Annons
X
Annons
X

”Nyanlända kan ges bra hjälp att klara skolan”

Det är dags att debatten fokuserar på hur de män­niskor som kommit till Sverige bäst ska komma in i och bli en del av samhället. Tillströmningen innebär en stor utmaning för många offent­liga verksamheter, och fristående aktörer som studieförbunden har utvecklat ett betydande bidrag till tidig hjälp för nyanlända, skriver David Samuelsson, Studieförbunden.

(uppdaterad)
Svenskt flykting­mottagande
Satsningen bör rikta in sig på ungdomar mellan 13 och 19 år med mål att öka deras studiemotivation för grundskolan och gymnasiet, skriver David Samuelsson.
Satsningen bör rikta in sig på ungdomar mellan 13 och 19 år med mål att öka deras studiemotivation för grundskolan och gymnasiet, skriver David Samuelsson. Foto: Jessica Gow/TT

DEBATT | INTEGRATION

Studieförbunden har viljan, engagemanget och kapaciteten att ­stödja dessa nyanlända unga.

Två områden där det finns utmaningar som behöver mötas på ett bättre sätt är utbildningen av ungdomar som kommer till Sverige, samt personer som fått uppehållstillstånd men inte bostad och därmed blir kvar på flyktingförläggningar.

Många av de som kommer som flyktingar till Sverige kommer under den senare delen av grundskoletiden eller under gymnasieåren. De har av natur­liga skäl stora svårigheter att klara kraven för behörighet till respektive examen från gymnasieskolan.

Annons
X

Uppgifter från regeringen visar erfarenheterna från de senaste åren att mindre än var tredje ton­åring som kom till Sverige sedan klarade gymnasiet. I januari 2016 var det 30 000 personer i åld­rarna 16–19 år som var inskrivna i Migrations­verkets system. Till det kommer en lika stor grupp barn i åldrarna 7–15 år. Det belyser att målgruppen och därmed behovet är stort.

Det är väl känt att unga som inte fullföljer gymnasieskolan har en långt högre arbetslöshet och andra svårigheter som följer med många år fram­över. Vi kan inte acceptera en situation där två tredje­delar av de nyanlända ungdomarna går ­denna ­dystra framtid till mötes. Dessa ungdomar behöver ­extra stöd och stimulans för att klara det skolan och för att möjliggöra etablering i arbetslivet.

Studieförbunden har viljan, engagemanget och kapaciteten att snabbt starta aktiviteter för att ­stödja dessa nyanlända ungdomar. Det förslag vi presenterar går ut på att studieförbunden ska erbjuda ett komplement till skolan. Vi vill starta studie­cirklar på kvällar och helger riktade till ungdomar som nyligen kommit hit som ger dem stöd i utvecklingen av det svenska språket men också stärker deras motivation att studera. Det kan givetvis inte handla om att fortsätta skolundervisningen på samma sätt även på kvällen utan om att finna andra former för lärande, kultur och gemenskap. Det behövs insatser som stödjer ungdomarnas kunskapsutveckling och tro på att de kan klara skolan. Studieförbundens unika arbetssätt och pedagogik samt välutvecklade nätverk i föreningsliv och civilsamhälle är därför avgörande för möjligheten att nå goda resultat med denna satsning.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Satsningen bör rikta in sig på ungdomar mellan 13 och 19 år med mål att öka deras studiemotivation för grundskolan och gymnasiet. Vi föreslår en särskild treårig satsning – en pilotverksamhet – för att möta det stora behov som dessa ungdomar har. För 25 miljoner kronor per år under på tre år skulle studie­förbunden kunna nå 10 000 deltagare per år.

  En annan grupp som riskerar att få en sämre start i Sverige än andra är de som fått uppehålls­tillstånd men inte bostad och därmed inte kan flytta till den kommun de blivit anvisade. I väntan på ­bostad blir de fast på flyktingförläggningen. Det är nästan 13 000 personer som fått uppehållstillstånd som bor kvar på Migrationsverkets boenden i väntan på att flytta till anvisad kommun. Dessa personer hamnar mellan stolarna. Erfarenheten är att de sällan får tillgång till den undervisning i svenska (SFI) som de har rätt till av kommunen. I stället för att starta sin etablering i det svenska samhället när uppehållstillståndet väl beviljats blir det en ny ­period av passiv väntan. En passivitet som är dubbelt olycklig, tiden borde nyttjats till att lära ­svenska språket och ingen mår bra av att gå utan meningsfull sysselsättning.

  De tio studieförbunden har utmärkta möjlig­heter att stödja de nyanlända som bor kvar på anläggnings­boendena att börja lära sig svenska efter­som studieförbunden redan har god förståelse och kontakt med målgruppen. Studieförbundens omfattande aktiviteter med asylsökande gör att studie­förbunden har verksamhet och finns på plats ute på anläggningsboenden. Det underlättar genom­slag för initiativet och organisering av studie­cirklarna.

  Genom ett tillskott på 75 miljoner kronor per år till studieförbunden skulle 5 000 deltagare kunna nås av verksamhet motsvarande SFI i väntan på placering i en kommun.

  **Under hösten 2015 **har de tio studieförbunden visat prov på en kombination av starkt engagemang för flyktingar som kommer till Sverige och en stor organisatorisk kapacitet. Studieförbunden startade verksamheter för asylsökande i augusti 2015 och lyckades under hösten ge 78 000 asylsökande studie­cirklar i svenska och samhällsorientering i över 200 av landets kommuner. Studieförbunden genomförde en mycket omfattande verksamhet kostnadseffektivt med ett begränsat statligt resurstillskott. Detta var naturligtvis endast möjligt tack vare att studieförbunden har en så välutvecklad organisa­tion med närvaro över hela landet och samarbeten med många andra organisationer.

  Det finns en mycket bred folklig uppslutning bakom kravet att vi måste sätta till stora insatser snabbt för de människor som kommer nya till vårt land. Vi kan i dag redovisa resultatet av en undersökning genomförd på Studieförbundens uppdrag i Novus Sverigepanel. Den visar att ett överväldigande flertal (87 procent) anser att det är viktigt att människor som flyr hit får tillgång till undervisning i svenska och samhällsorientering från dag ett i Sverige.

  Samma undervisning visar också att väldigt många personer är beredda att själva hjälpa till i detta. Drygt fyra av tio i undersökningen (42 procent) anger att de helt eller delvis är beredda att ­bidra i mottagandet av nyanlända på sin fritid.

  Detta stora och varma mänskliga engagemang som finns runt om i landet för att medverka till att ny­anlända tas emot väl i landet behöver tas tillvara. Studieförbunden är som organisationer väl rustade för att göra detta genom en lång tradition av stora insatser från ideellt arbetande cirkelledare.

  Studieförbunden överträffade kraftigt förväntningarna på vad som kunde uppnås i verksamheter för asylsökande hösten 2015. Vi står beredda att öka våra insatser till ungdomar som kommit under skolåren samt personer som bor kvar på asylboendena längre tider. Dessa grupper har mycket stora behov. Risken för kommande svårigheter är uppenbar om inte effektiva åtgärder sätts in.

  David Samuelsson

  generalsekreterare Studieförbunden

  David Samuelsson Foto: Anna Molander
  Annons
  Annons
  X

  Satsningen bör rikta in sig på ungdomar mellan 13 och 19 år med mål att öka deras studiemotivation för grundskolan och gymnasiet, skriver David Samuelsson.

  Foto: Jessica Gow/TT Bild 1 av 2

  David Samuelsson

  Foto: Anna Molander Bild 2 av 2
  Annons
  X
  Annons
  X