Annons
X
Annons
X

Idéprogramsförslaget hånar våra sociala reformer

Varje parti ska våga förnya och tänja på gränser, men Centerpartiet är inte betjänt av att förknippas med udda förslag. Det finns en socialliberal ådra i Centerpartiet som måste lyftas fram. Dessutom törstar svensk politik efter ett mittenparti som orkar föreslå reformer. Nu måste partistyrelsen lägga förslag till centerstämman som kombinerar behovet av nya idéer med kravet på att sympatisörer känner igen partiet. Det skriver Carola Gunnarsson, Christer Jonsson, Kristina Jonäng och Maria Söderberg inför Centerpartiets Kommundagar i Örebro.

BRÄNNPUNKT | CENTERNS IDÉPROGRAM

Idéprogramsgruppen har inte presenterat hur Centerpartiets vision för hela Sverige ska se ut.

Förslaget till idéprogram tar sats i ett intressant historiskt resonemang om hur Centerpartiet föddes som en reaktion mot både höger- och vänsterkrafter. Men istället för att dra slutsatsen att Centerpartiet, ända sedan Bondeförbundets tid, tagit ansvar för att skapa välstånd i Sverige skriver idéprogramsgruppen att ”systemtänkandet tog överhanden”. Därmed hånar man flera av de sociala reformer som Centerpartiet drivit igenom.

Vi medger att det finns brister i exempelvis sjukvården och i den kommunala verksamheten idag. Centerpartiet ska förespråka effektivisering och förnyelse av offentlig sektor, men förslaget till idéprogram är en onyanserad kritik av kommunsektorn. Också staten får kritik och anses mest bestå av ”pekpinnar” som ska minimeras genom färre regler och begränsad lagstiftning.

Annons
X

Vi anser att idéprogramsgruppen missbedömt vad som bör vara Centerpartiets socialpolitiska inriktning de närmaste åren. Inför partistyrelsens behandling av idéprogrammet behövs förändringar som innebär en starkare social profil.

Förslaget till idéprogram har en god ansats när det gäller miljöpolitiken, men de konkreta förslagen lyser med sin frånvaro. Vissa miljöproblem lyfts fram och enstaka krav finns, till exempel att kemikalieanvändningen ska upphöra. Men det går inte att utläsa av idéprogrammet hur problemen ska bekämpas. Vi anser att Centerpartiet tydligt måste uttala sig för ekonomiska styrmedel, såsom koldioxidskatter och utsläppshandel samt kraftfulla internationella överenskommelser för att åstadkomma resultat i miljö- och klimatpolitiken. Människors längtan efter ett samhälle med hållbara konsumtions- och produktionsmönster ska tas tillvara i Centerpartiets idéprogram.

Vi är förundrade över den bristande logiken på flera punkter i idéprogramsgruppens förslag. Idéprogrammet drar långtgående politiska slutsatser i fråga om ökad frihet, men beskriver inte hur denna nya frihet ska öka människors trygghet. Det gäller exempelvis utrikes- och säkerhetspolitiken samt EU-avsnittet.

Förslaget angriper å ena sidan EU-byråkratin och å andra sidan uttalas krav på en direktvald EU-president. Därutöver uttalas få uppfattningar om vår omvärld. Vi menar att idéprogrammet måste innehålla tydliga förslag om vad EU ska vara i framtiden. Centerpartiet ska värna sammanhållningspolitiken, till exempel strukturfonder och forskningsfrågor, inte enbart fokusera på ”kärnuppgifter” som idéprogrammet föreslår. Ovanpå ett tunt EU-avsnitt och ett generalangrepp på byråkratin i Bryssel landar programmet i förslaget om fri invandring. Vi anser att principen om fri rörlighet är en viktig del av Centerpartiets ideologi, men det måste presenteras i ett större sammanhang.

En av Centerpartiets största uppgifter är att formulera förslag om hur Sverige, ett av Europas mest glest befolkade land ska öka konkurrenskraften i framtiden. Vi är helt övertygade om att naturresurser som jorden, skogen, malmen och havet är viktiga källor till försörjning, tillväxt, nya jobb och industriell utveckling i hela vårt land. Precis som de självägande bönderna i Sverige tog ansvar för övergången från bondesamhälle till industrisamhälle ska Centerpartiet leda nästa strukturomvandling. Idéprogramsgruppen har inte presenterat hur Centerpartiets vision för hela Sverige ska se ut. Därför är det viktigt att partistyrelsens förslag till centerstämman ser annorlunda ut när det gäller näringspolitik och regional tillväxt.

Avslutningsvis menar vi att idéprogrammet som partistyrelsen ska utarbeta måste utgå från sociala, ekonomiska och miljömässigt hållbara perspektiv. Centerpartiet ska vara det Hållbara valet. Då får vi ett idéprogram som möter framtidsutmaningarna på ett rimligt sätt!

CAROLA GUNNARSSON (C)

gruppledare för Centerpartiets kommunala sektion i Västmanland, gruppledare i SKL:s styrelse

KRISTINA JONÄNG (C)

gruppledare för Centerpartiet i Västra Götalandsregionen, ledamot i partistyrelsen

CHRISTER JONSSON (C)

gruppledare för Centerpartiet i Kalmar läns landsting, ledamot i SKL:s Sjukvårdsdelegation

MARIA SÖDERBERG (C)

kommunstyrelsens ordförande i Krokoms kommun, ledamot av partistyrelsen

Debattartiklar om Centerpartiet:

Läs även

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X