Annons
X
Annons
X

”Inte bevisat att cannabis sänker IQ”

Det vetenskapliga underlaget för att hävda att cannabisberoende sänker IQ för all framtid är svagt. Även om ungdomar bör varnas för cannabis, alkohol och tobak är det viktigt att vara hederlig kring vad som kan visas rent vetenskapligt, skriver cannabisforskare Amir Englund och överläkare Andreas Åberg.

Foto: Jeff Chiu/AP

DEBATT | CANNABIS

De senaste åren har vi ofta fått höra att bruk av cannabis sänker intelligensen och att dessa skador är permanenta. Detta har framförts från lobbyorganisationer med stöd av ett fåtal svenska experter. Men hur stark vetenskapligt stöd har dessa påståenden?

Få cannabisstudier har fått så stort genomslag och uppmärksamhet i Sverige som den så kallade Dunedin-studien. Forskarna följde 874 personer i Nya Zeeland från födseln till 38 års ålder. Intelligensenskvoten (IQ) testades från 13 års ålder och uppåt. Resultaten visade att de som uppfyllde kraven för kliniskt cannabisberoende vid minst tre av de fem testtillfällena efter 18 års ålder hade försämrat sina resultat med i genomsnitt sex IQ-poäng. Gruppen utgjordes dock enbart av 38 personer – 6 procent av alla som provat cannabis – och bland dessa var det endast de som börjat röka före 18 års ålder (23 personer) som uppvisade en försämring.

**Studien visade alltså att ett långvarigt **cannabisberoende, inte sporadiskt bruk, var kopplat till IQ-försämring. Den grupp på 479 personer i studien som hade använt cannabis men som aldrig uppfyllt kriterierna för beroende uppvisade inga statistiskt signifikanta skillnader i IQ jämfört med de som aldrig använts cannabis.

Annons
X

Ett korrekt vetenskapligt förhållningssätt är att inte förlita sig på enstaka studier. Grundregeln är snarare att förhålla sig skeptisk till studier som kommer med nya fynd samt att kräva att flera studier kommer till liknande slutsatser innan en ny idé accepteras. Därför var det välkommet när det nyligen publicerades resultat från en brittisk studie som följt nästan tre gånger så många försökspersoner som Dunedin-studien. I studien fann forskarna att de som rökte mest cannabis uppvisade en sänkning på cirka tre IQ-poäng mellan 8 och 15 års ålder och skolresultaten försämrades mellan 8 och 16 år. Dessa samband försvann emellertid när man statistiskt kontrollerade för bruk av alkohol, tobak, moderns utbildning samt andra faktorer – något som Dunedin-studien inte gjorde. Det som var starkast kopplat till sämre skolresultat var tobaksbruk, och det gällde även efter att man kontrollerat för andra faktorer.

En viktig begränsning i den nya studien är dock att den enbart jämförde IQ upp till 15 års ålder, i genomsnitt två år efter cannabisdebuten. Vi får därför vänta och se vilka resultat studien kommer att visa i framtiden.

Att bruk av alkohol och tobak kan försvåra bedömningen av riskerna med cannabis har visats flera gånger tidigare. Ett exempel kom förra året från Madeline Meier, en av forskarna bakom Dunedin-studien. Hon följde skolresultat och psykisk hälsa bland 254 ungdomar från 14 till 18 års ålder och fann att de som regelbundet använde cannabis hade sämre skolresultat och sämre psykisk hälsa. Dock försvann dessa samband när man även tog med alkohol och tobak i analysen. Detta visar tydligt att ett frekvent bruk av cannabis oftast sker samtidigt med ett frekvent alkohol- och tobaksbruk – att urskilja hur stor roll cannabis spelar är väldigt svårt.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Men cannabis långsiktiga effekter då? För tre år sedan gjordes en så kallad meta-analys – en samlingsstudie där man lägger ihop resultat från flera studier för att få en starkare beräkning. Meta-studien visade ett tydligt mönster där de som ofta röker cannabis gör sämre ifrån sig på kognitiva tester jämfört med de som inte röker. Men när man endast analyserade resultat från de 13 studier som undersökte kognitiv förmåga efter det att försökspersonerna slutat röka cannabis, fann man ingen försämring i någon av de åtta undersökta kognitiva domänerna efter endast 25 dagars drogfrihet.

  Ytterligare en meta-analys som kom ut förra året visade också att de som röker cannabis regelbundet eller är cannabisberoende har sämre kognitiv förmåga, men att mer sporadiskt bruk (fyra gånger per månad eller mindre) inte var relaterat till sämre prestationer. Även i denna studie fann forskarna att de som slutar med cannabis förbättrar sina förmågor jämfört med de som fortfarande röker.

  Vad vi idag kan säga med säkerhet är att individer som ofta röker cannabis i genomsnitt kommer ha sämre kognitiv förmåga än de som inte röker och de som röker sällan. Däremot vet vi inte om långvarigt cannabisbruk permanent sänker IQ, eller om sådana effekter mer är relaterade till bruk av alkohol och tobak eller andra psykosociala faktorer. Det vetenskapliga underlaget för att hävda att cannabisberoende permanent sänker IQ är svagt.

  Det är viktigt att tydliggöra denna ovisshet istället för att övertolka Dunedinstudiens resultat. Med detta sagt bör givetvis ungdomar ej bruka cannabis eller andra droger som alkohol och tobak, under en otroligt viktig period i en individs utveckling. Även om sådana övertolkningar görs i vällovligt syfte är de vetenskapligt ohederliga och riskerar att leda till att ytterligare öka förtroendeklyftan mellan svenska experter och de ungdomar vi vill skydda från skadeverkningar.

  Amir Englund

  cannabisforskare vid King’s College London

  Andreas Åberg

  överläkare i psykiatri

  Amir Englund och Andreas Åberg Foto: Privat
  Annons
  Annons
  X
  Foto: Jeff Chiu/AP Bild 1 av 2

  Amir Englund och Andreas Åberg

  Foto: Privat Bild 2 av 2
  Annons
  X
  Annons
  X