X
Annons
X

”Högsta domstolens avgöranden skapar kaos i domstolarna”

Det svenska systemet med dubbla bestraffningar för oriktiga deklarationer har länge varit kritiserat. Det skriver Nils Hillert, advokat.

Högsta domstolen fattade i mars i år två uppmärksammade beslut där man slog fast att det inte föreligger något hinder mot att åtala en person för skattebrott, trots att han tidigare påförts skattetillägg (straffskatt) av skatteverket. Bakgrunden var den att Göta hovrätt i ett beslut avvisat ett åtal om skattebrott för att den tilltalade tidigare hade påförts skattetillägg om 40 %. Mot den bakgrunden ansåg hovrätten att det skulle strida mot Europakonventionens förbud mot dubbelbestraffning att även döma mannen för skattebrott.

Göta hovrätt grundade sitt beslut på ett antal färska avgöranden från Europadomstolen där andra länder fällts för att ha tillämpat system som motsvarar det svenska systemet med skattetillägg. En grundläggande mänsklig rättighet är att man aldrig ska straffas mer än en gång för en och samma gärning. Europadomstolen har klargjort att en oriktig uppgift i en deklaration är att anse som en och samma gärning, även om man som i Sverige, skapat två olika sanktioner för detta, en skatterättslig och en straffrättslig. Om en person har påförts skattetillägg för att ha deklarerat ett för lågt belopp, kan man med andra ord enligt Europadomstolen inte dessutom ge den personen en straffrättslig påföljd i form av fängelse, villkorlig dom eller böter.

Annons
X
Annons
X
Annons
X