Annons
X
Annons
X

Inget utrymme för stora skattesänkningar

REPLIK | SKATTEPOLITIK

Socialdemokraternas svar på Sveriges utmaningar är att montera ned arbetslinjen med höjda bidrag, som betalas av kraftigt höjda skatter på arbete och produktion.
Anders Borg och Anna Kinberg Batra

På SvD Brännpunkt (
4/11) skriver Stefan Löfven (S) och Magdalena Andersson (S) att alliansregeringen avser att föra en ansvarslös ekonomisk politik med stora ofinansierade skattesänkningar under kommande mandatperiod.

Ansvar för jobben och hållbara offentliga finanser är utgångspunkten för regeringens politik. Sverige har bland Europas starkaste offentliga finanser med en låg offentlig skuld, som har minskat sedan 2006. Till följd av att regeringen fört en väl avvägd ekonomisk politik har Sverige, som ett av få länder i EU, haft möjlighet att möta den utdragna globala finans- och skuldkrisen med åtgärder som skjuter in energi i ekonomin och stärker grunden för högre tillväxt och fler jobb. Det handlar exempelvis om investeringar i infrastruktur och forskning, jobbskatteavdrag som stärker hushållens efterfrågan, fler vägar in på arbetsmarknaden för bland annat unga och förbättrade villkor att anställa.

Annons
X

I en utdragen lågkonjunktur i omvärlden bör politiken i Sverige inriktas på att stötta tillväxt och jobb. Då är det rimligt med begränsade underskott i offentliga finanser. När konjunkturen efterhand förbättras och arbetslösheten sjunker ska offentliga finanser gradvis tillbaka till överskott. Att värna Sveriges starka offentliga finanser, inom ramen för utgiftstak och överskottsmål, är avgörande för att kunna fortsätta genomföra viktiga framtidsinvesteringar såsom mer av kunskap och kompetens i skolan. Budgetutrymmet måste prövas kontinuerligt mot ramverket för hållbara offentliga finanser.

Full sysselsättning är det främsta målet med regeringens politik. Sedan 2006 har sysselsättningen ökat med ungefär 200000 och utanförskapet minskat med lika mycket. Till följd av högre sysselsättning och en växande ekonomi väntas skatteintäkterna 2013 bli närmare 40 miljarder kronor högre än 2006, rensat för inflation. Jobbskatteavdraget är en viktig del i jobbpolitiken, men det är långt ifrån det enda verktyget. Det är nödvändigt att fortsätta stärka möjligheterna till jobb för grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden, till exempel via system med yrkesintroduktion.

För att stötta ekonomin i en osedvanligt långdragen internationell kris har det varit nödvändigt att genomföra satsningar också under de senaste åren. Under de kommande åren blir därmed budgetutrymmet mer begränsat. Finansdepartementet och andra bedömare räknar med att offentliga finanser återgår till balans och överskott bortemot 2016-17. I takt med att tillväxten återkommer, sysselsättningen stiger och arbetslösheten minskar, avtar utrymmet för finanspolitiken att stimulera efterfrågan. Tyngdpunkten förskjuts därmed mot mer av strukturella förbättringar av arbetsmarknadens funktionssätt. I takt med att ekonomin normaliseras och resursutnyttjandet så småningom stiger ska överskotten öka och motsvara cirka 1 procent av BNP och därutöver. Därmed ser vi inte nu något utrymme för stora skattesänkningar den närmaste mandatperioden.

Socialdemokraternas svar på Sveriges utmaningar är att montera ned arbetslinjen med höjda bidrag, som betalas av kraftigt höjda skatter på arbete och produktion. Det är en politik med negativa effekter på sysselsättningen och Sveriges konkurrenskraft. Med Socialdemokraternas politik skulle jämviktsarbetslösheten stiga och den uthålliga sysselsättningsnivån minska relativt kraftigt. Kostnaderna för att människor befinner sig utanför arbetsmarknaden i utanförskap skulle därmed öka kraftigt. Därmed leder Socialdemokraternas politik till att stigande kostnader för ökat utanförskap kommer att tränga ut satsningar på utbildning, infrastruktur och välfärd.

Socialdemokraterna väljer att inte ge besked om vilka av Miljöpartiets och Vänsterpartiets omfattande utgifts- och skattehöjningar som de kommer att ställa sig bakom. Totalt föreslår Socialdemokraterna och Miljöpartiet skattehöjningar på mellan 30 och 40 miljarder kronor, på bland annat jobb, företag och transporter. Lägger man till Vänsterpartiets förslag blir summan nästan den dubbla.

Det är tydligt att valet nästa år kommer att stå mellan alliansen, som värnar ordning och reda i den ekonomiska politiken och en politik som stärker Sverige, och ett otydligt och oförberett regeringsalternativ vars gemensamma nämnare är kraftiga skattehöjningar på jobben och utbyggda bidragssystem med fler människor utanför arbetsmarknaden som konsekvens.

ANDERS BORG (M)

finansminister

ANNA KINBERG BATRA (M)

ordförande i riksdagens finansutskott

Fler debattartiklar om skatterna:

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X