Annons

I leken når människan sin fulländning

”Människan leker bara när hon i ordets fullaste bemärkelse är människa” skrev Schiller på 1700-talet. Vår tids viktigaste lekteoretiker, Johan Huizinga, såg leken som den drivande kraften i civilisationsutvecklingen. Av leken kan man avläsa ett samhälles grundläggande värden, menade han.

Under strecket
Publicerad

Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få en möjlighet att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.

I läroplanen för förskolan finns inga kontroversiella formuleringar om lekens roll för barnens utveckling. Samtidigt ges leken flera olika betydelser som inte kan sägas vara givna. Leken framställs som ett sätt att få kunskap, som ett uttryck för kreativitet och fantasi, som ett medel att utveckla sociala förmågor och som ett sätt att läka själsliga sår.

Annons
Annons
Annons