föräldraförsäkring är en del av ett bredare jämställdhetsarbete som långsiktigt kan bidra till att minska mäns våld mot kvinnor och göra föräldrar lyckligare i sina relationer. Kortsiktigt måste arbetet för skyddet av kvinnor och barn vidareutvecklas genom att utvecklingsarbetet i socialtjänst, skola, polis och sjukvård fortsätter.

GUNVOR G ERICSON (MP)

riksdagsledamot och jämställdhetspolitisk talesperson

MARTIN OSCARSSON (MP)

sammankallande Jämställdhetskommittén

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X