Annons
X
Annons
X

”Israel har inte rätt ingripa militärt”

Israel väljer att tillämpa krigets lagar men enligt modern folkrätt har stater inte rätt att åberopa krigstillstånd om de inte utsatts för ett väpnat angrepp. Israel är därför skyldigt att tillämpa fredens folkrätt, skriver folkrättsexperten Ove Bring.

Så har det alltså hänt. Det som Israel hotade med, en militär insats för att stoppa den humanitära fartygskonvojen, har satts i verket. Men ingen kunde väl tro att en sådan aktion skulle genomföras på detta sätt, med döda och skadade civila som följd.

Det kan vara så att det fartyg där dödsfallen inträffade kom från Turkiet i Muslimska brödraskapets regi. Passagerarna skulle ha gått handgripligen tillväga och deras agenda skulle vara politisk snarare än humanitär. Man beklagar i så fall Ship to Gaza som inte tilläts genomföra sitt projekt utan inblandning från andra aktörer.

Men även så, det israeliska ingripandet är präglat av övervåld. Det sunda förnuftet vänder sig mot detta blodiga agerande som primärt är riktat mot en insats som står för humanitärt bistånd. Moraliskt måste den israeliska regeringen inse att man utmanar världsopinionen. Men juridiskt anser man sig ha rätt att ingripa militärt.

Annons
X

Vad säger då den internationella rätten?

Israel befinner sig onekligen i en säkerhetspolitiskt utsatt situation som bland annat kännetecknas av att Hamasregimen i Gaza vid upprepade tillfällen sänt missiler in över israeliskt område och kan göra så igen. Israel har i dessa lägen rätt att bruka våld i självförsvar under FN-stadgans artikel 51. Varje sådan våldsutövning måste dock vara proportionell i relation till det militära hot som föreligger för att skydda civilbefolkningen så mycket som möjligt. Denna proportionalitetsprincip åsidosattes under Gazakriget, som Goldstonerapporten visat.

Till havs gäller speciella regler under brinnande krig. En krigförande stat har rätt att etablera säkerhetszoner och stoppa fartyg i krigsområdet. En krigförande stat har också rätt att genomföra en blockad som isolerar ett kustområde där fienden har baser och resurser. Blockaden kan då syfta till att stoppa såväl vapen som livsmedel och byggnadsmaterial.

I nuläget är det emellertid fredens folkrätt som gäller. Israel har rätt att på sitt eget territorialhav stoppa de fartyg man anser sig behöva stoppa, men har inte rätt att lägga ut egna säkerhetszoner på internationellt vatten och göra militära ingripanden där. Detta är emellertid just vad som skett – i strid med gällande regler om fritt hav.

Israel väljer att tillämpa krigets lagar, antagligen med motiveringen att det nuvarande fredstillståndet är så präglat av ständig osäkerhet att det i praktiken kan jämställas med krigstillstånd. Men enligt den moderna folkrätt som varit gällande åtminstone sedan FN-stadgans tillkomst har staterna inte rätt att åberopa krigstillstånd om de inte utsatts för ett väpnat angrepp. Och något sådant har inte skett i nuläget. Israel är alltså skyldigt att tillämpa fredens folkrätt.

Som inledningsvis berördes kompliceras nu situationen av att ett utomstående fartyg, med en politisk snarare än en humanitär agenda, har anslutit sig till Ship to Gaza. Israeliska UD har antytt att man hittat vapen ombord och detta kan vara anledningen till att passagerarna på fartyget försvarat sig handgripligen. Frågan är också om de i handgemänget på däck hade vapen eller tillhyggen. Om så inte var fallet undrar man varför inte de bordande soldaterna kunde hantera situationen utan blodsutgjutelse.

Vi har sett början på en internationell kris där Israel riskerar att totalt isoleras politiskt. Om man hade begränsat den maritima blockaden till att enbart hindra införsel till Gaza av vapen och krigsmateriel så skulle man säkerligen fått internationell acceptans för det. Säkerhetssituationen i regionen skulle ge en politisk legitimitet åt en sådan begränsad blockad, även om dess genomförande på internationellt vatten hade varit folkrättsligt tveksam.

Som det nu är har Israel slagit till med storsläggan, kränkt folkrätten och förvärrat läget i Mellanöstern.

OVE BRING

professor i internationell rätt, tidigare Stockholms universitet och Försvarshögskolan

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X